Drejtor Artistik ne TKK

MKRS
Publikuar më
Maj 23, 2019
Qyteti
Prishtine
Lloj listimi
Pune  

Përshkrimi

Bazuar ne Ligjin e Punes, Nr. 03/L-212, Ligjin Nr. 04/ L-106 per Teatrot, Statutin e Teatrit Kombetar te Kosoves , Rregulloren Nr.05/2011, per Gradimin dhe Pagat e Krijuesve dhe Performuesve te Kultures dhe te Punonjesve Professional te Trashegimise Kulturore dhe dhe Kulturore, Udhezimin Adminisb·ativ (MPMS) Nr.07/2017, per Rregullimin e Procedurave te Konkursit ne Sektorin Publik, Ministria e Kul tures , Rinise dhe Sportit shpall :

KONKURS

Titulli i punes: Drejtor Artistik

Institucioni: Teatri Kombetar i Kosoves Vendi: Prishtine
Kategoria funksionale: Krijuesit dhe Performuesit e Kultures dhe Punonjesit Profesional ti.!
Trashcgimise Kulturore
Paga: Paga Fikse
Numri i references: 34/2019
I pergjigjet: Keshillit Drejtues te TKK-se

Detyrat dhe pergjegjesite:

Propozon politikat artistike te Teatrit dhe pas miratimit nga Keshilli Drejtues i zbaton ato;
Ne konsultim me Drejtorin e Pergjithshem bene propozimin e repertorit artistik vjetor para Keshillit Drejtues te Teatrit;
Repertorin e zgjeruar ne perpjesetim dy per nje e paraqet per miratim para Kcshillit Drcjtues te
Teatrit, duke krijuar hapesira per afirmimin e krijimtarise kombetare;
Udheheqe punen kreative te ansamblit rezid ent;
Ben recension per cdo veper skenike para hytjes ne repertorin vjetor te teatrit;
Eshte pergjegjes per realizimin e repertorit vjetor te teatrit;
Percakton regjisoret dhe i ndihmon Drejtorit te Pergjithshem ne perzgjedhjen e ekipit artistik tc
shfaqjeve;
I ben propozim Drejtorit te Pergjithshem per bashkepunim artistik me artiste dhe instih1cione teatrore vendore dhe nderkombetare;
Bashke me drejtorin e pergjithshem mbajne pergjegjesi per cdo shfaqje publike te Teatrit;

Per punen e tij e njofton Drejtorin e Pergjithshem kurse i pergjigjet dhe i raporton Kcshillit Drejtues te Teatrit.
Merr pjese ne mbledhjet e Keshillit Drejtues pa te drejte vote ;
Menaxhon bashkepunimin artistik ne TKK, ne nivel kombetar dhe nderkombetar.

Kualifikimet dhe pervoja:

Diplome universiteti, nga fusha e teatrit;
Kerkohet 5 vite pervoje pune relevante;
Njohuria e punes me kompjuter, Word, Excel;
Te jete energjik, te kete shkathtesi te mira ndernjerzore dhe te jete i gatshem te punojt; nw orar fleksibil te punes;
Te kete shkathtesi te mira organizative dhe menaxhuese;
Aftesi per te kontribuar ne grupe punuese;
Aftesi per ruajtjen dhe zhvillimin e kontakteve brenda dhe jashte Teah·it;
Njohja domosdoshme e gjuheve zyrtare te Kosoves;
Njohja e gjuhcs angleze eshte perparesi;
Vertetimi qe nuk eshte nen hetime.

Aktet ligjore dhe nenligjore qe rregullojne mandatin; Ligji i Punes, Nr. 03/L-212, Ligjin Nr. 04/ L-106 per Teatrot, Statutin e Teatrit Kombetar te Kosoves, Rregulloren Nr.05/2011, per Gradimin dhe Pagat e Krijuesve dhe Performuesve te Kultures dhe te Punonjesve Professional te Trashegimise Kulturore dhc dhe Kulturore, Udhezimin Administrativ (MPMS) Nr.07/2017, per Rregullimin e Procedurave ti Konkursit ne Sektorin Publik.

Mandati i Drejtorit Artistik eshte kater (4) vjec;ar, me mundesi te rizgjedhjes edhe per nje mandat.

Drejtori Artistik i TKK, zgjidhet me konkurs publik, te cilin e shpalle Ministria e Ku ltures , Rinise dhe Sportit.

Procedurat e konkurrimit: Konkursi eshte i hapur per te gjithe kandidatet. Kohezgjatja e emerimit: Emerimi eshte me afat te caktuar.

Data e mbylljes se konkursit: Konkursi eshte i hapur pesembedhjete (15) dite.

Data e fundit e aplikimit eshte: 05.06.2019

Aplikacionet e derguara nepermjet postes, me pulle postare, ne diten e fundit te shpalljes, konsiderohen te vlefs hme.
Paraqitja e kerkesave: Aplikacioni shkarkohet nga Ueb faqja e MKRS-se dhe dorezohet ne Zyren 27 te Ministrise se Kultures, Rinise dhe Sportit, Sheshi “Nena Tereze” Nr. 44. Per informata shtese kontaktoni ne numrat 038 211 921 dhe 038 211 449, apo ne ueb-faqen http:/ / www .mkrs-ks.org/