Udheheqes i Prokurimit

Komuna e Drenasit
Publikuar më
Maj 14, 2019
Qyteti
Drenas
Lloj listimi
Pune  

Përshkrimi

Bazuar ne nenin 3 paragrafi 2, nenin 11 paragrafi 1, neni 12 paragrafi 3, neni 18 paragrafi 1, nenin 20 paragrafi 1 dhe 2 te Ligjit Nr.03/L-149 per Sherbimin Civil te Republikes se Kosoves  dhe  nenet 14,15,16 te Rregullores Nr.02/2010 per  Procedurat  e  Rekrutimit  te  Nepunesve  Civil,  Komuna Gllogoc /Dre nas, shpalle:

KONKURS PUBLIK

Per pozitenUdheheqes Prokurimit
Emri institucionit rekrutues: Komuna Drenas/Gllogoc
Nr. i references: RN00004839
Pozita e punes: Udheheqes i Prokurimit – PR/010
Institucioni: Drejtoria e Administrates se Pergjithshme
Divizioni/njesia: Sektori i Prokurimit
Lloji pozites: I Karrieres
Tipi akt emerimit te punes: Orar te Plote
Kategoria Funksionale -Grada Niveli Drejtues, Koeficienti 8,5
Procedura e Aplikimit: I  Jashtem
Numri kerkuar:  1 punetor/e

Kategorite funksionale dhe gradate punes, vendndodhja e pozitave: Niveli Drejtues, grada 6 Koeficienti 8, 5 Drejtoria per Administrate te Pergjithshme – Drenas

Detyrat Kryesore:

 1. Udheheqe punen e gjithmbarshme te sektorit dhe ndihmon mbikeqyresin ne caktimin e objektivave dhe hartimin e planit te punes per permbushjen e ketyre objektivave ;
 2. Menaxhon me stafin e sektorit dhe ben ndaijen e detyrave tek varesit e tij,ofron udhezime dhe monitoron punen e stafit per te siguruar produkte dhe sherbime cilesore ;
 3. Ndihmon Drejtorin ne vleresimin e proceseve dhe procedurave te brendshme dhe rekomandon permiresime me qellim te rritjes te efikasitetit dhe cilesise se punes;
 4. Pergatit, koordinon dhe zbaton planin vjetor te prokurimit dhe siguron zbatimin e ketij plani ne pajtim me le gjis lacio nin dhe rregullat e prokurimit publik;
 5. Percakton metodolo gji ne e prokmimit per tender dhe procedura te vleresimit te mimeve dhe ofron keshilla dhe asiston menaxhmentin ne marrjen e vendimeve lidhur me s;eshtjet kontestuale qe mund te dalin ne rastet e ekzistimit te kontratave ;
 6. Plani fikon , perpunon, mbikeqyre dhe zbaton ne menyre efektive furnizimin me mallera dhe sherbime dhe bashkepunon me institucionet perkatese per prokurim publik;
 7. Siguron sistemin e lendeve sipas prioriteteve dhe urdheresave te menaxhmentit dhe raporton rregullisht per punet e kryera dhe realizimin e detyrave ;
 8. Ben vleresimin e rregullt te stafit nen mbikeqyrje te tij dhe perkrah zhvillimin e tyre permes trajnimeve per te siguruar kryerjen e detyrave te tyre ne nivel me standardet e kerkuara;

Kualifikimet e nevojshme arsimore,aftesite specifike dhe pervoja paraprake e pones:

 1. Diplome Universitare, Fakulteti Ekonomik, Juridik apo Fakulteti Teknik 5 vite pervoje pune profesionale, njohuri dhe pervoje substanciale ne fushen e prokurimit;
 2. Shkathtesi te latte ne menaxhim, organizim, caktim te objektivave dhe palnifikim, njohuri te mira per mbikeqyrje efektive te punes profesionale te kryer nga vartesit;
 3. Shkathtesi te nivelit te larte ne komunikim dhe negocim;
 4. Fleksibilitet ndaj organizimit dhe mbikeqy1jes se punes, perfshire zgjidhjen e problemeve ;
 5. Shkathtesi kompjuterike te aplikacioneve te programeve (Word, excel, powerpoint,access, internet);

Vendi ku mund te merren dhe te dorezohen aplikacionet: 

Sherbimi Civil i Kosoves ofron mundesi te barabarta te punesimit per te gjithe shtetasit e Kosoves dhe mirepret aplikacionet nga te gjithe personat e gjinise mashkullore dhe femerore nga te gjitha komunitetet e Kosoves.

Aplikacionet e dorezuara pas afatit te parapare nuk pranohen , te mangetat refuzohen.

Aplikacionit duhet t’i bashkangjiten: kopje e leternjoftimit, kopjet e dokumentacionit te kualifikimit, pervojes se punes, certifikata e kandidatit qe nuk eshte nen hetime, si dhe dokumentacionet tjera te nevojshme te kerkuara sipas kritereve te konkursit.

Konkursi mbetet i hapur 15 (pesembedhjete) dite kalendarike, qe nga dita e shpalljes ne mjetet e informimit publik, ne nje gazete te perditeshme dhe ne web-faqen e Komunes, nga data 13/05/2019 deri me 27/05/2019, per poziten e cekur me !art.

Vetem kandidatet e perzgjedhur ne listen e shkurter (ngushte) njoftohen permes web faqes se Komunes dhe shpalljes ne hyrje te Kornunes.

Listime të ngjashme

Lead researcher(s)   Ballkan e re
Qershor 24, 2019
Praktikant/e   Mitrovice e re
Qershor 24, 2019
Dizajner/e grafik/e   Prishtine e re
Qershor 24, 2019
Qershor 24, 2019
Qershor 24, 2019