Ekspert konsulent tematik

Save the Children
Publikuar më
Maj 9, 2019
Qyteti
Prishtine
Lloj listimi
Pune  

Përshkrimi

Termat e referencës

Ekspert konsulent tematik për të mbështetur Grupin Punues për hartimin e Ligjit për Shërbimet Sociale dhe Familjare për nevojat e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale

 1.    Informata

Save the Children është organizata kryesore botërore e pavarur për fëmijët. Ne punojmë në rreth 120 vende për të frymëzuar përparime në atë se si bota i trajton fëmijët dhe për të arritur ndryshime të menjëhershme dhe të qëndrueshme në jetën e tyre.

 Përmes projektit "Mbështetje për shërbime më të mira sociale për grupet më të cenueshme", financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Ndërkombëtare Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim , Save the Children International në Kosovë synon të kontribuojë në një transformim efektiv të sistemit të shërbimeve sociale në Kosovë për të përmirësuar cilësinë dhe disponueshmërinë e shërbimeve lokale sociale dhe të bazuara në komunitet për fëmijët dhe personat e cenueshëm që jetojnë nën rrezikun shoqëror. Kjo do të arrihet përmes dy komponentëve.

 1. Fushëveprimi i detyrës

Save the Children International në Kosovë është duke kërkuar një ekspert konsulent lokal të pavarur për të ofruar shërbimet e mëposhtme:

 • Këshillon dhe mbështet Grupin Punues dhe Ekspertin Ligjor për strukturën dhe fushat që do të mbulohen nga Ligji i ri për Politikat Sociale dhe Familjare.
 • Mbështet Grupin Punues Qeveritar të ngarkuar me hartimin e Ligjit të ri mbi Shërbimet Sociale dhe Familjare, bazuar në:

o   Koncept dokumentin e miratuar së fundi për shërbimet sociale dhe familjare

o   Prioritetet e Strategjisë Sektoriale për Punësim dhe Mirëqenie Sociale 2018-2022 dhe

o   Strategjinë për Decentralizimin e Shërbimeve Sociale dhe Familjare dhe ndryshimin e bazës ligjore në Shërbimet Sociale dhe Familjare.

 • Analizon problemet ekzistuese dhe sfidat në sistemin e shërbimeve sociale dhe familjare të ofruara në Kosovë, duke përfshirë nivelet qendrore dhe lokale;
 • Analizon ndryshimet e propozuara në legjislacionin e Kosovës për shërbimet sociale dhe familjare, me fokus të veçantë në Ligjin nr. 02 / L-17 për Shërbimet Sociale dhe Familjare dhe Ligjin nr. 04 / L-081 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 02 / l-17 për Shërbimet Sociale dhe Familjare dhe Koncept Dokumentin e miratuar së fundi mbi Shërbimet Sociale dhe Familjare
 • Jep konsulta në lidhje me të gjitha dokumentet, studimet, raportet, koncept dokumentet paraprake të ofruara nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale;
 • Jep konsulta në lidhje përvojën rajonale të vendeve të Ballkanit Perëndimor, si dhe praktikat më të mira të rajonit në fushën e shërbimeve sociale.
 1. Rezultatet e pritshme

Puna e kërkuar e kësaj konsulence do të përfshijë mbështetjen e procesit të hartimit të Ligjit të ri për Shërbimet Sociale dhe Familjare, punës së Grupit Punues përgjegjës për hartimin e Ligjit, si dhe përkrahjen e Ekspertëve Ligjorë me informata të përgjithshme, kontekstin historik dhe ekspertizën tematike lidhur me shërbimet sociale në Kosovë.

