Kërkesë për oferta

KEEN
Publikuar më
Maj 13, 2019
Qyteti
Kosove
Lloj listimi

Përshkrimi

Në kuadër të projektit “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim – KEEN”, Stiching SPARK shpall kërkesë për ofertë për kompani konsulente për ofrimin e shërbimit për realizimin e studimit për ndërlidhjen e institucioneve të arsimit dhe aftësimit profesional me bizneset në Kosovë. Qëllimi i kësaj konsulence është ofrimi i ekspertizës për realizimin e studimit për ndërlidhjen e institucioneve të arsimit dhe aftësimit profesional me bizneset në Kosovë. Ky studim realizohet në kuadër të projektit KEEN, i cili është koalicion strategjik i katër organizatave të shoqërisë civile të cilat angazhohen në fushën e arsimit, punësimit dhe politikave sociale. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian dhe ndër tjera synon të përafrojë ndërlidhjen ndërmjet programeve të arsimit dhe aftësimit profesional me kërkesat e tregut të punës.

Për më shumë hollësi, ju lutem klikoni në linkun e mëposhtëm.

Ofertat duhet te dorëzohen deri me datë 23 maj 2019, në ora 16:00 në adresën e mëposhtme:

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)

Kompleksi i Shkollës “Mileniumi i Tretë” ,

Rr. “Isa Kastrati” p.n. 10000, Prishtinë, Kosovë

Do të vlerësohen vetëm ofertat të cilat do të pranohen brenda afatit.

Listime të ngjashme

Lead researcher(s)   Ballkan e re
Qershor 24, 2019
Praktikant/e   Mitrovice e re
Qershor 24, 2019
Dizajner/e grafik/e   Prishtine e re
Qershor 24, 2019
Qershor 24, 2019
Qershor 24, 2019