Auditor/e i/e Brendshëm për TI

trusti e1624633844185
Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës (FKPK)
Objavljeno
04/08/2021
Grad
Priština
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Opis

Fondi i Kursimeve Pensionale i Kosovës (FKPK) shpall:

KONKURS PËR PUNË DHE DETYRA SPECIFIKE

për angazhimin e një Auditori të Brendshëm me detyrë specifike për të audituar sektorin e Teknologjisë së Informacionit (TI) në FKPK.

Referencë: FKPK/ITAudit

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Vlerëson nëse veprimtaria në FKPK zhvillohet në përputhje me politikat dhe procedurat e institucionit për sektorin e TI-së, si dhe nëse politikat dhe procedurat aktuale të TI-së janë të duhura për veprimtarinë e Institucionit;
 • Vlerëson rreziqet të cilave iu ekspozohen sistemet informative dhe shënimet e FKPK-së;
 • Vlerëson vazhdimësinë dhe qëndrueshmërinë e TI-së në rast të komplikimeve infrastrukturore ose të fatkeqësive madhore;
 • Vlerëson ndarjen e përgjegjësive, mjaftueshmërinë e personelit, ekspertizën dhe nevojat për trajnime brenda sektorit të TI-së;
 • Shqyrton të drejtat e shfrytëzuesve si dhe kontrollet e brendshme që ndërlidhen rreth veprimeve të tyre;
 • Planifikon procesin e auditimit të TI-së në bazë të risqeve të identifikuara;
 • Përpilon raportin (në gjuhën shqipe dhe angleze) mbi të gjeturat dhe rekomandimet në lidhje me të njëjtat sipas standardeve dhe praktikave më të mira dhe i raporton ato tek sektori i Auditimit të Brendshëm dhe tek Komisioni i Auditimit;
 • Kryen detyra të tjera që mund t’i caktohen nga Bordi Drejtues dhe Departamenti i Auditimit të Brendshëm në lidhje me Auditimin e TI-së.

Kriteret Profesionale:

 • Të ketë së paku një vit përvojë profesionale në auditimin e proceseve të TI-së;
 • Të ketë trajnime të vazhdueshme profesionale (së paku tri të tillla) për auditimin e TI-së;
 • Të jetë i/e diplomuar - të paktën në nivelin baçelor në lëmit përkatëse;
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze në të shkruar dhe në të folur;
 • Përparësi kanë personat me certifikim për Auditor të TI-së, shembull: CISA, CISM, dhe certifikimet e tjera në lidhje me Auditimin e TI-së;

Afati dhe mënyra e konkurrimit:

Afati i fundit për konkurrim është më: 23.08.2021; ora 15:00.

Konkurrimi duhet bërë vetëm përmes postës elektronike në adresën: recruitment@trusti.org, duke vendosur si titull/subjekt “FKPK/ITAudit-082021”, dhe duke i bashkëngjitur dokumentet në vijim:

 • Biografinë (CV);
 • Letrën motivuese;
 • Referencat që mbulojnë kërkesën për përvojë së paku 1 vjeçare në auditim e të TI-së;
 • Diplomën e kualifikimit më të lartë arsimor si dhe certifikatat përkatëse profesionale, p.sh. CISA (të skanuara), si dhe trajnimet për Auditor të TI-së.

Dokumentet mund të dërgohen në gjuhën shqipe ose angleze ose serbe.

Vëmendje: Kufizimi në pranimin e dokumenteve është 10 MB.

Potpuno saopštenje.

Slični oglasi

11/10/2021
Kryeshef/e Ekzekutiv/e   Priština
08/10/2021
Generalni sekretar   Priština
21/09/2021