Ekspert/e i/e matjes së rezultateve

republika e kosoves e1610568046502
Ministarstvo industrije, preduzetništva i trgovine (MIPT)
Objavljeno
19/11/2021
Grad
Priština
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Prano njoftimet me email

Opis

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI
(SHËRBIME KONSULENCE – KONSULENT INDIVIDUAL)

 • VENDI - Kosovë
 • EMRI I PROJEKTIT-Projekti për konkurrencën dhe gatishmërinë për eksport
 • Numri i Kredisë. 6035XK
 • Nr. i K. Identifikues të Projektit.152881
 • NAZIV RADNOG MESTA: Ekspert i matjes së rezultateve
 • Nr. Ref.:CERP/IC/ 1.5.11

 Data: 19 nëntor, 2021

HISTORIKU

Qeveria e Kosovës ka marrë 14.3 milionë euro financim nga Grupi i Bankës Botërore për Projektin e Konkurrueshmërisë dhe Gatishmërisë për Eksportet (CERP). Objektivi i zhvillimit të projektit është të mbështesë certifikimin e produkteve për tregjet e eksportit, të forcojë kapacitetet e firmave të orientuara nga eksporti dhe të zvogëlojë koston e inspektimeve të biznesit. Në përgjigje të emergjencës COVID-19, projekti u ristrukturua së fundmi për të siguruar që projekti të adresojë nevojat e firmave që po vuajnë nga kriza, duke ruajtur një fokus në firmat që eksportojnë ose me potencial për të eksportuar. Projekti përbëhet nga dy komponentë: (1) Rritja e Mjedisit të Biznesit dhe Gatishmërisë për Eksportin dhe (2) Zbatimi i Projektit dhe Mbështetja e Koordinimit. Nën Komponentin 1, projekti mbështet dy nënkomponentë: (1.1) Mbështetja e Ndërmarrjeve Mikro, të Vogla dhe të Mesme (NMVM) për të përmirësuar gatishmërinë për eksport (11.17 milionë euro) dhe (1.2) Reformimi i sistemit të inspektimeve të biznesit (2.52 milionë euro). Nënkomponenti 1.1 është një Program Grantesh Përputhës (MGP) për të adresuar nevojat për investime të NMVM-ve që eksportojnë ose me potencial për të eksportuar me synimin për të ndihmuar kompanitë të kthehen në nivelet e prodhimit dhe punësimit të para krizës dhe për të vendosur bazat për rritjen afatgjatë të produktivitetit.

OBJEKTIVI I DETYRËS

Objektivi kryesor i kësaj detyre është të ndihmojë Njësinë e Zbatimit të Projektit të CERP dhe Entin e Zbatimit të Granteve për të matur treguesit e kornizës së rezultateve të Programit të Granteve të Përputhshme. Ai/ajo do t'i raportojë Koordinatorit të Njësisë së Zbatimit të Projektit (NjZP).

FUSHA E PUNËS

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Projekti i Konkurrueshmërisë dhe Gatishmërisë për Eksportet (CERP) ka tregues kryesorë të rezultateve të projektit për programin e granteve të përputhjes që kërkojnë mbledhje të të dhënave dhe analiza komplekse për të siguruar që projekti po arrin objektivat e tij. Eksperti i matjes së rezultateve do të jetë përgjegjës për detyrat e mëposhtme:

