Blerja e paisjeve per rrobaqepesi

Help Kosovo
Publikuar më
Korrik 13, 2019
Qyteti
Kosove
Lloj listimi

Përshkrimi

TENDER FOR PURCHASE OF SEWING EQUIPMENT
TENDER PËR BLERJEN E PAJISJEVE PËR RROBAQEPËSI
TENDER ZA NABAVKU OPREME ZA ŠIVENJE

(Purchase of equipment for grant beneficiaries/ Blerja e pajisjeve për përfituesit e granteve/ Nabavka opreme za korisnike grantova)

Help - Hilfe zur Selbsthilfe is implementing the project “Support to socio-economic stability in the Western Balkans region 2019-2020” supported financially by the Ministry of Foreign Affairs of the German Government and partner municipalities in Kosovo.

Help – Hilfe zur Selbsthilfe zbaton projektin “Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik në rajonin e Ballkanit Perëndimor 2019-2020” te përkrahur nga Ministria e Punëve të Jashtme te Qeverisë Gjermane dhe bashke-financohet nga Komunat partnere.

Help - Hilfe zur Selbsthilfe realizuje projekat "Podrška društveno-ekonomskoj stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana 2019-2020" finansijski podržan od strane Ministarstva Spoljnih Poslova Vlade Nemačke i partnerskih Opština na Kosovu.

***

The estimated value of the tender is 15,000.00€ Vlera e parashikuar e tenderit është 15,000.00€ Procenjena vrednost ponude je 15,000.00€

***

Date of the public announcement 10.07.2019 Data e shpalljes publike 10.07.2019 Datum javnog oglašavanja 10.07.2019

***

Tender documents may be obtained at Help’s office in Prishtina
Dokumentet e tenderit mund të merren në zyrën e Help-it në Prishtinë
Tenderska dokumentacija se može preuzeti u kancelariji Help-a u Prištini

Help Kosovo, Rr. Vicianum, H85, K2, Nr: 10; 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Deadline for submission of bids for the tender is:

30.07.2019 at 14:00

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave për tender është:

30.07.2019 ora 14:00

Rok za dostavljanje ponuda za tender:

30.07.2019 u 14:00

For additional information interested parties can contact Help's office no later 29.07.2019 at 15:00 / Për të gjitha informatat palët e interesuara mund të kontaktojnë zyrën e Help-it, jo më vonë se 29.07.2019 në ora 15:00 / Za sve informacije zainteresovani se mogu obratiti Help kancelariju najkasnije 29.07.2019 u 15:00 

E-mail: [email protected] [email protected]
Tel: +383 38 704 302
Help-Hilfe zur Selbsthilfe www.help-kosovo.org

Listime të ngjashme

Korrik 17, 2019
Korrik 17, 2019