Zyrtar i Lartë për Komunikim me Publik

Ministria e Drejtesise
Publikuar më
Korrik 13, 2019
Qyteti
Prishtine
Lloj listimi
Pune  

Përshkrimi

Duke u bazuar në Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës L. NR. 03/L–149 dhe Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ministria e Drejtësisë shpallë këtë:

KONKURS

DIVIZIONI PËR KOMUNIKIM ME PUBLIKUN

Pozita: Zyrtar i Lartë për Komunikim me Publik - 1 (një vend pune)-Rishpallje
Referenca: MD/ DKP/ 11-07-02-2019
Koeficienti: 8
I përgjigjet: Udhëheqësit të Divizionit për Komunikim me Publikun
Vendi: Prishtinë 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Harton planet e punës në pajtim me mbikëqyrësin për zbatimin e detyrave të përcaktuara në bazë të objektivave dhe jep rekomandime lidhur me realizimin objektivave;
 • Në bashkëpunim me mbikëqyrësin harton, zhvillon dhe zbaton planin e komunikimit për të informuar qytetarët dhe institucionet për politikat, arritjet dhe aktivitetet e ministrisë dhe siguron redaktimin dhe përditësimin e tyre;
 • Harton dhe zhvillon politikat e fjalimeve dhe opinioneve për të gjitha temat e rëndësishme lidhur me aktivitet dhe shërbimet e ministrisë;
 • Përgatit kumtesa, informata, raporte dhe publikime tjera për publikun dhe pas miratimit të tyre nga mbikëqyrësi dhe menaxhmenti i ministrisë i shpërndan tek mediat e shkruara dhe elektronike dhe i vendos ne ueb faqen e ministrisë;
 • Përcjell takimet, seminaret, konferencat e ndryshme, që organizohen nga ministria dhe njësit organizative të saj dhe përgatit informatën për këto ngjarje;
 • Përgatit përgjigjet për kërkesat e pranuara nga mediat e shkruara dhe elektronike lidhur me aktivitet dhe shërbimet e ministrisë;
 • Në bashkëpunim me mbikëqyrësin koordinon dhe përgatit konferenca për shtyp dhe takime tjera publike për menaxhmentin e lartë të ministrisë;
 • Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi.

Kualifikimi, përvoja, aftësitë dhe shkathtësite tjera:

 • Diploma universitare, fakulteti i gazetarisë ose në ndonjë fushë të përafërt, 3 vite përvojë pune profesionale;
 • Njohuri dhe përvojë në fushën e gazetarisë dhe komunikimit publik;
 • Shkathtësi në komunikim planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave;
 • Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, Internetit);
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze, e dëshirueshme.

Marrja dhe dorëzimi i Aplikacioneve: Ministria e Drejtësisë / Divizioni për Burimeve Njerëzore, Rruga « Ish–Ndërtesa e Rilindjes» kati i 8 (tetë), Zyra Nr. 803, Prishtinë, Kosovë;

Për informata të hollësishme mund të kontaktoni zyrën e Divizionit të Burimeve Njerëzore në, tel: 038 / 213 870 ose 038 - 200 182 72, prej orës 08:00 – 16:00.

Konkursi ngel i hapur 15 ditë nga dita e publikimit në njërën nga gazetat ditore, duke filluar nga data 11.07.2019 gjer më datën 25.07.2019, që konsiderohet si ditë e fundit e mbylljes së konkursit.

Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim, aplikacionet që arrin pas këtij afati dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohen fare.

Aplikacionit i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit mbi kualifikimin, përvojën dhe dokumentacionet tjera të nevojshme që kërkon vendi i punës për të cilin konkurrojni.

Kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të informohen me shkrim ose me telefon në afat ligjor nga Divizioni i Burimeve Njerëzore dhe janë të obliguar të sjellin me vete dokumentet origjinale mbi kualifikimet dhe trajnimet e kryera për verifikim para Komisionit intervistues.

“Shërbimi Civil i Kosovës u shërben të gjithë banorëve të Kosovës dhe mirëpret aplikimet nga femrat dhe meshkujt e të gjitha komuniteteve të Kosovës”.

Listime të ngjashme

Korrik 17, 2019
Korrik 17, 2019