Konkurs per ndarjen e bursave per studente

Komuna e Gjakoves
Publikuar më
Maj 8, 2019
Qyteti
Gjakove
Lloj listimi
Bursa  

Përshkrimi

Drejtoria e Arsimit 04/Nr.120
Me dt.26/04/2019

Duke u bazuar ne dispozitat e nenit 62 paragrafi 62.3 te Ligjit Nr.03/L-040 per Veteqeverisjen Lokale, nenin 20 dhe 22 te Rregullores per Ndryshimin dhe Plotesimin e Rregullores per Ndmjen e Subvencioneve komunale Nr.01-011 – 11268 i dt.07.07.2014 per ndarjen e bursave per studente te Komunes se Gjakoves, Drejtori i Drejtorise per Arsim shpall:

KONKURS

PER NDARJEN E BURSA VE PER STUDENTE TE KOMUNES SE GJAKOVES

I. Komuna e Gjakoves ndan 50 (pesedhjete) bursa per studente te cilet studiojne ne Universitetet Publike te Kosoves, per vitin akademik 2018/2019, ne keto fusha studimi:

 1. Fakulteti i Arteve
 • Drejtimi muzike 1 burse
 • Drejtimi art 1 burse
 • Drejtimi aktrim 1 burse

2. Fakulteti i Shkencave Sportive – 2 bursa

3. Fakulteti i Ndertimtarise dhe Arkitektures

 • Drejtimi konstruktiv 2 bursa
 • Drejtimi hidroteknike 2 bursa
 • Drejtimi arkitekture 2 bursa
 • Drejtimi gjeodezi 2 bursa

4. Fakulteti i Inxhinierise Mekanike 3 bursa

5. Fakulteti i Inxhinierise Elektrike dhe Kompjuterike 4 bursa

6. Fakulteti i Bujqesise dhe Veterinarise

 • Drejtimi Bujqesi  –      1 burse
 • Drejtimi Veterinari – 1 burse

7. Fakulteti i Mjekesise

 • Drejtimi Mjekesi e Pergjithshme – 3 bursa
 • Drejtimi Farmaci – 2 bursa
 • Drejtimi Stomatologji – 2 bursa

8. Fakulteti i Shkencave Matematiko – Natyrore

 • Drejtimi Matematike 3 bursa
 • Drejtimi Shkenca ‘Kompjuterike 1 burse
 • Drejtimi Fizike 2 bursa
 • Drejtimi Kimi 1 burse
 • Drejtimi Gjeografi 1 burse
 • Drejtimi Biologji 1 burse
 1. Fakulteti Filologjik 2 bursa
 2. Fakulteti Filozofik 2 bursa
 3. Fakulteti Ekonomik 2 bursa
 4. Fakulteti Juridik 2 bursa
 5. Fakulteti i Edukimit 2 bursa
 6. Fakulteti i Shkencave Kompjuterike 2 bursa

II.   Vetem stud entet/et qe jane banore te komunes se Gjakoves, pa kurrfare dallimesh etnike, gji nore , fetare dhe politike, qe jane te regjistruar ne fakultete te Universiteteve Publike te Republikes se Kosoves, duke perjashtuar studentet ne studime pasuniversitare – master  dhe doktorate,  kane te drejte fe konkurrojne per ndaijen e bursave te studimeve.

III. Kriteret per ndarjen  e bursave jane:

a. Nota mesatare prej 9 –  10 ne fakultete ose suksesi  i shkelqyeshem 20 pike
b. Femijet pa prind (Femijet e Deshmoreve, Martireve dhe Invalideve te Luftes) 25 pike
c. Nota mesatare prej 8 –  9 ne fakultete ose suksesi  shume i mire 15 pike
d. Nota mesatare  prej 7 –  8 ne fakultete ose suksesi i mire 10 pike
e. Personat me aftesi te kufizuara 15 pike
f. Rastet me gjendje  te veshtire ekonomike dhe sociale 15 pike

Ne kushtet e barabarta te vleresimit te kritereve te pershkruara ne nenin 22.1 te Rregullores per ndryshimin dhe plotesimin e rregullores per ndaijen e subvencioneve te  komunes  me  nr.01-011- 11268 i dt.07 .07.2014 perparesi kane femijet e desnmoreve, invalideve te luftes, veteraneve te luftes, viktimave te luftes dhe te familjeve qe kane dy apo ‘me teper studente.

