Zyrtar Financiar

Sigkos
Publikuar më
Korrik 11, 2019
Qyteti
Prishtine
Lloj listimi
Pune  

Përshkrimi

Kompania e sigurimeve Sigkos Sh.a. Prishtinë

KONKURS

Për një vend te lire të punës

Titulli i punës (postit): Zyrtar Financiar
Periudha kohore: Ne afat te caktuar me mundësi te vazhdimit
Niveli pagës: Sipas marrëveshjes

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Kontabilizimi dhe rishikimi i transaksioneve ditore
 • Përgaditja e Bilancit Vertetues
 • Barazimi i llogarive bankare
 • Përgaditja e deklaratave tatimore
 • Regjistrimi i dhe barazimi i Llogarive te Arketueshmeve dhe Pagueshmeve
 • Ofrimi i mbeshtetjes gjate përgaditjes së raporteve per Institucionet Relevante

Kriteret e kërkuara:

 • Përgatitje universitare – diplome (ekonomik ose te ngjashëm).
 • Se paku 1 vit pervoje pune si Zyrtar Financiar ose Kontabilist i Larte.
 • Njohja e gjuhës angleze do ketë përparësi.
 •  Njohje dhe shkathtësi në përdorimin e programeve në “Microsoft  Office” .
 • Njohuri te mira te aplikacioneve te kontabilitetit.
 • Fleksibilitet dhe aftësi të punes në presion si dhe në afat të kufizuar kohor.
 • Aftësi të mira komunikimi dhe vetiniciativë.
 • Certifikime ne SCAAK ose organizata tjera profesionle shume e deshirueshme.

 Kandidatet/et e interesuar dokumentacionin e kompletuar së bashku me CV –në me një fotografi, diplomën, referenca nga punëdhënësit, një letër motivuese për arsyen e aplikimit tuaj dhe dokumentet tjera relevante duhet t’i dorëzojnë në zyrat qendrore të Kompanisë në adresë: Rr: Sylejman Vokshi Pallati i kuq Hyrja B nr. 1 ose në email adresën: [email protected]

Konkursi është i hapur deri më datë 25.07.2019

Vetëm kandidatet në përzgjedhje të ngushtë do të ftohen në intervistë.

Dokumentacioni nuk kthehet.

Listime të ngjashme

Mbikëqyrës (2)   Prishtine e re
Korrik 18, 2019
Anketues/Intervistues (2)   Ferizaj e re
Korrik 18, 2019
Anketues/Intervistues (8)   Prishtine e re
Korrik 18, 2019