Zyrtar për Mirëqenie Sociale

Komuna e Gjakoves
Publikuar më
Maj 13, 2019
Qyteti
Gjakove
Lloj listimi
Pune  

Përshkrimi

Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore
Nr. 01-111/01-18062
Datë: 13.05.2019
Gjakovë

Në bazë të nenit 11 dhe 18 të Ligjit numër 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës  së Kosovës, Rregullores numër 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, si dhe  nenit 2 paragrafi 2 të Statutit të Komunës, Komuna e Gjakovës shpall:

Shpallje e Rekrutimit

Njësia: Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale Qendra për Punë Sociale
Titulli i vendit të punës: Zyrtar për Mirëqenie Sociale 4
Niveli i pagesës:  sipas koeficientit 5.5
Numri i ekzekutuesve: 1 (një)
Numri i referencës: RN00004823

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 1. Ndihmon në hartimin dhe zhvillimin e planeve të punës në pajtim me mbikëqyrësin për zbatimin e detyrave të përcaktuara në bazë të objektivave të njësisë dhe jep rekomandime lidhur me realizimin e këtyre objektivave;
 2. Shpjegon kriteret aplikantëve për ndihmë sociale dhe zhvillon intervistat fillestare me aplikuesin për të vërtetuar pranueshmerinë;
 3. Kontrollon informatat e marruara dhe kujdesi që ato të jenë të plotësuara me dokumentacion konform kritereve të ligjit;
 4. Regjistron detajet në flet aplikacion në ditarin e regjistrimit dhe përcjell dosjen te operatori i bazës së të dhënave për futjen e tyre në bazë;
 5. Përgatit dhe aranzhon rastet që duhet të dërgohen në komision mjekësor,
 6. Aranzhon vizita verifikuese të kërkesave të reja në teren brenda afatit të përcaktuar me ligj;
 7. Përcjell ankesat tek udhëheqësi i sektorit të ndihmës sociale e pastaj te drejtori i QPS-së;
 8. Kryen edhe detyra tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi.

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim:

Të drejtë për punësim kanë të gjithë personat e moshës madhore të cilët kanë zotësi për të vepruar, janë në posedim të të drejtave civile dhe politike, kanë përgatitjen e nevojshme arsimore dhe aftësinë e duhur për kryerjen e detyrave të punës.

Procedura e konkurimit: e hapur për kandidatët e jashtëm si dhe nëpunësit civil ekzistues.

Shkollimi i kërkuar: Diplomë Bachelor në ekonomi, juridik ose administratë publike;

Aftësitë, përvoja dhe atributet tjera:

 • 4 vite përvojë pune;
 • Njohuri lidhur me procedurat standarde administrative/teknike në një fushë të njohur teknike ose administrative;
 • Aftësi për të punuar me vet-iniciativë në kuadër të planeve dhe procedurave të përcaktuara;
 • Shkathtësi të mira të komunikimit, përfshirë aftësinë për të interpretuar informata, dhënë udhëzime dhe përcjellë informata tek të tjerët;
 • Aftësi koordinimi dhe mbikëqyrje të punës së personelit në nivelin administrativ dhe teknik;
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point, Internet);

Aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë rekrutimin:

Procesi i rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës është i paraparë me Ligjin numër 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Rregulloren numër 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil dhe Rregulloren numër 21/2012 për Avancimin në Karrierë të Nëpunësve Civil.

Kohëzgjatja e emërimit: në kohë të pacaktuar.

Puna provuese: 12 muaj.

Afati i konkursit: Konkursi është i hapur pesëmbëdhjete (15) ditë kalendarike nga data e publikimit (nga 13.05.2019 deri 27.05.2019).

Dokumentet e kërkuara: 

Diploma mbi kualifikimin e noterizuar, Diplomat e lëshura nga Institucionet Shkollore jashtë vendit duhet të jenë të nostrifikuara (kopje); Vërtetimi për përvojën e punës (kopje); Certifikata  qё nuk jeni nёn hetime (origjinal); Dokumenti i identifikimit (kopje).

Dokumentet e pranuara nuk kthehen.

Paraqitja e kërkesave: 

Aplikacionet merren në Qendrën e Informimit, kati përdhes në ndërtesën e administratës së Komunës së Gjakovës si dhe mund të shkarkohet nga ueb-faqja zyrtare e Komunës së Gjakovës, dhe i plotësuar dorëzohet personalisht në Zyrën e Pranimit apo të dërgohen me postë në këtë adresë: Komuna e Gjakovës, Rr. “UÇK” nr. 53, 50000 Gjakovë, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, Kati III

“Shërbimi civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë”.

Komunitet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, si specifikohet ne nenin 11. paragrafin 3 të Ligjit nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës”.

-Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen.

-Për shkak të numrit të madh të kërkesave, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Listime të ngjashme

Lead researcher(s)   Ballkan e re
Qershor 24, 2019
Praktikant/e   Mitrovice e re
Qershor 24, 2019
Dizajner/e grafik/e   Prishtine e re
Qershor 24, 2019
Qershor 24, 2019
Qershor 24, 2019