Roje Pyelli

Ky konkurs ka skaduar dhe aplikacionet më nuk pranohen.
Komuna e Prizrenit
Publikuar më
Maj 14, 2019
Qyteti
Prizren
Lloj listimi
Pune  

Përshkrimi

Duke u bazuar në nenin 8, dhe nenin 10 paragrafi 6, 7 dhe 8 të ligjit me nr. 03/L-212 të Punës, dispozitave të ligjit me nr. 04/L-077 mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve dhe në bazë të Vendimit me nr. 01/060-63710 të dt. 06.05.2018 të Kryetarit të Komunës, Komuna e Prizrenit, shpall:

KONKURS

Për angazhimin e punëtorëve sezonal
Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Rural Sektori i Pylltarisë
Pozita : Roje Pylli
Numri i të angazhuarve: 8 (tetë) Kohëzgjatja: 4 muaj

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Të ruaj nga vjedhja, shkatërrimi, dëmtimi, trungjet e pa prera dhe të prera si dhe pjesëve të trungjeve-drunjëve në pyje, kulturat pyjore, pyllëzime, tokat pyjore dhe prodhimet pyjore jodrunore;
 • ti ruaj nga shkatërrimi rrugët pyjore, depot e përkohshme, objektet pyjore, të informojë për uzurpimet e pyjeve, tokave pyjore dhe objekteve përcjellëse, të pengoj veprimet e tilla në kuadër të mundësisë dhe kompetencave të tija;
 • të ruaj dhe përkujdeset për mirëmbajtjen e shenjave të kufijve të jashtëm dhe të brendshëm të pyjeve, të ngastrave dhe njësive menaxhuese pyjore;
 • të parandalojë gjuetinë ilegale, të përkujdeset mbi mbrojtjen e kafshëve të egra si dhe mbrojtjen e objekteve në terrenet e gjuetisë;
 • të kryej procedurën e qarkullimit të masës drunore dhe kontrollimin e transportit të prodhimeve drunore dhe jodrunore të pyjeve;
 • në mënyrë të rregullt të përcjellë vëzhgimin hidrologjik dhe fenologjik, frytshmërinë e farës pyjore, paraqitjen e sëmundjeve, insekteve, dëmtuesve, fatkeqësive elementare, dëmtimet nga kafshët e egra, brejtësit dhe disa mekanizmave tjera, furtunave dhe vërshimeve, duke evidentuar dhe raportuar lidhur me këtë së paku njëherë në muaj;
 • të zbatoj planin e masave të përcaktuar në mbrojtjen preventive të pyjeve nga zjarret, mirëmbajtjen e pikave vrojtuese, vendosjen e shenjave paralajmëruese dhe ndalesave;
 • tek paraqitja e zjarreve pyjore apo ndezja e zjarreve të hapura më afër se 200m nga kufiri i pyjeve menjëherë duhet intervenuar, duke nënkuptuar këtu edhe shuarjen e zjarrit, dhe nëse i duhet ndihma duhet që urgjentisht të informojë Autoritetin pyjor komunal, shërbimet komunale dhe territoriale zjarrëfikse, si organe të emergjencës dhe të sigurisë;
 • të ndalojë kullotjen ilegale, dëmtimet nga kullotja, nxjerrjen e gurëve, zhavorrit, rërës, dheut dhe deponimeve mbeturinave në pyje pa lejen e organit përgjegjës;
 • të informoj me shkrim eprorin e drejtpërdrejtë për veprimtarinë e tij;
 • është i detyruar që të merrë pjesë në punët e kultivimit të pyjeve sipas urdhërit të udhëheqësit të drejtpërdrejt;
 • të bёj fletëparaqitje për veprimet ilegale të prerjes, nxjerrjes, grumbullimit, përpunimit të materialit drunor dhe jo drunor dhe të njëjtat të dërgojë në Gjykatat Kompetente;
 • të konstatoj identitetin e personit të cilin e ka gjetur duke shkaktuar dëme në rajonin e vet të ruajtjes në bazë të dokumentacionit si letërnjoftimi apo dokumentet tjera përkatëse, gjësendet me të cilat e ka kryer veprën, përkohsisht ta konfiskoi masën drunore të prerë dhe mjetin transportues derisa tё pёrfundon procedura gjyqёsore me vendim tё formёs sё prerё;
 • të mbajë personat nëse janë hasur në vendin e kryerjes së veprës, dhe sipas detyrës zyrtare të lajmërojë organin kompetent të policisë;
 • rregullisht dhe në mënyrë të saktë të mbajë ditarin e punës për dëmet pyjore nga prerjet ilegale, sëmundjet, dhe dëmtuesit pyjor ku konstatohet vendi, koha, sasia dhe lloji i prerjes, vlera e dëmeve pyjore dhe të dhënat tjera;
 • Kopja e ditarit në fund të çdo muajit i dërgohet Autoritetit pyjor komunal përmes përgjegjësit të mbrojtjes së pyjeve;
 • të kontrolloj shfrytëzimin e pyjeve në ngastrat e lejuara për shfrytëzim në pyjet publike dhe të merr masa ndaj shfrytëzimeve jashtë lejes apo veprimeve tjera ilegale;
 • të bëjë zëvendësimin e rojtarit tjetër gjatë kohës së pushimit vjetor, pushimit mjekësor me urdhërin e Autoritetit pyjor

Shkathtësitë e kërkuara:

 • Gatishmëri për të vepruar në mënyrë të pavarur dhe me mbikëqyrje,
 • Aftësi të mira ndër-personale dhe mbajtja e kontakteve me personat vendimmarrës dhe
 • Të ketë aftësi të punoj me të tjerët në mjedis multi-etnik.

Kushtet e kërkuara:

 • Shkolla e mesme
 • Trajnime të ndryshme

Dokumentacioni i kërkuar:

 • Fotokopja e Letërnjoftimit
 • Ekstrakti i lindjes
 • Diploma e Shkollës së mesme
 • Trajnime të ndryshme

Konkursi ngel i hapur 8 ditë kalendarike nga dt. 14.05.2019 deri më dt. 21.05.2019 që konsiderohet si ditë e fundit e përmbylljes së konkursit. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen.

Kërkesa për aplikim mund të merret dhe të dorëzohet në sportelin e pranimit nr. 2 në objektin e Administratës Komunale në Komunën e Prizrenit, rr. ‘‘Remzi Ademaj ’’p.n-Prizren duke filluar prej orës 08:00 deri në orën 16:00.