Edukator/e

ferizaj logo
Komuna Ferizaj
Objavljeno
26/11/2021
Grad
Uroševac
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Prano njoftimet me email

Opis

Bazuar në nenin 67 dhe 68, të Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr.064L-114, nenin 35 paragrafi 1,4 dhe
5 të Ligjit për Arsimin Parauniversitar të Republikës së Kosovës nr. 041L-32, neni 5 pikac,i
Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, Udhëzimit Administrativ të MASHT-
it, nr. 0572021, Normativi për Kuadrin e Arsimit të Përgjithshëm dhe Marrëveshjes së
partneritetit me numër të protokolit 1252 të datës 23.09.2021, Drejtoria e Arsimit në Ferizaj
shpall:

KONKURS

Për vende të lira të punës për edukator/e:

Edukator/e në SH.F.M.U. “ Besim Rexhepi ” në Fshatin Komogllavë, Komuna e Ferizajt.

 • Numri i Pozitave: një (1), në kohë të caktuar.
 • Lloji i Pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik:
 • Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i shkollës:
 • Grada/Koeficienti: Koeficienti - A-393/1
 • Kohëzgjatja e punës provuese: Gjashtë (6) muaj:

Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për pranimin e zyrtarëve publikë

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës:
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar:
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse:
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik.
 • Për vendin e punës për mësimdhënësve kërkohet përgatitja përkatëse profesionale sipas Udhëzimit Administrativ të MASHT-it, nr. 0572021, Normativi për Kuadrin e Arsimit të Përgjithshëm .
 • Të drejtë aplikimi kanë kandidatët me përgatitje profesionale përkatëse.
 • Aplikacionet merren dhe dorëzohen në zyren për shërbimin e qytetarëve, për Drejtorinë e Arsimit.

Për aplikim kandidatët duhet të kompletojnë dokumentacionin në vijim:

 • Diplomën ose Çertifikatën e fakultetit, kopje e vërtetuar
 • Çertifikatën e lindjes,kopje
 • Kopjen e letërnjoftimit
 • Çertifikatën nga Gjykata që nuk është nën hetime (origjinali)
 • Dokumentet e pakompletuara dhe ato që arrijnë pas afatit nuk merren në shqyrtim nga komisioni.
 • Dokumentet e aplikimit nuk kthehen.

Data e njoftimit: 26.10.2021- 25.11.2021 mbetet në shpallje, ndërsa aplikimi në formë fizike fillon nga data 26.11.2021- 10.12.2021

Rezultatet shpallen në tabelën e shpalljeve dhe në vveb faqen e komunës së Ferizajt, në linkun: konkurs.rks-gov.net

Slični oglasi

14/01/2022