Shpallje për tender

Kolegji Universum
Publikuar më
Maj 14, 2019
Qyteti
Prishtine
Lloj listimi

Përshkrimi

FTESË PËR TENDERIM

(English version below)

TITULLI : ERASMUS+ CAPACITY PROJECT #598587-EPP-1-2018-EL-EPPKA2-CBHE-JP-ENV (iTEM): Licensë për softuerin arsimor në lëndën e Matematikës

Numri i referencës së tenderit: iTEM/2019/01

Përshkrimi: Kolegji Universum, referuar më poshtë si "Universum College", synon përdorimin e një pjesë të të ardhurave nga një grant nga EACEA (Edukimi, Audiovizual dhe Kulturë, Agjencia Ekzekutive e Komisionit Evropian) numri i projektit # 598587-EPP-1- 2018-EL-EPPKA2-CBHE-JP-ENV (iTEM), në kuadër të Marrëveshjes së Grantit 2018-3265 / 001-001.

Kolegji Universum fton tenderuesit të aplikojnë me zarfe të mbyllura për kontratën e mëposhtme që do të financohet nga ana e të ardhurat e grantit:

 • Licencat për softuerin arsimor në matematikë, më poshtë të referuara si "Licenca", të jenë aktive nga data 15 qershor 2019 deri më 14 nëntor 2021.

Licencat do të shpërndahen mes së paku 32 mësimdhënësve pjesëmarrës në projekt dhe do të përfshijnë karakteristikat e mëposhtme:

 1. Ka mjete te pasura vizualizimi të ndërtuara në softuer.
 2. Ka aftësinë për të gjeneruar dokumente dinamike që përfshijnë tekst, vizualizime ekzekutuese dhe interaktive.
 3. Ka një mbështetje të integruar për kalkulus dhe algjebër lineare, shembull, limitet, derivatet, integralet, vektorët dhe matricat.
 4. Ka një mbështetje të integruar të algoritmave dhe njohurive të diciplinave të ndryshme inxhinierike, shembull, përpunimi i sinjalit dhe shkenca e të dhënave.
 5. Llogaritja natyrale e Gjuhës Angleze.
 6. Të dhëna të bazuara në njohuritë bazë për të mbështetur hulumtimin e studentëve.
 7. Furnizuesi do të mbështesë trajnimet online për stafin e projektit.
 8. Përfshin një platformë të pasur dhe të disponueshme, që i lejon studentët të hulumtojnë në mënyrë interaktive konceptet e mësuara edhe nëse nuk kanë licencë.
 9. Dokumentime të mjaftueshme online dhe në literaturë.

Më shumë detaje rreth kërkesave të softuerit mund të kërkohen përmes emailit [email protected]

Tenderimi për kontaktuesit është i hapur për firmat nga çdo vend.Megjithatë. pasi që fondet për blerjen e pajisjeve vijnë nga një projekt i financuar nga BE, operatori ekonomik duhet të plotësoj kriteret bazë të pranueshmërisë të kërkuara nga donatori:

 • Autorizim nga prodhuesit e softuerit
 • Vlera më e mirë për kosto

Ofertës duhet ti bashkëlidhen këto dokumente obligative

 • Çertifikata e regjistrimit të biznesit
 • Çertifikata e numrit fiskal
 • Katalogu i prezentimit të produktit
 • Afati i fundit i dorëzimit

Ofertat do të konsultohen dhe përzgjidhen nga komisioni i themeluar nga institucioni dhe do të bazohet në kriteret e mëposhtme·

 • Oferta më e lirë për produktet me specifikat teknike të kërkuara
 • Referencat relevante profesionale ose kontratat e shitjes në tre vitet e fundit
 • Kompania të jetë funksionale 10 vite në këtë sektor.·

Ofertat duhet të dorëzohen para 24 Maj, 17.00 CET, në adresën e mëposhtme:
KOLEGJI UNIVERSUM
Rruga Imzot Nikprela p.n
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës, ose
e-mail [email protected]

Ofertuesit do të njoftohen për kohën e hapjes së ofertave dhe janë të lirë të marrin pjesë në seancë.

Kërkesa për qartësim apo informata shtesë mund të dërgohen në [email protected], apo në numrin e telefonit +383 44 144 062.

 

INVITATION FOR TENDERS

TITLE: ERASMUS+ CAPACITY PROJECT #598587-EPP-1-2018-EL-EPPKA2-CBHE-JP-ENV (iTEM): Licenses for Educational Software in Mathematics

Tender reference number: iTEM/2019/01

Description: Kolegji Universum, hereinafter referred to as “Universum College”, intends using part of the proceeds of a grant from the EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of the European Commission) the cost of Project #598587-EPP-1-2018-EL-EPPKA2-CBHE-JP-ENV (iTEM), within the framework of the Grant Agreement 2018-3265 / 001-001.

Universum College now invites sealed tenders from contractors for the following contract to be funded from part of the proceeds of the grant:

 • Licenses for Educational Software in Mathematics, hereinafter referred to as “Licenses”, to be active from June 15th 2019 until November 14th

The Licenses will be distributed among at least 32 teachers, participating in the project and will include the following features:

 1. Has rich visualization tools built-in the software
 2. Has the ability to generate dynamic documents that include text, executables and interactive visualizations
 3. Has a built-in support for Calculus and Linear Algebra topics, e.g., limits, derivatives, integrals, vectors and matrices.
 4. Has a built-in support of algorithms and know-how from different engineering disciplines, e.g., signal processing and data science
 5. Natural English language computation
 6. Integrated knowledge-base data to support students’ exploration
 7. The supplier will support online training for project’s staff
 8. Includes a rich and freely available platform, that allow students to interactively explore the concepts taught even if they do not own a license
 9. Ample documentations on-line and in literature

More details about the requirements from the software can be obtained via email: [email protected]

Tendering for contracts is open to firms from any country, However, as the funds for purchasing equipment come from an EU funded project, the economic operator must meet the following basic eligibility criteria required by the donor:

 • Authorization from software manufacturers
 • Best value for the money

The offer must be accompanied by these obligatory documents:

 • business registration certificate
 • fiscal certificate
 • product presentation catalog
 • delivery deadline

Bids will be consulted and selected by the commission established by the institution and will be based on the below criteria:

 • Cheaper offer for products with the required technical specifications;
 • Relevant professional references or sales contracts in the last three years;
 • 10 years of operation of the company in the sector.

Bids must be submitted before 24th of May, 17:00 CET, on the following address:

UNIVERSUM COLLEGE
Str. Nikprela p.n,
10000 Prishtina, Republic of Kosovo, or
e-mail: [email protected]

Bidders will be notified of the opening of the envelopes and are free to attend the session.

Clarification requests or additional information can be sent to: [email protected] or call at +383 44 144 062

Listime të ngjashme

Lead researcher(s)   Ballkan e re
Qershor 24, 2019
Praktikant/e   Mitrovice e re
Qershor 24, 2019
Dizajner/e grafik/e   Prishtine e re
Qershor 24, 2019
Qershor 24, 2019