Drejtor/e dhe Zv. Drejtor/e (33)

komuna e podujeves 150x150 1 e1605092554284
Komuna e Podujevës
Objavljeno
30/06/2021
Grad
Podujevo
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Opis

Bazuar në nenin 20 pika 1, të Ligjit për arsimin parauniversitar në Republikën e Kosovës nr.
041L-032, i datës 29108)2011,neni 5, pika d e Ligjit për arsimin në komunat e Republikës së
Kosovës nr. 03UL-068, të datës 2170572008 dhe Udhëzimit Administrativ i MASHT-it për
detyrat, përgjegjësitë, procedurat dhe kriteret e zgjedhjes së drejtorit dhe zëvendësdrejtorit të
institucionit edukativo-arsimor dhe aftësues parauniversitar, nr. 15172020, të datës
2211222020, Drejtoria e Arsimit e Komunës së Podujevës, rishpall:

KONKURS

Për drejtorë dhe zëvendësdrejtorë në shkollat fillore, të mesme të ulëta dhe të mesme të larta

1) Gjimnazi “ Aleksandër Xhuvani ” ( Podujevë drejtor
2 ) Gjimnazi ” Aleksandër Xhuvani ” ) Podujevë zëvendësdrejtor
3 ) SHMLE ” isa Boletini ” Podujevë drejtor
4 ) SHMLE ” Isa Boletini ” Podujevë zëvendësdrejtor
5 ) SHFMU ” Naim Frashëri ” Podujevë zëvendësdrejtor
6 ) SHFMU ” Dr.Ibrahim Rugova ” Podujevë zëvendësdrejtor
7 ) SHFMU ” Xheladin Rekaliu ” Podujevë drejtor
8 ) SHFMU ” Afrimi e Fahriu ” Lluzhan drejtor
9 ) SHFMU ” Rilindja ” Herticë drejtor I
10 )SHFMU ” Musli Dumoshi ” Dumosh drejtor
11 )SHFMU ” Naum Veqilharxhi ” Llapashticë e Epërme drejtor
12 ) SHFMU ” Nuhi Gashi ” Bradash drejtor
13 ) SHFMU ” Sami Frashëri ” Zhiti drejtor
14 ) SHFMU ” Lasgush Poradeci ” Dumnicë drejtor
15 ) SHFMU ” Shefki Kuleta ” Tërrnavë drejtor
16 ) SHFMU ” Kadri Kadriu ” Llaushë drejtor
17 ) SHFMU ” Jahë Hasani ” Bërvenik drejtor
18 ) SHFMU ” Sheqë Mirofci ” Shtedim drejtor
19 ) SHFMU ” Shefki Latifi ” Pollatë drejtor
20 ) SHFMU ” Dituria ” Llapashticë e Poshtme drejtor
21 ) SHFMU ” Kongresi i Manastirit” ) Gllamnik drejtor
22 ) SHFMU ” Jetullah Gashi ” Dobërdoi drejtor
23 ) SHFMU “ Eqrem Çabej “ Buricë drejtor
24 ) SHFMU “Ilir Konushefci ” Llugë drejtor
25 ) SHFMU ” Hyzriu e Samiu ” Letanc drejtor
26 I SHFMU ” Elfir Behrami ” Metehi drejtor
27 ) SHFMU ” Pavarësia ” Sibofc drejtor
28 ) SHFMU ” Dëshmorët e Kombit” 1 Podujevë drejtor
29 ) Çerdhja “Armela” Podujevë drejtor
30 ) SHFMU “Ali Hadri “ Obrançë drejtor
31 ) SHFMU “Ali Ajeti “ Sfeçël drejtor
32 ) SHFMU ” Hasan Ramadani ” Shajkofc drejtor
33 I SHFMU ” Jetullah Islami “ Dyz drejtor

Kushtet që duhet t'i plotësojnë kandidatët për të marrë pjesë në konkurs:

1. Kandidatët e interesuar për të konkurruar për vendet e punës drejtor dhe zëvendësdrejtor duhet t'i plotësojnë këto kushte:

1.1. Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës,

1.2. Të kenë të kryer arsimin universitar të nivelet e kualifikimit që i plotësojnë kushtet sipas
normativit profesional për arsim të përgjithshëm dhe normativit për arsim profesional në fuqi:

 • Master për udhëheqje, administrim ose menaxhim në arsim (kualifikimi 300 ECTS,
  së paku 5 vite të shkollimit universitar)
 • Master arsimor (kualifikimi prej 300 ECTS, $ vite të shkollimit universitar)
 • Fakulteti katërvjeçar (kualifikimi prej 240 ECTS, 4 vite të shkollimit universitar)
 • Bachelor katërvjeçar (kualifikimi prej 240 ECTS, 4 vite të shkollimit universitar).

2. Të kenë licencë të rregullt të mësimdhënësit sipas udhëzimit për licencim të mësimdhënësve, ose të jenë në procedurë të licencimit (për këtë të ofrojnë dëshmi nga MASH,

3. Të kenë të përfunduar me sukses një program kualifikimi profesional për udhëheqje, administrim ose menaxhim në arsim, të aprovuar nga MASHT, sipasrekomandimeve nga KSHLM:)

4. Kandidatilja që ka të përfunduar programin universitar Master në udhëheqje, administrim ose menaxhim në arsim, ofron dëshminë e diplomës Master në këtë fushë të studimeve.