Qëllimi kryesor i konsulencës është hartimi i një projektligji të ri që siguron që Kosova dhe Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale:

 • Të ofrojnë shërbime sociale dhe familjare të integruara dhe lehtësisht të qasshme për të gjithë qytetarët;
 • Të forcojnë dhe riorganizojnë mekanizmat institucional për licencimin, inspektimin dhe monitorimin e ofruesve të shërbimeve nga sektori publik dhe joqeveritar;
 • Të ristrukturojnë dhe forcojnë sistemet e brendshme organizative brenda Qendrave për Punë Sociale;
 • Të kategorizojnë shërbimet sociale dhe krijojnë një sistem të performancës për matjen e standardeve minimale për shërbimet sociale;
 • Të ofrojnë shërbime sociale dhe familjare në përputhje me Kornizën Vullnetare të Cilësisë Evropiane për Shërbimet Sociale;
 • Të standardizojnë dhe fuqizojnë kapacitetet ekzistuese të ofruesve të shërbimeve publike dhe jopublike të shërbimeve sociale dhe familjare;
 • Të ofrojnë financim të qëndrueshëm të shërbimeve sociale dhe familjare bazuar në nevojat dhe burimet e disponueshme ekonomike.
 1. Kohëzgjatja e konsulencës dhe afati kohor

Eksperti do të angazhohet për një periudhë maksimale deri në 10 ditë pune, midis 20 majit dhe 30 korrikut 2019. Të gjitha përgatitjet paraprake, analizat e të dhënave, takimet me përfaqësuesit e MPMS, Save the Children dhe palët e tjera, hartimin e Ligjit, si dhe konsultimet përfundimtare për produktin që duhet të dorëzohet, duhet të përfundojnë brenda afatit të caktuar.

 1. Kualifikimet e nevojshme

Eksperti duhet të ketë kualifikimet e mëposhtme:

 • Diplomë universitare në fushën e shkencave shoqërore (punë sociale, psikologji, sociologji, politika publike, qeverisje lokale / qendrore, të drejta të njeriut etj.). Diploma Master në një nga këto fusha do të konsiderohet si përparësi.
 • Përvojë të dëshmuar në fushën e shërbimeve sociale dhe familjare (të paktën pesë vjet);
 • Përvojë të dëshmuar në hartimin e dokumenteve të fushës dhe kompleksitetit të ngjashëm;
 • Aftësi analitike për të kuptuar dhe shpjeguar idetë dhe problemet e ndërlikuara në një gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme;
 • Ekspertizë në hulumtimin dhe analizimin e legjislacionit vendor dhe rajonal, si dhe ndikimin e tyre në çështje të ngjashme;
 • Ekspertizë në hartimin e planeve strategjike dhe / ose prioriteteve strategjike në fushat ligjore dhe administrative në kontekstin e Republikës së Kosovës;
 • Aftësi për të prodhuar rezultate me cilësi të lartë me kohë;
 • Zotërim të shkëlqyeshëm të gjuhës angleze dhe shqipe (gjuhën e shkruar /  e folur). Njohja e gjuhës serbe do të konsiderohej aset;
 • Aftësi për të bërë prezantime vizuale të të dhënave (duke përfshirë tabela dhe grafikë të ngjashëm) për qëllime kuptueshmërie;
 • Aftësi për të prodhuar raporte të shkruara mirë, të lehta për lexuesit, duke demonstruar aftësi të shkëlqyera analitike dhe të komunikimit.
 1. Politika e Save the Children për Mbrojtjen e Fëmijëve:

Si kusht për të hyrë në një marrëveshje konsulence, eksperti duhet të nënshkruajë Politikën e Save the Children International për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe të respektojë qëllimet dhe kushtet e saj.

 1. Aplikimi

Ju lutemi dërgoni aplikacionin tuaj me e-mail tek [email protected]me titullin: “EU SS – Thematic Expert for Law on Social Services”.

Aplikacioni juaj duhet të përfshijë:

 • Curriculum Vitae (CV)
 • Një letër motivimi me një maksimum prej dy faqeve që përshkruajnë interesin tuaj për të kryer punën siç përshkruhet në këtë TOR.
 • Shembuj të punës së mëparshme me pjesëmarrje të ngjashme;
 • Oferta financiare në shumën bruto EUR (para çdo zbritjeje ligjore) për kryerjen e punës sipas ditëve dhe planit dinamik.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacionit tuaj: 15.05.2019 ora 16:00 CET.

Listime të ngjashme

Lead researcher(s)   Ballkan e re
Qershor 24, 2019
Praktikant/e   Mitrovice e re
Qershor 24, 2019
Dizajner/e grafik/e   Prishtine e re
Qershor 24, 2019
Qershor 24, 2019
Qershor 24, 2019