Zyrtar i Shërbimeve Sociale

Ky konkurs ka skaduar dhe aplikacionet më nuk pranohen.
Komuna e Dragashit
Publikuar më
Maj 15, 2019
Qyteti
Dragash
Lloj listimi
Pune  

Përshkrimi

Në bazë të nenit 11 dhe nenit 12 par.1 pika 1.1 të ligjit nr.03/L-149 për Sherbimin Civil të Kosovës, neni 3 dhe 4 të Rregullores nr.02/2010 për procedurat e rekrutimit në Sherbimin Civil dhe në bazë të kërkesës së Drejtorit për Mirëqene Sociale KK Dragash , të drejtuar në zyrën e shërbimit te personelit KK Dragash nr.03.111-7782 për pranimin e një punëtori ne Qendren per Pune Sociale K Dragash,zyra e Shërbimit të Personelit pranë K Dragash publikon këtë:

K O N K U R S

Për minoritete

Pozicioni; Zyrtar i Sherbimeve Sociale MSK/470
Niveli I pagës; K.7
Periudha e kontratës; 1(një) vjeçare me mundësi vazhdimi
Vendi I punës; QPS-K.Dragash
Orët e punës; 40 ore ne javë
Përgjegjës mbikëqyrës ;Drejtori i QPS-së Dragash dhe Drejtorit për Shëndetsi dhe Mirqenje Sociale

Përshkrimi i punës dhe përgjegjësitë:

 • Harton dhe zhvillon planet e punës në pajtim me mbikëqyrësin për zbatimin e detyrave të përcaktuara në bazë të objektivave të njësisë dhe jep rekomandime lidhur me realizimin e këtyre objektivave;10%
 • Analizon dhe vlerëson proceset dhe procedurat brendshme dhe rekomandon ndryshime dhe përmirësime me qëllim të rritjes së efikasitetit dhe cilësisë së punës;
 • Trajton rastet dhe përgatit raport për gjykatën për heqjen e zotësisë se veprimit te personave te paaftë për të vepruar;
 • Trajton mbrojtjen e fëmijëve pa kujdes prindor, birësimin, kujdestarin dhe strehimin e përkohshëm familjar;
 • Trajton rastet e fëmijëve me sjellje asociale dhe delikuente, rastet e angazhimit të fëmijëve në punët e rënda dhe te lënies pa kujdes ;
 • Monitoron rastet e dhunës në familje dhe angazhohet në përmirësimin e marrëdhënieve bashkëshortore dhe bënë propozimin për besimin e fëmijëve ne raste të shkurorëzimit të prindërve dhe përcjell realizimin e kontaktimeve ;
 • Përkujdeset edhe për kategoritë tjera të personave me nevojë, të moshuarit, fëmijët me aftësi te kufizuar te përhershme, personave qe konsumojnë substanca narkotike, alkoolike etj.;
 • Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi;

Shkathësit kryesore të kërkuara

 • Diploma universitare(juridik,psikologji,pedagogji,sociologji dhe fak.per pune sociale) minimum 2 vite përvojë pune profesionale
 • Njohuri dhe përvojë në fushën e çështjeve sociale
 • Shkathtësi në komunikim planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomand. dhe këshillave profesionale;
 • Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, Access, Internetit).

Afati i Konkursit;

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e shpalljes,kërkesat e parashtruara pas këti afati nuk do te pranohen.Aplikacionet për aplikim merren në zyren e Shërbimit të Personelit nr.9 K.Dragash.

Listime të ngjashme

Mbikëqyrës (2)   Prishtine e re
Korrik 18, 2019
Anketues/Intervistues (2)   Ferizaj e re
Korrik 18, 2019
Anketues/Intervistues (8)   Prishtine e re
Korrik 18, 2019