 • Mblidhjae informacionit dhe raportimi mbi përqindjen e përfituesve të programit të granteve përkatëse që rrisin vlerën e tyre të eksportit në raport me firmat me madhësi të ngjashme në të njëjtin sektor. (Viti 3 - 5 përqind, viti 4 -10 përqind dhe objektivi përfundimtar 15 përqind).
 • Mbledhja e informacionit dhe raportimi për numrin e firmave të financuara përmes granteve përkatëse, duke përfshirë numrin e firmave me pronare ose menaxhere gra të financuara përmes granteve të përputhshme.
 • Mbledhja e informacionit në koordinim të ngushtë me NjZP-në dhe Entin Zbatues mbi përqindjen e përfituesve që raportojnë se projekti ka krijuar një proces efektiv angazhimi.
 • Mbledhja e informacionit nga raundi i parë i granteve përputhëse dhe të gjitha raundet e tjera të shpallura nga Enti Zbatues. Frekuenca e analizës dhe raportimit i të dhënave do të vendoset me NjZP-në dhe Entin Zbatues.
 • Eksperti do të duhet të identifikojë burimet e të dhënave për secilin tregues. NjZP-ja do të ndihmojë ekspertin për të identifikuar një grup krahasues nga të dhënat në Administratën Tatimore në lidhje me madhësinë dhe numrin e të punësuarve, Agjencinë Doganore për të dhënat e eksportit dhe Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve nëse është e nevojshme.
 • Krijimin e kanaleve të qarta të rrjedhës së të dhënave ndërmjet institucioneve të ndryshme të përfshira në zbatimin e projektit.
 • Kryen analiza mbi të dhënat e mbledhura për të matur progresin dhe arritjet kundrejt objektivave
 • Shërben si ndërlidhës ndërmjet njësisë së pavarur, MINT dhe NjZP-së duke siguruar që rezultatet dhe reagimet të ndahen sipas nevojës
 • Konsultohet me ekipin e Bankës Botërore, së bashku me NjZP-në, sipas nevojës për metodologjinë e propozuar dhe planet në vazhdim.

KOHËZGJATJA DHE PLANI I PAGESËS

Konsulenti/ja do të jetë me pozitë gjysmë orari brenda Projektit. Eksperti i monitorimit dhe vlerësimit do të ofrojë shërbimet për një total prej 60 ditësh (15 dhjetor 2021- 30 tetor 2022). Punësimi i konsulentit/es i nënshtrohet performancës së kënaqshme në çdo kohë.

KUALIFIKIMET

 • Diplomë niveli Master në ekonomi, inxhinieri, shkenca sociale ose fusha të ngjashme.
 • Minimumi 2 vjet përvojë pune në aspektet e M dhe V, e dëshmuar me letër reference.
 • Përvoja e punës me organizata ndërkombëtare do të jetë një përparësi e shtuar.
 • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur, nën presionet e afateve dhe në një mjedis ekipor.
 • I/e orientuar nga detajet dhe shumë i/e organizuar, me një qasje proaktive.
 • Aftësi të forta analitike dhe njohuri të mirë të një sërë metodash të M dhe V.
 • Njohjuri për metodat bazë statistikore për analizë
 • Të paktën një përvojë paraprake në mbledhjen e një sërë të dhënash dhe kryerjen e analizave të të dhënave në lidhje me treguesit e rezultateve
 • Aftësi të shkëlqyera analitike dhe komunikuese si me gojë ashtu edhe me shkrim në gjuhën shqipe dhe angleze (preferohet edhe njohja e gjuhës serbe).
 • Aftësi për të organizuar mirë dhe për të mësuar shpejt sistemet dhe procedurat komplekse.
 • Njohuri kompjuterike, njohuri të shkëlqyera të MS Office dhe internetit.

Konsulenti/ja do të zgjidhet në përputhje me procedurat e përcaktuara në Udhëzimet e Bankës Botërore: Përzgjedhja dhe Punësimi i Konsulentëve nën Kreditë dhe Grantet e BNRZh (IBRD) dhe ShNZh (IDA) nga Huamarrësit e Bankës Botërore, janar 2011, rishikuar në korrik 2014, sipas përzgjedhjes bazuar në metodën mbi Përzgjedhjen e Konsulentëve Individual (KI).

Konsulentët Individë të interesuar mund të marrin informacione të mëtejshme në adresën e mëposhtme gjatë orarit të punës: 08:00 -16:00 (nga e hëna deri në të premten).

Shprehja e interesit duhet të dorëzohet në formë të shkruar ose me e-mail, në adresën e mëposhtme deri me; 3 dhjetor, 2021.

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Kontakt person: Aferdita Selmani
Adresa "Arbënor e Astrit Dehari, nr.21
10000 Prishtinë/ Republic of Kosovo
Email: aferdita.a.selmani@rks-gov.net