Ngasës i Makinerisë së Rëndë/Manipulator

KMDK
Publikuar më
Korrik 11, 2019
Qyteti
Ferizaj
Lloj listimi
Pune  

Përshkrimi

Në bazë të Ligjit nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, KMDK SH. A. është Kompania e vetme e Legalizuar dhe e Licencuar për Menaxhimin e Deponive Sanitare të Mbeturinave në Republikën e Kosovës dhe është e regjistruar si shoqëri aksionare, në bazë të politikave të brendshme dhe Planit të Biznesit 2019-2020.

Shpall Konkurs 

 1. Pozita: Ngasës i Makinerisë së Rëndë/Manipulator -Kontratë për punë specifike (1 pozitë )

Vendi i punës : Stacioni i Transferit Gërlicë, Ferizaj

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Të respektojë udhëzimet e dhëna nga Menaxheri i Deponisë dhe Inxhinieri i Makinerisë lidhur me përdorimin e Makinerisë.
 • Ti respektojë rregullat dhe udhëzimet e përcaktuara për makinerinë e rëndë.
 • Ti respektojë rregullat e caktuara të
 • Të jetë fleksibil në punë, të jetë i gatshëm të punojë nën presion dhe në
 • Para çdo ngasje të bëjë kontrollimin e gjendjes së makinerisë.
 • Të njoftojë për çdo defekt të makinerisë tek Menaxheri i Deponisë.
 • Pas çdo përdorimi të bëjë kontrollin, pastrimin dhe ta kthejë makinerinë në vendin e caktuar.
 • Kryen edhe punë të tjera sipas kërkesës së MD-së dhe
 • Mban evidencë të rregullt dhe raporton sipas kërkesës së MD-së.
 • Për punën e vet i jep përgjegjësi, Menaxherit të Deponisë.

Kualifikimi:

 • Diploma e shkollës
 • Minimum 1 vit përvojë
 • Të posedojë Patentë Shofer të kategorisë

Dokumentacioni i nevojshëm:
CV
Diplomat,
Certifikatat mbi kualifikimet dhe trajnimet,
Dëshmi mbi përvojën në punë, si dhe dëshmi të tjera në bazë të kualifikimit dhe aftësive.

Vlerësimi formal dhe intervista do të bëhen pas përfundimit të afatit për aplikim, ndërsa KMDK SH.A mban të drejtën e formimit të listës së shkurtuar me aplikantët që i plotësojnë kushtet e Konkursit.

Lartësia e pagës për pozitën e lartëcekur, do të përcaktohet në harmoni me politikat e Kompanisë dhe rregulloren e brendshme. Të gjithë kandidatët/et e interesuar për punësim që i plotësojnë kushtet e konkursit, mund ta dorëzojnë aplikacionin që gjendet në Web faqe dhe dokumentacionin e kërkuar në adresën:

Rruga: Bekim Fehmiu nr. 137, 10000 Prishtinë, Kosovë. (Afër Shkollës Shtjefën Gjeçovi), Lakrishtë. Tel: 038/ 600 - 552,

Afati për aplikim është 15 ditë nga data 09.07.2019 deri me datë 23.07.2019 ora 08:00- 16:00.

Listime të ngjashme

Korrik 17, 2019
Korrik 17, 2019