Zyrtar/e Shpenzues/e, Zyrtar/e i/e Pranimit 

qkuk 1 e1632724536844
SHSKUK
Publikuar
25/03/2022
Skadon
01/04/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008462
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 23/02/2022
Afati për aplikim: 25/03/2022 - 01/04/2022

bazë nenit 67 dhe 68 Ligjit Nr.06/L-114 për Zyrtarët Publikë, nenit 62 paragrafi 6 Ligjit Nr. 04/L-125 për Shëndetësi, nenit 13 paragrafi 1 dhe 3 Statutit Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar e Kosovës dhe pas Aprovimit nga Bordi Drejtues me nr.2951/2 datë 16.12.2021, SHSKUK shpallë

KONKURS 

Institucioni: Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës (SHSKUK)
Drejtorati per Buxhet dhe Financa

Titulli i vendit punës

 1. Zyrtar Shpenzues (1 pozitë
 2. Zyrtar i Pranimit (1 pozitë

Nr. i ReferencësSHSKUK - 01/2022-02/

Titulli i vendit të punës: Zyrtar/e Shpenzues (1 pozitë) 

 • Raporton: Drejtoratit per Buxhet dhe Financa Shefit Sektorit
 • Kohëzgjatja e kontratës: Për kohë të pa caktuar
 • Periudha provuese: 6 muaj
 • Koeficienti i pagës: 7.2
 • Orari i punës: 40 ore ne javë 

Detyrat dhe Përgjegjësitë 

 • Bënë analizimin dhe kontrollimin e shpenzimeve,
 • Evidenton shpenzimet sipas kodeve dhe shumës,
 • Bënë regjistrimin e shpenzimeve
 • Kryen futjen e shpenzimeve sistemin free ballanc
 • Kryerja e detyrave punës pajtim me Udhëzimet , rregulloret dhe aktet tjera juridike fuqi, Bashkëpunon me sektorët tjerë për realizimin e objektivave
 • Kryen edhe punë dhe detyra sipas urdhëresës udhëheqësit 
 • Përgatitë raporte periodike dhe sipas kërkesës për udhëheqësin

Kualifikimi (shkollimi) dhe përvoja e kërkuar

 • Fakulteti Ekonomik (kopje diplomës e noterizuar
 • Përvojë pune profesionale paku 2 vite (parsqyren nga trusti pensional dhe dëshmi për detyrat dhe përgjegjësitë fushën e financave)
 • Shkathtësi organizative dhe komunikimi
 • Shkathtësi kompjuterike
 • Njohje e shkëlqyer e gjuhës angleze është e dëshirueshme
 • mos jetë i dënuar me vendim formës prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje(Vertetimin nga Gjykata Kompetente origjinal)
 • mos ketë fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik 
 • Letërnjoftim - (kopje

Titulli i vendit punës: Zyrtar i Pranimit (1 pozitë

 • Raporton: Drejtoratit për Buxhet dhe Financa/Shefit Sektorit
 • Kohëzgjatja e kontratës: Për kohë pa caktuar
 • Periudha provuese: 6 muaj
 • Koeficienti i pagës: 7.2
 • Orari i punës: 40 ore ne javë 

Detyrat dhe Përgjegjësitë 

 • Bënë pranimin e fletë-dërgesave, faturave
 • Bënë krahasimin ne mes kontratave, fletë-dërgesave dhe faturave
 • Bënë regjistrimin e fletë-dërgesave,
 • Mban evidencën e dokumentacionit pranuar cilin e ka nën përgjegjësi
 • Kryerja e detyrave punës pajtim me Udhëzimet , rregulloret dhe aktet tjera juridike fuqi,
 • Bashkëpunon me sektorët tjerë për realizimin e objektivave 
 • Kryen edhe punë dhe detyra sipas urdhëresës udhëheqësit 
 • Përgatitë raporte përiodke dhe sipas kërkesës për udhëhqësin 

Kualifikimi (shkollimi) dhe përvoja e kërkuar:

 • Fakulteti Ekonomik (kopje diplomës e noterizuar
 • Përvojë pune profesionale paku 2 vite (parsqyren nga trusti pensional dhe dëshmi për detyrat dhe rgjegjësitë fushën e financave) .
 • Shkathtësi organizative dhe komunikimi
 • Shkathtësi kompjuterike
 • Njohje e shkëlqyer e gjuhës angleze është e dëshirueshme
 • mos jetë i dënuar me vendim formës prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje; - (Vertetimin nga Gjykata Kompetente origjinal
 • mos ketë fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik 
 • Letërnjoftim - (kopje

Kushtet e pjesëmarrjes rekrutim: drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e Republikës Kosovës moshës madhore cilët kanë zotësi plotë për vepruar, kanë mbaruar shkollimin adekuat kërkuar me konkurs si dhe kanë aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave

Inkurajohen aplikojnë pjestarët e komuniteteve, cilat nuk ajnë shumicë Kosovë dhe përmbushin kriteret e konkursit

Procedurat e konkurrimit: Konkurrimi është i hapur për gjithë kandidatët e interesuar sipas këtij konkursi.

Data e mbylljes së konkursit: Njoftimi SIMBNJ 30 ditë nga 23.02.2023 deri më 24.03.2022, ndërsa dorëzimi i aplikacioneve bëhet afat pre 8 ditë nga 25.03.2022 deri 01.04.2022.

Paraqitja e kërkesave: Aplikacionet merren dhe dorëzohen Sektorin e Burimeve Njerëzore SHSKUK.

aplikacion duhet cekët qartë titulli i vendit punës dhe numri i referencës. gjitha dokumentet dhe dëshmitë profesionale t'i bashkëngjiten aplikacionit.

Aplikacionet e dërguara pas datës mbylljes konkursit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do pranohen.

Kandidatët cilët aplikojnë ofrojnë dëshmitë sipas konkursit shpallur, për ndryshe kandidatët nuk i plotësojnë kushtet e konkursit nuk do thirren për intervistim.

Shpalljet e ngjashme