Ekspert/e i/e jashtëm

rahovec e1601100650626
Komuna Rahovec
Objavljeno
01/12/2021
Grad
Rahovec
Vrsta oglasa
Posao  

Prano njoftimet me email

Opis

mbështetje paragrafit 12 nenit 34 Ligji nr. 06/1-114 për Zyrtarët publikë dhe nenit 18 Rregullores nr.16/2020 për pranimin dhe karrierën u shërbimin civil Republikës Kosovës, bënë këtë

SHPALLJE PËR APLIKIM
për një (1) ekspert i jashtëm në fushën e përzgjedhjes /vlerësimit burimeve njerëzore nga organizata specializuara apo universiteti

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Eksperti i jashtëm do jetë anëtar i Komisionit pranimit dhe do kryej detyrat e tij, ashtu siç janë përcaktuara u Rregulloren nr.16/2020 për pranimin dhe karrierën u shërbimin civil Republikës Kosovës

Kritetet:

Kandidatët për anëtarë komisionit duhet t'i plotësojnë kriteret si u vijim

 • kenë diplomë universitare paktën 240 kredi, për edukimin e marr jashtë vendit duhet bëhet nostrifikimi i diplomës.
 • kenë përvojë pune paktën katër (4) vite u pozita nivelit drejtues
 • mos kenë qenë anëtarë organeve drejtuese ndonjë partie politike paktën pese (5) vitet e fundit
 • kenë integritet moral dhe profesional;
 • mos kenë qenë dënuar penalisht për kryerjen e një vepre penale
 • mos jenë punësuar u shërbimin civilë,
 • të mos jenë larguar nga shërbimi civil si rrjedhojë e masave disiplinore dhe mos kenë masa disiplinore u fuqi

Dokumentet:

Kandidatët për anëtarë duhet t'i dorëzojnë dokumentet si poshtë

 • Biografinë (CV-u)
 • Deklaratën nën betim për saktësinë e dhënave dhe plotësimin e kriterit fundit;
 • Certifikatën (dëshminë) dëshmon se nuk është i dënuar dhe nuk është nën hetime
 • Dëshminë e kualifikimit profesional (diplomën e fakultetit) dhe përvojës punës;
 • Kopjen e pasaportës ose letërnjoftimit

Kandidatët e interesuar mund aplikojnë përmes postës elektronike (emalit) dhe dokumentet e kërkuara t'i dërgojnë u emal adresën: Ymret.Reshiti@rks-gov.net ose u kopje fizike mund t'dorëzojnë dokumentet u pliko mbyllur pranë Zyrës Pranimit administratës komunës Rahovecit

Kandidatët cilët aplikojnë duhet ta shënojnë saktë adresën dhe numrin e telefonit kontaktues

Për gjithë interesuarit ofrohen mundësi barabarta dhe inkurajojmë personat e gjinive ndryshme dhe pjesëtarët e gjitha komuniteteve i plotësojnë kriteret e shpalljes aplikojnë

Kandidatët do kenë mandat dy vjeçar dhe për punën e tyre do kompensohen u shumën 250 Euro, për secilën procedurë konkurrimit

Shpallja mbetet e hapur nga data 01.12.2021 deri 15.12.2021 u ora 16:00

Për informata shtesë ose sqarime mund kontaktoni u nr. tel: 044/203-914 ose emal adresën: Ymret.Reshiti@rks-gov.net 

Potpuno saopštenje.