Ekonomist/e për Monitorim dhe Vlerësim

64x64 republika e kosoves e1610568046502
Ured premijera
Objavljeno
02/08/2021
Grad
Priština
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Opis

Në bazë të nevojës për krijimin e një ekipi të përkohshëm për zhvillimin e programit Kompakt ndërmjet Qeverisë së Kosovës dhe SHBA-së, bazuar në Marrëveshjen Zbatuese të Grantit, të datës 18 tetor 2019, të Ndryshuar dhe të Rivendosur në mes të Korporatës për Sfidat e Mijëvjeçarit dhe Zyrës së Kryeministrit në emër të Qeverisë së Republikës së Kosovës, për zhvillimin dhe lehtësimin e zbatimit të Kompaktit të Sfidave të Mijëvjeçarit, shpallen këto pozita për angazhimin e ekspertëve:

Një (1) Ekonomist për Monitorim dhe Vlerësim
Numri Referues: OPM-ZSM-002

Gjatë zhvillimit të Programit Kompakt, secili vend i kualifikuar duhet të vlerësojë mjedisin e tij makroekonomik për t’i identifikuar fushat që premtojnë mundësi, për t’i përzgjedhur projektet që kanë gjasa t’i mbështesin nivelet e larta të rritjes ekonomike dhe t’i identifikojnë ndikimet specifike ekonomike dhe përfituesit e secilit projekt të propozuar. Ekonomisti/Udhëheqësi për Monitorim dhe Vlerësim do t’i udhëheqë këto përpjekje duke organizuar dhe menaxhuar zhvillimin e Analizës së Kufizimeve në Rritjen Ekonomike në fazën më të hershme të zhvillimit të Kompaktit dhe më vonë përmes zhvillimit të arsyetimit ekonomik për identifikimin dhe përzgjedhjen e projekteve të propozuara dhe realizimin e vlerësimit të analizës së përfituesit dhe normës ekonomike të kthimit për projektet e dakorduara. Përfundimisht, Ekonomisti/Udhëheqësi për Monitorim dhe Vlerësim do të jetë përgjegjës për të siguruar që secili projekt në Programin Kompakt i përmbushë kërkesat strikte të MCC për rritje ekonomike dhe zbutje të varfërisë, me theks të veçantë se si kanë gjasa të ndikojnë projektet e propozuara në ekonomitë familjare të varfra dhe grupet e pafavorizuara, përfshirë gratë.

Për të qenë i suksesshëm, Ekonomisti/Udhëheqësi për Monitorim dhe Vlerësim duhet të jetë në gjendje që të punojë në bashkëpunim me ekipet ndërdisiplinore, të udhëheqë dhe organizojë ushtrime komplekse analitike, të mbledhë, sintetizojë dhe vlerësojë sasi të mëdha të të dhënave dhe informacioneve, të nxjerrë përfundime në një mjedis pasigurie dhe afate të ngushta kohore dhe të komunikojë dhe shkruajë në mënyrë të qartë dhe efikase.

Kvalifikacije:

 • Diplomë universitare në fushën e ekonomisë, politikave publike apo studime të ndërlidhura. Diploma master apo diploma e doktoratës është e preferueshme.
 • Përvojë pune tre (3) vjeçare apo më shumë në pozitë në fushën e ekonomisë, me përgjegjësi të konsiderueshme për menaxhimin e projektit dhe stafit.
 • Aftësi të demonstruara për të marrë të dhëna nga institucionet vendore, si ministritë dhe agjencitë statistikore qeveritare.
 • Aftësi të demonstruar për të analizuar aspektin ekonomik të projekteve zhvillimore, përfshirë realizimin e analizës së kostos-përfitimit dhe analizës së përfituesit.
 • Shkathtësi të forta për softuer për analiza statistikore, siç është STATA.
 • Preferohet përvoja e punës me organizatë për planifikim apo zhvillim ekonomik apo organizatë ndërkombëtare donatore.
 • Përvoja në sektorin e energjisë është përparësi.

