Zyrtar per Perkthim Shqip-Anglisht

MKRS
Publikuar më
Maj 23, 2019
Qyteti
Prishtine
Lloj listimi
Pune  

Përshkrimi

Bazuar Ligjin e Punes Nr. 03/L-212, Ligjin per Sherbimin Civil te Republikes se Kosovcs, L. nr. 03/ L-149, dhe Rregulloren m. 02/2010, per Procedurat e Rekrutimit ne Sherbimin Civil te Republikes se Kosoves, Ministria e Kultures, Rinise dhe Sportit shpall:

KONKURS

Titulli i punes: Zyrtar per Perkthim Shqip -Anglisht dhe anasjelltas

Kategoria funksionale: Koeficienti: 7
Numri i refe rences: 23/ 2019
I pergjigjet: Udheheqcsit te Divizionit per Tcknologji te Informacionit dhe Sherbimeve Logjistike
Vcndi: Prishtine
Lloji i Kontrates: Marrcveshje per Sherbime te Vecanta ( 6 muaj)
Dctyrat dhe pergjegjesite: Nen mbikeqyrjen e Udheheqesit te Divizionit per Teknologji te Informacionit dhe Sherbimeve Logjistike, kryen detyrat dhe pergjegjesite e meposhtme:

Detyrat kryesore:

Harton dhe zhvillon planet e punes nc pajtim me mbikeqyresin per zbatimin e detyrave te percaktuara ne baze te objektivave dhe jep rekomandime per realizimin e ki.ityrc objcktivavc;
Ofron perkthime dhe interpretime gjuhesore per stafin e ministrise gjate takimcve te ndryshme, intervistave, konfercncave, etj.;
Perkthen shkresat, dokumentct c ndryshme te ministrise dhe shkresat, dokumentcve qe
i adresohen ministrise;
Ben perkthimin me shkrim te materialeve dhe dokumenteve si: rregulloret, ligjet, broshurat, raportet e mediave, komunikatat per shtyp, etj;
Ben perkthim/ interpretimin simulant ne takimet zyrtare, konferenca, seminare e W
ngjashme;
Ndihmon ne percaktimin dhe harmonizimin e terminologjise , per shkresat dhc dokumentet e perkthyera si dhe saktesine e tyre me kuptim, gramatikes dhe sintakses;
Mban bazen e te dhenave te informacioneve lidhur me perkthimet e bera te tc gjitha dokumentcve;
Krycn edhc detyra tjeter ne perputhje me ligjet dhe rregulloret te cilat mund te kerkohen nc menyre te arsyeshme kohe pas kohe nga mbikeqyersi;

Shkollimi i kerkuar, pervoja, aftesite dhe karakteristikat personale:

Diploma universitare ne drejtimet shoqerore, fakulteti i gjuhes angleze, 2 vite pervojt pune
Njohuri dhe pervoje ne fushen perkthimeve
Shkathtesi ne komunikim planifikim te punes dhe udheheqje te ekipit;
Shkathtesi hulumtuese, analitike, vleresuese dhe formulim te rekomandimeve dhe keshillave;
Aftesi per permbushje tc detyrave dhe puneve nen presion;
Shkathtesi kornpjuterike te aplikacioneve te programeve (Word, Excel, Power Point, Internctit).

Procedurat e konkurrimit: Konkursi cshte i hapur per te gjithe kandidatet.

Kohezgjatja e emerimit: Emerirni eshte me afat te caktuar

Data e mbylljes se konkursit: Konkursi eshte i hapur 8 (Tete) dite.

Data e fundit e aplikimit eshte: 29.05.2019

Aplikacionet e derguara nepermjet pastes, me pulle postare, ne diten e fundit te shpalljcs, konsiderohen te vlefshme.

Paraqitja e kerkesave: Aplikacioni mund te shkarkohet nga Web faqja e MKRS-se dhe dorezohet ne zyren 27 te Ministrise se Kultures, Rinise dhe Sportit, Sheshi “Nena Tereze” nr. 44.
Per inforrnata shtese kontaktoni ne numrin 038211449 dhe 038 211 921 (apo ne ueb-faqen http://www.mkrs-ks.org/.

Listime të ngjashme

Lead researcher(s)   Ballkan e re
Qershor 24, 2019
Praktikant/e   Mitrovice e re
Qershor 24, 2019
Dizajner/e grafik/e   Prishtine e re
Qershor 24, 2019
Qershor 24, 2019