Doktor/e i/e Mjekësisë së Përgjithshme

shtime e1608736731496
Komuna Shtime
Objavljeno
09/12/2021
Grad
Štimlje
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Prano njoftimet me email

Opis

Në bazë të nenit 67 dhe 68, të Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr.06IL-114, Udhëzimit Administrativ (MPMS) nr. 0772017, Komuna Shtime shpall këtë:

KONKURS
Për plotësimin e vendit të punës në QKMF

Titulli i vendit të punës: Doktor të Mjekësisë së Përgjithshme
Institucioni: Komuna e Shtimes
DepartamentijDrejtoria: Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale - QKMF
Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik
Numri i Pozitave: (1) një
Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i QKMF-së
Grada/Koeficienti: H.27
Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të pa caktuar

Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për pranimin e zyrtarëve publikë

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës:
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar,
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët,
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse:
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashjes
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas ligji

Detyrat kryesore dhe përgjegjësitë për Doktor të Mjekësisë së Përgjithshme

 • Ofrimi i pavarur i kujdesit kurativ , pa dallim race ,moshe, gjinie apo sëmundjeje,
 • Ofrimi i kujdesit emergjent 24 orë ,
 • Përcjellja e sëmundjeve kronike të pacientëve,
 • Qasja në promovimin e shëndetit , në parandalimin e sëmundjeve
 • Si dhe kryerja e punëve adekuate të cilat bien në fushëveprimin e Mjekësisë Familjare

Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve:

 • Të ketë të kryer Fakultetin e mjekësisë,
 • Licencë përkatëse të lëshuar nga organi kompetent:
 • Njohja e punës me kompjuter e domosdoshme.

Dokumentet e nevojshme:

 • Formulari i aplikimit i plotësuar:
 • Rezymeja Personale (CV):
 • Dokumenti personal (letërnjoftim ose pasaportë) i fotokopjuar:
 • Diplomat e kualifikimit (kopje):
 • Kopjen e licencës:
 • Personat që kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet të kenë të nostrifikuara diplomat nga MASHT
 • Certifikata që nuk jeni nën hetime (origjinal):
 • Certifikata e Mjekut pas përzgjedhjes nga komisioni.

Dokumentet duhet të jenë në kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të kërkohen me rastin e intervistimit. Si informata të sakta dhe të vërteta do të konsiderohen vetëm ato informata, të cilat janë të dëshmuara me dokumente (jo ato që janë vetëm të deklaruara pa dëshmi).

Afati dhe mënyra e aplikimit:

30 ditë nga dita e publikimit të Konkursit mbetet vetëm njoftim, ndërsa Konkursi mbetet i hapur 15 ditë, aplikacionet dorëzohen nga data 09.12.2021 deri 23.12.2021 (15:00)

Paraqitja e kërkesave

Aplikacionet merren në QKMF, rruga “Anton Qeta “nr.39 në Shtime si dhe mund të shkarkohen nga vveb-faqja SIMBNJ- konkursi.rks-gov.net dhe i plotësuar dorëzohet personalisht në Objektin
e QKMF-së apo të dërgohen me postë në këtë adresë.

Rezultatet shpallën në linkun: konkursi.rks-gov.net

 • Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen.

 

Slični oglasi

Recepsionist/e   Đakovica nova
17/01/2022
17/01/2022
13/01/2022
13/01/2022