Zyrtar i lartë  për koordinimin e nismave  rajonale