kastori pune

Për ne

Kastori është një platformë e re në Kosovë, e lansuar në mars 2019. Ne ju ndihmojmë me listimet e fundit të njoftimeve për punë dhe zhvillim karriere, duke ofruar qasje të lehtë për të kërkuar punë, grante, tenderë, bursa, kurse trajnimi, konferenca dhe shumë mundësi të reja.

Misioni ynë është të fuqizojmë punësimin dhe të ndihmojmë punëkërkuesit në Kosovë, apo ata jashtë vendit të interesuar të punojnë në Kosovë, për të gjetur punë ose mundësi të reja të zhvillimit në karrierë. Ne kemi shumë klientë që na ndihmojnë në këtë qëllim që të përmirësojmë procesin e rekrutimit për punëkërkuesit.

Shpalljet e publikuara në Kastori janë të dërguara nga persona të tretë në platformën tonë. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për përmbajtjen dhe vërtetësinë e shpalljeve. Lexo më shumë për politikën tonë të privatësisë.

Zyra jonë është në Prishtinë, në kryeqytetin e Kosovës.

Kontakt: [email protected]

About us

Kastori is a new Kosovo-based job site web platform launched in March 2019. We help people with latest job listings and career development, offering online access to search for jobs, grants, tenders, contracts, training courses and many new opportunities.

Our mission is to empower employment and help people in Kosovo or others abroad interested to work in Kosovo to get a job or new development opportunities. We have many clients helping us in this purpose and improving the recruitment process for job seekers.

Listings published in Kastori have been sent or published by third parties on our platform. We are not responsible for the content and authenticity of the listings. Read more about our privacy policy.

Our office is located in Prishtina, capital of Kosovo.

Contact: [email protected]