Zyrtar per Trashegimi dhe Monumente

IKMM
Publikuar më
Maj 13, 2019
Qyteti
Prishtine
Lloj listimi
Pune  

Përshkrimi

Bazuar ne Ligjin per Sherbimin Civil te Republikes se Kosoves, Nr. 03/L-149, RreguUoren Nr. 02/2010, per Procedurat e Rekrutimit ne Sherbimin Civil te Republikes se Kosoves, Minisrria e Kultures, Rinise dhe Sportit shpall:

KONKURS

Titulli i punes: Zyrtar per Trashegimi dhe Monumente te Infrasrruktures Rrugore
Institucioni: Instituti i Kosoves per Mbrotjen e Monumenteve -IKMM

Kategoria funksionale: Koeficienti: 7
Numri i references: 33/2019
I pergjigjet: Drejtorit te IKMM
Vendi: Prishtine

Detyrat dhe pergjegjesite:

Nen mbikeqyrjen e Drejtorit te Instituti i Kosoves per Mbrotjen e Monumenteve -IKMM, permbushe detyrat dhe pergjegjesite e poshteshenuara:
Zhvillon dhe arrin pelqimin per planet e punes dhe afatet me menaxherin d.he stafin tjeter profesional per zbatimin e sherbimeve dhe produkteve perkatese;

Kryen detyra te specializuara, sipas kerkeses, ne fushen profesionale specifike ne perputhje me ligjet, rregulloret, politikat dhe procedurat perkatese, brenda afateve kohore te caktuara;

Kryen detyrat ne fushen profesionale specifike me nje shkalle te arsyeshme te pavaresise, me mbikeqytje dhe udhezime te kohepaskohshme;

Ben hulumtime dhe analiza sipas kerkeses dhe konrribuon ne hartirnin e rekomandimeve per shqyrtim nga nivelet me te larta;

Merr pjese ne grupe punuese ne fushen profesionale specifike kur kerkohet nje gje e tille;

Komunikon brenda institucionit dhe jashte tij per shkembim te informatave dhe zhvillimin e punes ne fushat e intercsit te perbashket;

Raporton rregullisht te mbikeqyresi rreth progresit ne lidhje me planet e punes te miratuara;

Kryen cdo detyre tjeter ne fushen profesionale specifike te cilat mund te kerkohen ne menyre te arsyeshme kohe pas kohe.

Shkollimi i kerkuar, pervoja, aftesite dhe karakteristikat personale:

Njohuri te thelle ne fushen profesionale specifike te fituar permes arsimimit universitar dhe trajnimeve perkatese;
Njohuri te ligjeve dhe rregulloreve te aplikueshme;
Shkathtesi ne komunikim planifikim te punes koordinimi eventual i personelit;
Shkathtesi hulumtuese, analitike, vleresuese dhe formulim te rekomandimeve dhe keshillave profesionale;
Shkathtesi kompjuterike ne aplikacione te prograrneve (Word, Excel, Power Point, Access);
Diplome universitare, ne drejtimet histori, arkitekture, inxhinieri, komunikacion, arkeologji, minimum 2 vite pervoje pune profesionale.

Procedurat e konkurrimit:

Konkursi eshte i hapur per te gjithe kandidatet. Kohezgjatja e emerimit: Emerimi eshte me afat te pacak tuar.
Data e mbylljes se konkursit: Konkursi eshte i hapur pesembedhjete (15) dite.

Data e fundit e aplikimit eshte: 24.05.2019

Aplikacionet e derguara nepermjet postes, me pulle postare, ne diten e fundit te shpalljes, konsiderohen te vlefshme.

Paraqitja e kerkesave:

Aplikacioni shkarkohet nga Ueb faqja e MKRS-se dhe dorezohet ne zyrcn 27 te Ministrise se Kultures, Rinise dhe Sportit, Adresa: Sheshi “Nena Tereze” Nr. 44, Prishtine. Per informata shtese kontaktoni ne numrin 038211 449 dhe 038 211 921 ( apo ne ueb-faqen http://www.mkrs-ks.org/).

Listime të ngjashme

Lead researcher(s)   Ballkan e re
Qershor 24, 2019
Praktikant/e   Mitrovice e re
Qershor 24, 2019
Dizajner/e grafik/e   Prishtine e re
Qershor 24, 2019
Qershor 24, 2019