Përshkrimi i përgjegjësive kryesore:

 • Udhëheqë kërkimin dhe vlerësimin për Analizën e Kufizimeve në Rritje Ekonomike për t’i identifikuar barrierat kryesore në rritjen ekonomike, investimin privat dhe zbutjen e varfërisë në vend, përfshirë marrjen dhe mbledhjen e të dhënave relevante ekonomike dhe realizimin e analizës sasiore të tyre.
 • Përgatitë arsyetimin ekonomik për projektet e mundshme, përfshirë shpjegimin e qartë të mënyrave në të cilat projektet do të realizojnë rritje ekonomike dhe do të zbusin varfërinë.
 • Kontribuon në zhvillimin e logjikës së detajuar të programit për projektet e propozuara, dhe për Programin Kompakt në përgjithësi, duke punuar në bashkëpunim të ngushtë me anëtarët tjerë të Ekipit për Zhvillimin e Programit Kompakt.
 • Realizon analizën e detajuar të karakteristikave ekonomike të projekteve të propozuara, përfshirë vlerësimin në detaje të kostove dhe përfitimeve të mundshme të ndërlidhura me secilin, të ndara sipas nivelit të të ardhurave, grupit social dhe gjinisë.
 • Zhvillon kornizë analitike, mbledh të gjitha të dhënat e kërkuara dhe llogaritë Normat Ekonomike të Kthimit (ERR) për projektet e propozuara. Gjithashtu realizon vlerësim të detajuar se çfarë ndikimi do të kenë projektet e propozuara në përfituesit e synuar, me vëmendje të veçantë në ekonomitë familjare të varfra dhe grupet e pafavorizuara, përfshirë gratë.

Niveli i përpjekjes:

Pozita e Ekonomistit/Udhëheqësit për Monitorim dhe Vlerësim do të jetë me orar të plotë, me qëllim të dhënies së kontributit gjatë identifikimit dhe arsyetimit të koncept projekteve të mundshme, arsyetimin final të projekteve të propozuara dhe llogaritjen e Normave Ekonomike të Kthimit (ERR) dhe përgatitjen dhe negocimin final të Kompaktit.

Stafi homolog:

Ekonomisti/Udhëheqësi për Monitorim dhe Vlerësim do të punojë drejtpërdrejt me Ekonomistin Kryesor (EK) të MCC për vendin e kualifikuar.

INFORMATA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT NË LIDHJE ME APLIKIMIN
PROCEDURAT

Zyra e Kryeministrit ofron mundësi të barabarta punësimi për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

Kandidatët për pozitat e lartpërmendura duhet të dorëzojnë këto dokumente:

 • CV
 • Letër motivimi.
 • Dokumentacionin e paraparë për sa i përket punësimit (dëshmi të kualifikimit profesional, të përvojës së punës, referencat etj. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet të vërtetohen nga MASHT-i).
 • Certifikatë (dëshmi) se nuk është nën hetim.
 • Shtetas i Kosovës (kopja e pasaportës ose e letërnjoftimit).

Konkursin me të dhënat e aplikimit mund ta gjeni në ueb faqen: http: //www.rks-gov.net/pm/;

Dokumentacioni duhet të dorëzohen në  adresën elektronike e-mailin zyrtar personeli.zkm@rks-gov.net

Dokumentacioni i pakompletuar me informatat e kërkuara do të konsiderohet i pavlefshëm.

Për shkak të numrit të madh të aplikacioneve të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Kohëzgjatja e angazhimit të  ekspertëve është një (1) vit.

Pagesa për angazhimin e ekspertëve është e negociueshme.

Afati  për të aplikuar është nga 02/08/2021 deri më 16/08/2021.

Kërkesat e dërguara pas afatit të fundit për aplikim nuk do të pranohen.

Për informata shtesë, ju lutem thirrni në këtë numër: 038 200 14 818 dhe 038 200 14 817.

