Asistent/e per Projekte

Ky konkurs ka skaduar dhe aplikacionet më nuk pranohen.
MKRS
Publikuar më
Korrik 10, 2019
Qyteti
Prishtine
Lloj listimi
Pune  

Përshkrimi

Bazuar Ligjin e Punes Nr. 03/ L-212, Ligjin per Sherbirnin Civil te Republikes se Kosoves, L. nr. 03/ L-149, dhe Rregulloren nr. 02/ 2010, per Procedurat e Rekrutirnit ne Sherbimin Civil te Republikes se Kosoves, Ministria e Kultures, Rinise dhe Sportit shpall:

KONKURS

I. Titulli i punes: Asistent/e per Projekte ne Departmanentin e Rinise

Koeficienti: 6
Numri ireferences: 41/ 2019
Ipergjigjet: Drejtorit te Departamentit te Rinise Vendi: Prishtine
Lloji i kontrates: “Marreveshje per sherbime te vecanta” (kohezgjatje 6 muaj)

Detyrat dhe pergjegjesite:

Nen mbikeqyrjen e Drejtorit te Departamentit te Rinise :

  1. Siguron mbeshtetje te pergjithshme administrative dhe teknike perfshire posten zyrtare, telefonatat, skanimin, faksimi dhe kopjimin e dokumenteve, plotesimin e raporteve te shpenzimeve , si dhe hartimin e dokumenteve per takime lidhur me projekte ne Departamentin e Rinise; 20%
  2. Pergatite dhe modifikon dokumentet duke perfshire korrespondencen, raportet, memorandumet dhe e-malit per mbikeqyresin; 20 %
  3. Pranon dhe shperndan korrespondencen per mbikeqyresin dhe kujdeset per mbarevajtjen e saj; 20%
  4. Ruan dhe miremban sistemin elektronik dhe kopjet fizike te dokumenteve dhe dosjeve te zyres se mbikeqyres it; 15%
  5. Menaxhon kalendarin e takimeve dhe ngjarjeve tjera per mbikeqyresin si dhe ndihmon ne zgjidhjen e ndonje problemi administrativ dhe teknik; 15%
  6. Kryen edhe detyra tjeter ne perputhje me ligjet dhe rregulloret te cilat mund te kerkohen ne menyre te arsyeshme kohe pas kohe nga mbikeqyresi; 10%

Shkollimi i kerkuar, pervoja, aftesite dhe karakteristikat personale:

Arsimim i mesem, trajnim perkates dhe se paku tre (3) vite pervoje pune ne fushen perkatese teknike ose administative;

  • Aftesi per te punuar me vet-iniciative ne kuader te planeve dhe procedurave te percaktuara;
  • Shkathtesi te mira te komunikimit, perfshire aftesine per te interpretuar informata, dhene udhezime dhe percjelle informata tek te tjeret;
  • Aftesi koordinimi dhe mbikeqyrje te punes se personelit ne nivelin administrativ dhe teknik;
  • Shkathtesi kompjuterike ne aplikacione te programeve (Word, Excel, Power Point, Access);

Procedurat e konkurrimit:

Konkursi eshte i hapur per te gjithe kandidatet.

Kohezgjatja e emerimit: Emerimi eshte me afat te caktuar.

Data e mbylljes se konkursit: Konkursi eshte i hapur tete (8) dite pas dites se shpalljes. Data e fundit e aplikimit eshte: 17.07.2019

Paraqitja e kerkesave: Aplikacioni merret dhe dorezohet ne zyren 27 te Ministrise se Kultures, Rinise dhe Sportit, Sheshi “Nena Tereze” Nr. 44. Per informata shtese kontaktoni ne numrin 038211449 dhe 038 211921, apo ne ueb-faqen http://www.mkrs -ks.org.

Listime të ngjashme

Mbikëqyrës (2)   Prishtine e re
Korrik 18, 2019
Anketues/Intervistues (2)   Ferizaj e re
Korrik 18, 2019
Anketues/Intervistues (8)   Prishtine e re
Korrik 18, 2019