Zyrtar(e) i/e Lartë

fsdk logo
Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë (FSDK)
Publikuar më
04/02/2021
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë (FSDK) shpallë:

Konkurs për vend pune

 • Titulli: Zyrtar(e) i/e Lartë
 • Njësia: Për Mbrojtjen e Depozitorëve dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar
 • Raporton: Drejtorit Menaxhues të FSDK-së apo Udhëheqësit të Njësisë nëse aplikohet.
 • Niveli: Niveli – I

Zyrtar(e) i/e Lartë do të jetë përgjegjës/e për ngritjen e vetëdijesimit të publikut në Kosovë mbi sistemin e sigurimit të depozitave; komunikimin me depozitorët e siguruar në sektorin bankar; mediat dhe akterët tjerë të interesuar mbi sistemin e sigurimit të depozitave; koordinimin e komunikimit të FSDK-së me homologët ndërkombëtarë; përfshirë komunikimin me akterët relevant gjatë periudhave të ashtuquajtura të krizës sipas përcaktimit dhe delegimit; dhe koordinimin e aktiviteteve tjera drejt mbrojtjes së depozitorëve sipas përcaktimit.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Përgjegjës për monitorimin e Bankave Anëtare të FSDK-së mbi pajtueshmërinë me rregullativën e FSDK-së mbi informimin e depozitorëve me sistemin e sigurimit të depozitave në Kosovë.
 • Përgjegjës për aktivitetet e vetëdijesimit publik mbi të drejtat dhe kufizimet e sistemit të sigurimit të depozitave në Kosovë përfshirë hartimin e njoftimeve për shtyp, njoftimet për rrjetet sociale dhe Webfaqen e FSDK-së.
 • Përgjegjës për komunikim me palët e jashtme: agjencitë ndërkombëtare të sigurimit të depozitave dhe institucionet financiare ndërkombëtare ku FSDK është anëtare në raport me obligimet e anëtarësimit dhe të tjera sipas përcaktimit.
 • Përgjegjës në mbështetjen e Drejtorit Menaxhues mbi hartimin e kornizës ligjore të FSDK-së për menaxhimin e riskut në përmbushjen e mandatit për mbrojtjen dhe kompenzimin e depozitorëve.
 • Përgjegjës në mbështetjen e Drejtorit Menaxhues në monitorimin e vazhdueshëm të riskut sipas kornizës ligjore të FSDK-së për menaxhimin e riskut në përmbushjen e mandatit për mbrojtjen dhe kompensimin e depozitorëve.
 • Mbështetë Drejtorin Menaxhues në hartimin e raportimit të rregullt sipas kornizës ligjore të FSDK-së për menaxhimin e
 • Kryen detyra tjera sipas përcaktimit nga Drejtori Menaxhues.

Kualifikimet:

 • Diplomë Universitare në Ekonomi apo tjera fusha por që kanë koncentrim profesional në Ekonomi.
 • Certifikata profesionale të fushës.

Përvoja e kërkuar:

 • Së paku tri (3) vite përvojë pune profesionale.
 • Përvoja të jetë e dëshmuar përmes kontratave të punësimit dhe dëshmive të trustit pensional.

Njohuri, Aftësi dhe gatishmëri tjera të kërkuara:

 • Të dëshmojë njohuri të mirë të gjuhës Angleze me shkrim dhe në të folur.
 • Të dëshmojë njohuri njohuri të mira të aplikacioneve aktuale kompjuterike, programeve të Microsoft Office.
 • Aftësi komunikuese dhe koordinuese të shkëlqyera.
 • Aftësi për mendim analitik dhe strategjik. Qëndrim proaktiv, të vendosur dhe të pavarur.
 • Aftësi për të punuar në grup; dhe kryej detyra të shumta në të njëjtën kohë;
 • Qasje fleksibile ndaj detyrave të ndryshme dhe orarit të punës.
 • Gatishmëri për të avancuar njohuritë në fushat e kërkuara nga përgjegjësitë dhe detyrat.

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë dokumentet në vijim:

 • CV të detajuar.
 • Letrën motivuese ku theksohet interesimi për pozitën.
 • Kopjet e diplomave, ndërsa diplomat e fituara jashtë Republikës së Kosovës duhet të jenë të njohura /nostrifikuara zyrtarisht nga ana e MASHT-it; Kopje të certifikatave profesionale.
 • Dëshmitë e përvojës punës (Kontratat mbështetur me dëshmi të gjendjes së trustit).

Si të aplikoni:

 • Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 18 Shkurt 2021.
 • Mund të aplikoni përmes postës elektronike në adresën: komisioni@fsdk.org duke bashkangjitur komplet dosjen, ose t’a dorëzoni në zarf në zyret e FSDK-së (adresa: Rr. Pashko Vasa, p.n, Kati i I-rë, Lagjja “ Qyteza Pejton”).
 • Kandidatët e përzgjedhur për testim do të njoftohen brenda 15 ditëve kalendarike nga data e mbylljes se konkursit për ditën e testimit.
 • Kandidatët e përzgjedhur për intervistë do të informohen brenda 10 ditëve kalendarike pas datës së testimit.

Aplikacionet e pa kompletuara nuk do të merren parasysh.

Shpallja e plotë.

Listime të ngjashme

Praktikant/e në Logjistikë   Prishtinë e re
26/02/2021
26/02/2021
Drejtor/e në SHFMU   Pejë e re
26/02/2021
Vende të lira pune (3)   Skenderaj e re
26/02/2021