Dokumentet e nevojshme per aplikim

 1. Aplikacioni sipas formes se Komunes;
 2. Kopja e ID-es se studentit;
 3. Vertetimi se studenti ka regjistruar vitin akademik 2018/2019 (origjinale) ;
 4. Certifikata e notave (origjinale);
 5. Vertetimi qe studenti nuk eshte perfitues i burses nga Universiteti apo Ministria e Arsimit (origjinale);
 6. Certifikata / Ekstrakti i lindjes;
 7. Deklarata e bashkesise Familjare
 8. Certifikata per perfundimin e shkolles mesme te laite (kopje). <;:do aplikacion ne mungese te ketij dokumenti dote konsiderohet se nuk eshte banor i Komunes se Gjakoves me teper se 10 vite;
 9. Kopja e leternjoftimit i
 10. Vertetimi nga Administrata Tatimore qe nuk jeni ne marredhenie pune.

Per anetarin e ngushte te familjes se deshmoreve edhe:

 1. Vendim i/ Vertetimi se eshte anetar i ngushte i familjes se deshmoreve ;

Per anetarin e ngushte te familjes ne asistence sociale edhe:

11.Vendimi / Vertetimi qe deshmon se aktualisht eshte shfrytezues i ndihme s sociale (origjinale);

Per studentet e regjistruar per here te pare ne vitin akademik 2018/2019 edhe:

12 .Kopjet e vertetuara te deftesave dhe te diplomes per perfundimin e shkolles se mesme

Per studentet me nevoja te vecanta:

 1. Vendimi / Vertetimi zyrtar nga Ministria e Punes dhe Mireqenies

Verejtje : Dokumentet e pakompletuara dhe ato te dorezuara pas afatit zyrtar nuk dote shqyrtohen.

Per perzgjedhjen e perfituesve te burses komunale Drejtoria per Arsim ne Gjakove e formon Komisionin per shqyrtimin e kerkesave per ndarjen e bursave dhe pas mbylljes se afatit te konkursit, ky  komision ne bashkeveprim me Drejtorin e kesaj  drejtorie, e kryen procesin e shqyrtimit te kerkesave dhe e harton raportin  e punes, te cilin me rekomandime  perkatese  ia  percjell  Kryetarit per miratimin e vendimeve per ndarjen e bursave.

Kandidateve te cileve iu ndahet bursa per kushtet e shfrytezimit do te nenshkruajne kontrate te vecante, ku do te precizohen kushtet, obligimet dhe detyrat e dyanshme.

Konkursi mbetet i hapur 15 dite kalendarike nga dita e shpalljes ne tabelen e shpalljeve  ne Drejtorine  e Arsimit, ne mjetet e informimit publik dhe ne webfaqen e Komunws sw Gjakovws https://kk.rks­ gov.net/gjakove/. Konkursi mbetet i hapur prej dt.26 /04/2019 e deri me dt. 10/05/2019.

Aplikacioni i kerkeses merret ne Drejtorine e Arsimit ne Gjakove dhe i plotesuar dorezohet ne zyren per pranim  dhe arkiv ne komunen  e Gjakove.

Listime të ngjashme

Lead researcher(s)   Ballkan e re
Qershor 24, 2019
Praktikant/e   Mitrovice e re
Qershor 24, 2019
Dizajner/e grafik/e   Prishtine e re
Qershor 24, 2019
Qershor 24, 2019