Ftesë për aplikim për ofrim të zyreve për qira  

kosovo logo 150x150 1 e1604661172151
Ministarstvo kulture, omladine i sporta
Objavljeno
11/11/2021
Grad
Priština
Kategorija
Vrsta oglasa
Tenderi  

Opis

Ftese per aplikim ·per ofrim te zyreve per qira  

Ministria e Kultures, Rinise dhe Sportit bazuar ne LIGJI Nr. 05/1.-149 Per Ratifikimin e Marreveshjes  per Themelimin e Zyres· Rajonale per Bashkepunim Rinor per degen e saj ne Republiken e Kosoves. Hape thirrje  publike per aplikim per te gjithe individet apo bizneset per ofrimin e hapsirave te pershtatshme te zyrave  per qira ne Prishtine.  

Hapsira e zyrave rekomandohet te jete minimum 70m2 deri ne 100m2 si dhe jo me large se 2 kilometra larg qendres me saktesisht Ministrise te Kultures, Rinise dhe Sportit.  

Komisioni per vleresim do te merr parasysh keto kushte te pergjithshme qe duhet t'i ofroje ofertuesi, qe  perfshine:  

  1. Ajrimi i vendeve te mbyllura te punes; 
  2. kontrollin dhe mirembajtjen e vazhdueshme te pajisjeve te sigurise dhe mjeteve mbrojtese, per parandalirnin e riskut dhe eliminirnin e rreziqeve; 
  3. Mjediset qe lidhen me vendin e punes te jene te pershtatshem per nivelin e mbajtjes te higjienes;
  4. Vendet e mbyllura te punes duhet te kene ajrim te mjaftueshem, qe mundeson shkembimin e nevojshem te ajrit si dhe standardet per qarkullimin e ajrit, temperaturen dhe lageshtine relative;
  5. Ndricimi natyral dhe artificial i mjedisit te punes; 

Marreveshja do te perfshine kontraten 3 vjecare dhe pagesat do te egzekutohen nga Ministria e Kultures,  Rinise dhe Sportit per Zyren Rajonale per Bashkepunirn Rinor - RYCOS ne Kosove.  

Oferta duhet te jete ne zarf te mbyllur dhe duhet te perfshije fotografi apo video ne CD me pamje te hapsires se  brendshnze dhe objektit te jashtem, duke treguar lagjen, emrin e rruges, kati ne te cilen ndodhet objekti dhe detaje  tjera sqaruese per antaret e Komisionit. Komisioni tri ofertat me te pershtatshrne do te ruaj te drejten t'i verifikoj te dhenat qe ofertuesi i ka deklaruar ne momentin e aplikimit.  

Aplikimi fillon me date 10-15 Nentor 2021 gjate orarit zyrtar te punes. Ofertat dorezohen ne Zyren e Arkivit ne  Ministrine e Kultures, Rinise dhe Sportit, Bulevardi "Nena Tereze" Prishtine. Per informata shtese mund te  kontaktoni labinot.berisha@rks-gov.net & +38349350355. 

Potpuno saopštenje.

Prano njoftimet me email

Slični oglasi