Auditimi i pasqyrave financiare

Aksioni për Nëna dhe Fëmijë (AMC)
Objavljeno
16/12/2021
Grad
Priština
Kategorija
Auditim  
Vrsta oglasa
Tenderi  

Prano njoftimet me email

Opis

Të nderuar,

Ju lutemi gjeni më poshtë informacione mbi Aksioni për Nëna dhe Fëmijë dhe kërkesat për shërbimin në lidhje me auditimin e pasqyrave financiare dhe shënimeve plotësuese për vitin financiar që përfundon me 31.12.2021.

 • Organizata: Action for Mothers and Children (AMC)
 • Tipi i shërbimit të kërkuar: Auditimi i pasqyrave financiare të vitit që përfundon me 31.12.2021
 • Data e dorëzimit të raportit të audituar: 1 Mars 2022
 • Data e dorëzimit të ofertës financiare dhe dokumentacionit: 23 Dhjetor 2021

Informacion mbi Action for Mothers and Children (AMC)

Action for Mothers and Children (AMC) është një fondacion jo fitimprurës me qëllimin kryesor të shpëtojë jetën e nënave dhe fëmijëve dhe të përmirësojë kujdesin shëndetësor ndaj nënave në Republikën e Kosovës përmes zhvillimit të sistemeve më të mira për kujdesin e grave shtatzëna dhe fëmijëve të tyre.

Ne besojmë që çdo nënë dhe fëmijë kanë të drejtë për një jetë të shëndetshme, pavarësisht se ku jetojnë apo çfarë gjendje ekonomike kanë. Duke zhvilluar dhe zbatuar programe që përmirësojnë kujdesin shëndetësor të nënave dhe foshnjave të tyre, numri i vdekshmërisë së fëmijëve mund të ulet ndjeshëm. Ne synojmë që të zhvillojmë dhe zbatojmë programe të kujdesit shëndetësor që janë të qëndrueshme, me cilësi të lartë dhe që ngritin kapacitetet e personelit shëndetësor në vend.

Të dhëna mbi aktivitetet:

Aktivitetet realizohen nëpërmjet kryerjes së projekteve. Për vitin 2021, referojuni informacionit të mëposhtëm:

 • Aksioni për Nëna dhe Fëmijë ka zbatuar 15 projekte të mbështetura në formë të granteve dhe donacioneve private nga Unicef, Horizon, KCSF, AmeriCares, Ambasadat, Save the Children, UNFPA  e bizneset vendore.
 • Numri mesatar i punonjësve për vitin 2021 është 14.
 • Buxheti vjetor i përafërt është 500,000.00 Euro.

Raportimi bazohet në plotësimin e buxheteve specifike për secilin nga projektet dhe për kostot administrative.

Shërbimi i kërkuar

 • Auditimi i pasqyrave financiare për vitin fiskal që mbyllet me 31.12.2021, të përgatitura sipas Standardeve Kosovare të Kontabilitetit dhe rregullave të tjera në fuqi në Kosovë.
 • Auditimi duhet të bëhet në përputhje me Standardet Ndërkombetare të Auditimit.
 • Raporti i Auditimit kërkohet të paraqitet në dy gjuhë në gjuhën Shqipe dhe gjuhën Angleze.
 • Raporti përfundimtar i Auditimit kërkohet të dorëzohet në ose para datës 1 Mars 2022.

Dokumentacioni që duhet të paraqitet nga Aplikantët

 • Licenca e Praktikës së Firmës Ligjore të Auditimit
 • Certifikata e Regjistrimit të Biznesit; numrit fiskal; TVSH-së (nëse jeni deklarues i TVSH-së);
 • Historikun e firmës ligjore dhe CV e drejtuesit të saj. Preferohet firmë e auditimit të cilat kanë eksperienca në auditimin e OJQ-ve.
 • Plani i Punës së Procesit të Auditimit.
 • Periudhën e Auditimit – nëse pasqyrat dorëzohen tek ju në datën 25 Janar 2022, a do jeni në gjendje të dorëzoni raportin final të auditimit deri në datën 1 Mars 2022?

Dokumentet e mësipërm mund të paraqiten në gjuhën Shqipe ose gjuhën Angleze.

Ju lutemi të sillni ofertën financiare së bashku me dokumentancionin e lartpërmendur, jo më vonë se data 23 Dhjetor 2021, me email në adresën më poshtë.

Adresa e kontaktit:

albulena.hamiti@amchealth.org
Tel:  049 110 333

Nëse keni pyetje në lidhje me termat e referencës të përshkruara më sipër, ju lutem kontaktoni Albulena Hamiti në adresën albulena.hamiti@amchealth.org.

---

Terms of Reference
for Annual Audit of the Sida CSO 2017-2021 Programme

Introduction

Brief presentation of Action for Mothers and Children, hereafter referred to as the ‘Cooperation partner’:

Action for Mothers and Children (the “Organization”) is a not-for-profit organization established on 21 May 2013 in accordance with the Law No. 03/L-134 on Freedom of Association in Non-Governmental Organizations. Our mission is to save lives and improve the health of infants, mothers and children in the Republic of Kosovo. To achieve our mission, we implement various projects and programs that have a great and lasting impact on the health system and provide long-term solutions.

In order to fulfill its mission, the foundation:

 • advocates vigorously for better healthcare for women and children throughout the Republic of Kosovo;
 • studies their health problems and health care systems that address these problems;
 • develops programs and projects that will help to improve the health of women and children;
 • accords high priority to those activities that will reduce Kosovo’s relatively high maternal and infant mortality rates;
 • collaborates with the Ministry of Health and other stakeholders that have similar goals and objectives.

