Zyrtar per Leje Ndertimore

Komuna e Lipjanit
Publikuar më
Maj 9, 2019
Qyteti
Lipjan
Lloj listimi
Pune  

Përshkrimi

Komuna e Lipjanit – Organet e Administrates, ne mbeshtetje te dispozitave te nenit 11 dhe 12 te Ligjit per Sherbimin Civil te Republikes se Kosoves te nenit 15 dhe 17 te Rregullores Nr.02/2010 per Procedurat e Rekrutimit ne Sherbimin Civil te Republikes se Kosoves, shpall:

KONKURS

Per plotesimin e vendit te punes

I. Drejtorati per Planifikim, Urbanizem dhe Mbrojtje te Mjedisit- sektori per Planifikim, Urbanizem dhe Mbrojtje te Mjedisit

I. Nje Zyrtar per Leje Ndertimore – Nr. Referues 91.

Detyrat dhe pergjegjesite – Nje Zyrtar per Leje Ndertimore

  • Harton dhe zhvillon planet e punes ne pajtim me mbikeqyresin per zbatimin e detyrave te percaktuara ne baze te objektivave te njesise dhe jep rekomandime lidhur me realizimin e ketyre objektivave.
  • Analizon dhe vlereson proceset dhe procedurat e brendshme dhe rekomandon ndryshime dhe permiresime me qellim te rritjes se efikasitetit dhe cilesise se punes.
  • Shqyrton kerkesat e dhenies se Iejeve te ndertimit, dhe pergatit propozim vendimin lidhur me leshimin apo refuzimin e lejeve ndertimore dhe lejeve per rrenim te objekteve.
  • Ne raste te caktuara, del ne terren per shikim dhe incizim te gjendjes faktike lidhur me ndertimet dhe mban evidence per lendet qe i pranon i perfundon ato dhe i dorezon per arkivim.
  • Gjate procesit te leshimit te lejes ndertimore sigu ron zbatimin e kushteve teknike per projektimin dhe ndertimin e ndertimeve te ndryshme.
  • Pergatit informator te ndryshem lidhur me procesin e leshimi t te lejeve ndertimore.
  • Bashkepunon me inspektoret ndertimor lidhur me zbatirnin e lejeve ndertimore.
  • Kryen edhe detyra tjeter ne perputhje me ligjet dhe rregulloret te cilat mund te kerkohen ne menyre te arsyeshme kohe pas kohe nga mbikeqyresi.

Shkollimi i kerkuar: Diploma Universitare – Fakulteti i Ndertimtarise dhe i Arkitektures.
Pervoja e punes: 2 vite pervoje pune profesionale.
Kohezgjatja e Aktemrimit: 1/e karrieres me mundesi vazhdimi pas periodes provuese prej1- (nje) viti.
Koeficienti: 6

Kualifikimet dhe shkathtesite e kerkuara:

Te kete njohuri ne legjislacionin dhe politikat vendore dhe standardet ne le.min e ndertim eve;
Shkathtesi ne komunikim planifikim te punes dhe udheheqje te ekipit;
Shkathtesi hulumtuese, analitike, vleresuese dhe formulim te rekomandimeve dhe keshillave profesionale;
Aftesi per permbushje te detyrave dhe puneve nen presion;
Shkathtesi kompjuterike te aplikacioneve te programeve (Word, Excel, Power Point, Access, Internetit).
Dokumentet e kerkuara:
Vertetimi per pervojen e punes;
Certifikaten qe nuk eshte nen hetime nga Gjykata dhe
Dokumenti i identifikimit.

Data e mbylljes se konkursit 15 dite nga shpallja ne mjetet e informimit publik. Formularet e kerkesave jane ne dispozicionin tuaj dhe mund t’i merrni ne Qendren per Sherbime me Qytetar ne Komune ne sportelin Nr. 3 dhe po aty behet dorezimi i aplikacioneve.
Kerkesat e arritura pas afatit, nuk do te shqyrtohen. Kerkesat e pakompletuara, refuzohen.
Per shkak te numrit te madh te kerkesave te pranuara, vetem kandidatet e perzgjedhur ne listen e ngushte do te kontaktohen.

Listime të ngjashme

Lead researcher(s)   Ballkan e re
Qershor 24, 2019
Praktikant/e   Mitrovice e re
Qershor 24, 2019
Dizajner/e grafik/e   Prishtine e re
Qershor 24, 2019
Qershor 24, 2019
Qershor 24, 2019