Drejtor i RTK TV

Ky konkurs ka skaduar dhe aplikacionet më nuk pranohen.
RTK
Publikuar më
Maj 15, 2019
Qyteti
Prishtine
Lloj listimi
Pune  

Përshkrimi

Në bazë të Nenit 35 të Ligjit për Radio Televizionin e Kosovës Nr. 04/L-046, RTK shpallë:

KONKURS

Për plotësimin e pozitës:

Drejtor i RTK – TV

Drejtori i RTK – TV:

 • Drejtori i RTK - TV duhet të jetë person me përvojë të gjerë të menaxhimit të medieve apo fushave të tjera relevante;
 • Drejtori i RTK - TV duhet të jetë shtetas i Kosovës dhe me vendbanim të përhershëm në Kosovë;
 • Drejtori i RTK - TV emërohet nga Bordi i Drejtorëve, përmes konkursit publik dhe në bazë të rekomandimit të Drejtorit të Përgjithshëm të RTK-së;

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 1. Menaxhimi i veprimtarisë së RTK-TV, në pajtim me Ligjin e RTK-së, Statutin e RTK-së, dhe Kodin Etik të RTK-së;
 2. Administrimi dhe menaxhimi i RTK-TV, duke siguruar funksionim efektiv dhe efikas;
 3. Përgatitja e planit vjetor programor, i cili përmban vëllimin edhe strukturën e programit dhe është në përputhje me mundësitë financiare të RTK-së;
 4. Përgatitja e raportit vjetor mbi përmbushjen e planit programor për nivelin e shikueshmërisë së RTK-TV, posaçërisht për emisionet e reja;
 5. Planifikimi, organizimi dhe mbikëqyrja e procesit të punës në njësinë programore të RTK-TV;
 6. Përgjegjës për transmetimin e programit në tërësi si dhe për transmetimin e reklamave sipas kornizës ligjore;
 7. Mbikëqyrja e përmbushjes së planit programor me numër minimal të ekzekutuesve;
 8. Mbikëqyrja e arsimimit dhe zhvillimit të kuadrove të reja me perspektivë;
 9. Zhvillimi i bisedave të rregullta vjetore në njësitë programore;
 10. Udhëheqja dhe përfaqësimi i njësive programore të RTK-TV;
 11. Përgatitja e normativave dhe standardeve programore;
 12. Përgatitja e strategjive zhvillimore për njësitë programore të RTK-TV;
 13. Sigurimi i cilësisë programore sipas strukturës së programit të përcaktuar me ligj;
 14. Përcjellja e menaxhimit të mjeteve financiare për çdo emision, duke përllogaritur çmimin për një minutë të programit;
 15. Organizimi, përpilimi dhe nënshkrimi i të gjitha dokumenteve mbi afarizmin financiar të njësisë programore të RTK-TV, përfshirë edhe pagesën e punës me honorar;
 16. Përgatitja e emisioneve të reja me shkallën paraprakisht të përcaktuar të shikueshmërisë;
 17. Vlerësimi i shikueshmërinë dhe statistikave programore;
 18. Mbikëqyrja e arkivimit të materialit programor;
 19. Kryerja e punëve të tjera sipas kërkesës së Drejtorit të Përgjithshëm.

I punësuari për punën e vet në cilësinë e Drejtorit të RTK -TV i përgjigjet dhe i raporton Drejtorit të Përgjithshëm të RTK-së dhe Zëvendës Drejtorit të Përgjithshëm.

Kushtet që duhen plotësuar:

 1. Kualifikim superior profesional në drejtimin përkatës;
 2. Të paktën 5 vjet përvojë pune në menaxhimin e mediave apo fushave të tjera relevante (Përparësi kanë kandidatët me përvojë më të gjatë);
 3. Të jetë person me integritet të lartë personal dhe moral;
 4. Të ketë njohuri të shkëlqyeshme të spektrit medial në Kosovë, regjion dhe më gjerë;
 5. Të ketë aftësi të dëshmuara në organizim, udhëheqje dhe planifikim;
 6. Aftësi udhëheqëse dhe komunikuese;
 7. Standard të lartë të gjuhës shqipe në të folur dhe në të shkruar;
 8. Njohje të gjuhës serbe dhe të gjuhës angleze;
 9. Aftësi për caktimin e prioriteteve dhe për të punuar në mënyrë efikase nën presion;
 10. Të mos ketë dëshmuar përkatësi partiake;
 11. Njohuri e programeve MS Word, Excel dhe të tjera;
 12. Aftësi për të bashkëvepruar me maturi dhe ndjeshmëri me kolegë dhe palë;
 13. Përkushtim ndaj shërbimit publik të

Në bazë të Ligjit për RTK-në, Drejtor i RTK-TV nuk mund të emërohet personi, i cili:

 1. mban post publik te zgjedhur (funksionarët publik);
 2. ka qenë deputet, ministër, zyrtarë i lartë i pushtetit qendror apo lokal, apo anëtarë i forumeve drejtuese të subjekteve politike gjatë tri (3) viteve të fundit;
 3. ka interes financiar të drejtpërdrejtë ose indirekt në biznesin e medieve dhe reklamave ose
 4. është dënuar pas procesit të rregullt, për vepër penale e cila është e dënueshme mbi gjashtë (6) muaj

Kandidatët duhet të dorëzojnë:

 1. një CV,
 2. një kopje të letërnjoftimit,
 3. një letër motivuese,
 4. tri referenca,
 5. dëshmitë e kualifikimit,
 6. dëshmi që nuk është nën hetime, si dhe
 7. aplikacionin, i cili duhet të shkarkohet nga web faqja e RTK-së, www.rtklive.com.

Bashkëngjitur me këtë dokumentacion, kandidati duhet të dorëzojë edhe një projekt lidhur me synimet zhvillimore të RTK - TV (deri në 3 faqe).

Dorëzimi duhet të bëhet personalisht në kuvertë të mbyllur në ndërtesën e RTK-Televizionit, rr. Xhemajl Prishtina nr.12, Prishtinë, Republika e Kosovës, në zyrën e Administratës nr. 71.

Për shkresat e pranuara, do të dorëzohet konfirmimi i pranimit.

Data e fundit e pranimit të aplikacioneve është 28.05.2019, ora 16:00.

Aplikacionet e dërguara me vonesë nuk do të pranohen. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të merren parasysh.

Listime të ngjashme

Mbikëqyrës (2)   Prishtine e re
Korrik 18, 2019
Anketues/Intervistues (2)   Ferizaj e re
Korrik 18, 2019
Anketues/Intervistues (8)   Prishtine e re
Korrik 18, 2019