5. Të kenë përvojë pune në procesin edukativo-arsimor sipas udhëzimeve të përcaktuara nëkatalogun e punës:

 • Pesë (5) vite përvojë pune në procesin edukativo-arsimor për kandidatët për arsimin €
  mesëm të lartë:
 • Katër (4) vite përvojë pune në procesin edukativo-arsimor për kandidatët në nivelevetjera:
 • Tri (3) vite përvojë pune në procesin edukativo-arsimor për kandidatët përzëvendësdrejtor

6. Të posedojnë këto dokumente:

6.1. Diplomën e fakultetit të kryer për nivelin përkatës (secili konkurrues dorëzon kopjen e
vërtetuar-noterizuar të diplomës Bachelor Master).
- Në arsimin parafillor, fillor, të mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë (gjimnaze) duhet të
jetë profili arsimor në bazë të normativit profesional për arsimin e përgjithshëm,
- Për shkollat profesionale, kandidatifja duhet të jetë i profilit përkatës për institucionin
edukativo-arsimo ku konkurron, në bazë të normativit për arsimin profesional.
6.2. Certifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion i licencuar shëndetësor, me të
cilën dëshmohet gjendja e tijisaj shëndetësore,
6.3. Dëshminë se nuk është nën hetime dhe nuk ka qenë i'e dënuar për krim, dhunë ose vepra
të padenja që përfshijnë fëmijët:
6.4. Dëshmi për përvojën e punës në procesin edukativo-arsimor,
6.5. Kandidatilja për drejtor dhe zëvendësdrejtor nuk mund të jetë në funksion udhëheqës politik gjatë tri viteve para aplikimit.
6.6. Certifikatën e lindjes,
6.7. Kopjen e dokumentit të identitetit (ID)

Portfolio profesionale duhet të përmbajë:

 • Biografinë e shkurtër të kandidatit.
 • Konceptin e Planit Zhvillimor të institucionit edukativo-arsimor, bazuar në pesë fushat e cilësisë së performancës së shkollës ( 5-10 faqe). Koncepti duhet të ketë 5—10 faqe tekst (minimum një faqe për një fushë të cilësisë) me hapësirë 1.5, fonti i shkronjave 12, arial). Koncepti i PZH dorëzohet si pjesë e portofoljos po ashtu është pjesë përbërëse e intervistësqë realizohet nga komisioni përzgjedhës. (Për të marrë një kopje të Planit Zhvillimor aktualnë institucionet e lartëcekura edukativo-arsimore, kandidati duhet t'i drejtohet drejtorit të shkollës ose personit të autorizuar nga KDSH i atij institucioni).
 • Certifikatat që dëshmojnë përfundimin e programeve të zhvillimit profesional në fushën e administrimit, menaxhimit dhe udhëheqjes, si dhe dëshmi tjera që elaborojnë përfundimin dhe realizimin e pjesëve të programit dhe demonstrojnë shkathtësitë e fituara.
 • Certifikatat që dëshmojnë përfundimin e suksesshëm të programeve të zhvillimit profesional të mësimdhënësve si dëshmi tjera rreth realizimit të atyre programeve.
 • Letër motivuese për pozitën që aplikon.
 • Dëshmi për aktivitetet tjera në proceset e zhvillimit të arsimit (zhvillimi i kurrikulave, udhëheqja e programeve të zhvillimit profesional, pjesëmarrja dhe kontributi në konferenca, etj).
 • Dëshmi nga përvoja paraprake në menaxhim (shembuj të projekteve, shembuj të shkrimevenga fusha e menaxhimit, shembuj të planeve për zhvillimin e institucionit edukativo-arsimor që janë zhvilluar dhesapo implementuar me udhëheqjen apo kontributin tuaj konkret).
 • Dëshmi nga përvoja paraprake në mësimdhënie (shembuj të planeve të mësimit, shembuj të projekteve, kopje të punimeve, mirënjohje, etj).
 • Letër referencë me përmbajtje dëshmuese për punën dhe angazhimet paraprake nga një institucion publik-kredibil, drejtpërdrejtë e lidhur me punën e kandidatit dhe për konkursin përkatës (si Ministria e Arsimit dhe Shkencës, DKA, këshilli drejtues i institucionit edukativo- arsimor, punëdhënësi paraprak, institucionet e arsimit të lartë dhe individë me të cilët ka Punuar ngushtë në programe dhe projekte të ndryshme për arsim).

Detyrat dhe përgjegjësitë e drejtorit dhe zëvendësdrejtorit

Detyrat dhe përgjegjësitë e drejtorit dhe zëvendësdrejtorit parashihen në Nenin 3 të U.A nr.
15172020, të datës 22/12/2020.

Kohëzgjatja:

Periudha kohore e kontratës zgjatë 4 (katër) vjet.

Data e njoftimit në web-faqen unike të procedurave të konkurimit konkursi.rks-gov.net
është prej dt. 01.06.2021 deri më dt.30.06.2021, ndërsa koha e aplikimit është nga dt. 01.07.2021deri më dt. 15.07.2021.

Slični oglasi

16/10/2021
Drejtor/e në SHMLP   Rahovec
13/10/2021
12/10/2021
Drejtor/e në SHFMU   Gnjilane
11/10/2021