---

Based on the need to establish an interim team to develop the Compact Program between the Government of Kosovo and the United States, based on the Grant Implementing Agreement, dated 18 October 2019, Amended and Restored between the Millennium Challenge Corporation and the Office of the Prime Minister on behalf of the Government of the Republic of Kosovo, for the development and facilitation of the implementation of the Millennium Challenge Corporation, the following positions are announced for the engagement of experts:

One (1) Economist for Monitoring and Evaluation
Reference number: OPM-ZSM-002

During the development of the Compact Program, each eligible country should assess its macroeconomic environment to identify areas that promise opportunities, select projects that are likely to support high levels of economic growth, and identify the specific economic impacts and beneficiaries of each proposed project. The Economist/Head of Monitoring and Evaluation will guide these efforts by organizing and managing the development of the Analysis of Constraints on Economic Growth at the earliest stage of the Compact's development and later through the development of economic rationale for the identification and selection of proposed and conducting the evaluation of the beneficiary analysis and the economic rate of return for the agreed projects. Finally, the Economist/Head of Monitoring and Evaluation will be responsible for ensuring that each project in the Compact Program meets the MCC's strict requirements for economic growth and poverty alleviation, with particular emphasis on how the proposed projects are likely to affect poor households and disadvantaged groups, including women.

To be successful, the Economist/Head of Monitoring and Evaluation must be able to work in collaboration with interdisciplinary teams, lead and organize complex analytical exercises, collect, synthesize and evaluate large amounts of data and information, draw conclusions in an environment of uncertainty and tight deadlines and communicate and write clearly and efficiently.

Qualifications:

 • University degree in economics, public policy or related studies. A master's degree or doctoral degree is
 • Three (3) years or more work experience in a position in the field of economics, with significant responsibilities for project management and staff.
 • Demonstrated ability to obtain data from local institutions, such as government ministries and statistical agencies.
 • Demonstrated ability to analyse the economic aspect of development projects, including conducting cost-benefit analysis and beneficiary analysis.
 • Strong software skills for statistical analysis, such as STATA.
 • Experience working with an economic planning or development organization or international donor organization is preferred.
 • Experience in the energy sector is a priority.

Description of key responsibilities:

 • Conducts research and evaluation for the Analysis of Constraints on Economic Growth to identify the main barriers to economic growth, private investment and poverty alleviation in the country, including obtaining and collecting relevant economic data and conducting their quantitative analysis.
 • Prepares economic rationale for possible projects, including a clear explanation of the ways in which the projects will achieve economic growth and alleviate poverty.
 • Contributes to the development of the detailed program logic for the proposed projects, and for the Compact Program in general, working closely with other members of the Compact Program Development Team.
 • Carries out a detailed analysis of the economic characteristics of the proposed projects, including a detailed assessment of the costs and potential benefits associated with each, broken down by income level, social group and gender.
 • Develops analytical framework, collects all required data and calculates Economic Return Rates (ERR) for proposed projects. Also conducts a detailed assessment of what impact the proposed projects will have on the target beneficiaries, with particular attention to poor households and disadvantaged groups, including women.

Level of effort:

The position of Economist/Head of Monitoring and Evaluation will be full time, in order to contribute during the identification and justification of possible concept projects, the final justification of proposed projects and the calculation of Economic Rates of Return (ERR) and final preparation and negotiation of the Compact.

Counterpart staff:

The Economist/Head of Monitoring and Evaluation will work directly with the MCC Chief Economist (CE) for the qualified position. 

GENERAL INFORMATION FOR CANDIDATES RELATED TO THE APPLICATION
PROCEDURES

The Office of the Prime Minister offers equal employment opportunities to all citizens of the Republic of Kosovo and welcomes applications from all communities in Kosovo.

Candidates for the above positions must submit these documents:

 • CV
 • Motivation letter.
 • Provided documentation regarding employment (evidence of professional qualification, work experience, references, etc. Diplomas obtained abroad must be certified by MEST).
 • Certificate (proof) of not being under investigation.
 • Citizen of Kosovo (copy of passport or identity card).

The vacancy with application data can be found on the website: http: //www.rks-gov.net/pm/;

The documentation must be submitted to the official e-mail address personeli.zkm@rks-gov.net

Incomplete documentation with the required information will be considered invalid.

Due to the large number of applications received, only shortlisted candidates will be contacted.

The duration of the engagement of experts is one (1) year.

Payment for expert engagement is negotiable.

The deadline for application is from 02/08/2021 until 16 /08/2021.

Applications submitted after the application deadline will not be accepted.

For additional information, please call: 038 200 14 818 and 038 200 14 817.

Potpuno saopštenje.

Slični oglasi

Praktikantë (2)   Priština
21/10/2021
18/10/2021
18/10/2021
16/10/2021