Operator teknik i sektorëve dhe urmatës

KMDK
Publikuar më
Korrik 11, 2019
Qyteti
Prishtine
Lloj listimi
Pune  

Përshkrimi

Në bazë të Ligjit nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, KMDK SH. A. është Kompania e vetme e Legalizuar dhe e Licencuar për Menaxhimin e Deponive Sanitare të Mbeturinave në Republikën e Kosovës dhe është e regjistruar si shoqëri aksionare, në bazë të politikave të brendshme dhe Planit të Biznesit 2019-2020.

Shpall Konkurs 

Pozita: Operator teknik i sektorëve dhe urmatës -Kontratë për punë specifike - (3 pozita )

Vendi i punës: Deponia Sanitare Prishtine (1 pozitë),
Deponia Sanitare Gjilan (1 pozitë) dhe
Deponia Sanitare Prizren (1 pozitë)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Të bëjë pranimin, evidentimin dhe matjen e sasisë së mbeturinave të sjella me mjete transportuese të klientëve dhe të ruajë evidencat e secilës
 • Obligohet të përcjellë dhe të bëjë matjen e mjetit transportues si në hyrje edhe në dalje si dhe kujdeset që kur të bëhet matja në automjet, mos të jetë asnjë punëtor.
 • Të mbajë pastër ( kontejnerin) zyrën te
 • Obligohet që të përcjellë të gjitha lëvizjet brenda deponisë.
 • Bën kontrollin dhe përcjellë nivelin e ujërave të zeza në lagunë dhe në sektor të
 • Në bazë të udhëzimeve të Menaxherit të Deponisë, lëshon pompat për ri qarkullimin e ujërave të
 • Obligohet që të informojë MD për parregullsitë që hasë gjatë kontrollit të deponisë.
 • Në bazë të udhëzimeve të MD, bën lëvizjen e gypave ri qarkullues të ujërave të zeza për spërkatje.
 • Sipas nevojave dhe kërkesës së MD kryen edhe punë
 • Për punën e vet i jep përgjegjësi

Kualifikimi:

 • Diploma e shkollës së
 • Së paku 1 vit përvojë
 • Të ketë aftësi për të komunikuar me palë.
 • Të jetë i aftë të punojë në ekip dhe nën

Dokumentacioni i nevojshëm:
CV
Diplomat
Certifikatat mbi kualifikimet dhe trajnimet
Dëshmi mbi përvojën në punë, si dhe dëshmi të tjera në bazë të kualifikimit dhe aftësive.

Vlerësimi formal dhe intervista do të bëhen pas përfundimit të afatit për aplikim, ndërsa KMDK SH.A mban të drejtën e formimit të listës së shkurtuar me aplikantët që i plotësojnë kushtet e Konkursit.

Lartësia e pagës për pozitën e lartëcekur, do të përcaktohet në harmoni me politikat e Kompanisë dhe rregulloren e brendshme. Të gjithë kandidatët/et e interesuar për punësim që i plotësojnë kushtet e konkursit, mund ta dorëzojnë aplikacionin që gjendet në Web faqe dhe dokumentacionin e kërkuar në adresën:

Rruga: Bekim Fehmiu nr. 137, 10000 Prishtinë, Kosovë. (Afër Shkollës Shtjefën Gjeçovi), Lakrishtë. Tel: 038/ 600 - 552,

Afati për aplikim është 15 ditë nga data 09.07.2019 deri me datë 23.07.2019 ora 08:00- 16:00.

Listime të ngjashme

Korrik 11, 2019
Korrik 11, 2019