The Cooperation partner wishes to engage the services of an audit firm for the purpose of auditing the Enhanced child protection through Positive Discipline trainings and awareness campaigns in WHRCs – Phase 4, as stipulated in the agreement between Save the Children Sweden and Sida. The audit shall be carried out in accordance with international audit standards issued by IAASB[1]. The audit shall be carried out by an external, independent and qualified auditor. In addition to auditing the financial report, the assignment also includes an assessment in accordance with a special agreement described under section II.

1. Objectives and scope of the audit

The objective is to audit the financial report for the period 2021-01-01 to 2021-12-31 and to express an audit opinion according to ISA 800/805 on whether the financial report of Enhanced child protection through Positive Discipline trainings and awareness campaigns in WHRCs – Phase 4 is in accordance with Sida’s requirements for financial reporting as stipulated in the agreement including appendix between Sida and Save the Children Sweden.

Sida emphasizes the importance that the auditor, as part of the assignment, reviews whether Save the Children Sweden has complied with applicable contractual provisions regarding payments to all subsequent partners[2].

Regardless of which material amount the auditor chooses and works on the basis of, all discrepancies detected by the auditor and unadjusted by Save the Children Sweden regarding funds disbursed to partners (either direct and/or subsequent partners) shall be stated in the report.

2. Additional assignment; according to agreed upon procedures ISRS 4400, review the following areas in accordance with the Terms of reference below[3]

 • Follow up whether salary costs debited to the project/programme are recorded throughout the duration of the year in a systemized way and examine whether the salary costs can be verified by sufficient supporting documentation.[4]
 • Examine whether the financial report includes a comparison, for every budget item, between the actual costs/expenditures of activities and the budgeted costs/expenditures as approved by Sida for the period.
 • Based on materiality and risk the auditor shall examine whether there is supporting documentation related to incurred costs.
 • Follow up whether the cooperation partner complies with the applicable tax legislation with regard to taxes (e.g. Pay As You Earn (PAYE)) and social security fees.
 • Follow up whether the cooperation partner has adhered to the procurement guidelines annexed or referred to in the agreement.
 • Review if outgoing balance for previous period is the same as incoming balance for the current period.
 • If the cooperation partner applies modified cash basis as accounting principle, the auditor shall describe whether the chosen accounting principle is acceptable for the established financial report.
 • Verify the unspent balance at the end of the financial year.
 • Regardless of materiality of the findings, the auditor shall quantify the amount for costs lacking sufficient supporting documentation.
 • Review whether the cooperation partner has signed agreements with its subsequent partner organisations.
 • Review whether the audit requirements in agreements with the cooperation partner as well as subsequent partner organisations are in accordance with the audit requirements as stipulated in Save the Children Sweden’s agreement with Sida.
 • Review whether there is an unbroken chain of audited financial reports according to the requirements as stipulated in the agreement between the Save the Children Sweden and Sida, for funds disbursed the previous year. The review shall include whether the cooperation partner makes documented assessments of the audited financial reports submitted to the cooperation partner and whether these reports are followed-up by the cooperation partner. The review shall include verification of contributions equivalent of a minimum of 40% of the total of disbursed funds as well as 40% of the number of contributions.[5] The review shall also include any observations from auditors that Sida should be informed about.
 • Review whether the same requirements for reporting exchange rate gains and exchange rate losses as stipulated in the agreement between Save the Children Sweden and Sida is included in the agreements between the Cooperation partner and its subsequent partner organisations.

3. The reporting

The reporting shall be signed by the responsible auditor (not just the audit firm) and shall include the title of the responsible auditor.

The reporting from the auditor shall include an independent auditor’s report in accordance with the format in standard ISA 800/805 and the auditor’s opinion shall be clearly stated. The independent auditor’s report shall clearly stipulate that the audit has been conducted in accordance with ISA 800/805.

The reporting shall also include a Management Letter that discloses all audit findings and weaknesses identified during the audit process. The Management Letter shall include both significant and other findings. The auditor shall also make recommendations to address the identified findings and weaknesses. The recommendations shall be presented in priority order.  The financial report that has been subject of the audit shall be attached to the audit reporting. If the auditor assesses that no findings or weaknesses have been identified during the audit that would result in a Management Letter, an explanation of this assessment must be disclosed in the audit reporting.

Measures taken by the organisation to address weaknesses identified in previous audits shall also be presented in the Management Letter.

The additional assignment according to agreed upon procedures ISRS 4400 under section II, shall be reported separately in a Report of Factual Findings. The size of the sample of reviewed audit reporting from subsequent partners (if applicable) shall be stated in the report.

If the auditor performs additional assignments and finds that the observations described in the Report of Factual Findings contain the information that would have been stated in the Management Letter, a Management Letter does not need to be issued. In such cases, it must be stated in the Report of Factual Findings that a Management Letter has not been issued for this reason.

The organisation shall produce a Management Response including an Action Plan to the findings in the Management Letter and/or Report of Factual Findings.

Please submit the financial offer together with the above documentation, no later than December 23, 2021, by email to the address below.

Contact Address:
albulena.hamiti@amchealth.org
Tel: 049 110 333

[1] The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)

[2] Only applicable for the auditor of Save the Children Sweden

[3] Assignments 1-9 shall apply to Cooperation partners that do not sub-grant funds, and assignments 1-13 shall apply to Cooperation partners that sub-grant funds.

[4] If the budget contains salary costs to be charged to the project, the auditor should always review these costs as stipulated here.

[5] The size of the selection in relation to sub-granting funds shall be determined in consultation with the cooperation partner and the auditor, and shall be stated in the ToR or at the latest in the assignment letter between the auditor and the cooperation partner.