Zyrtar/e për Tatimin në Pronë

komuna malisheve e1558789653457
Komuna Malishevë
Publikuar
24/06/2022
Skadon
01/07/2022
Lokacioni
Malishevë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00009158
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 02/06/2022
Afati për aplikim: 23/06/2022 - 30/06/2022

Pozitat aktualisht të lira

Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni

 • RPC0002724 | RN00008970 | Zyrtar për Tatimin në Pronë | Profesional 3 | 6 | Komuna Malishevë

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për  pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Malishevë shpall: 

Konkurs 

Pranim 

Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar. 

 • Emri i grupit Specialistë të Përgjithshëm të Tatim Taksave apo mbledhjes të të ardhurave
 • Institucioni Komuna Malishevë
 • Nr. i Referencës RN00009158
 • Kodi RPC0002902
 • Data e njoftimit 02.06.2022
 • Afati për aplikim 23.06.2022 - 30.06.2022 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës 

 • Identifikon pronat që do të tatohën dhe pronat që do të lirohën;  
 • Identifikon tatimpaguesit sipas Ligjit dhe kryen hetime administrative për këtë qëllim , nëse është e  nevojshme;  
 • Klasifikon pronat e paluajtshme;  
 • Inspekton pronat e paluajtshme;  
 • Konstaton shkeljet e dispozitave ligjore dhe propozon vendosjen e gjobave Përkatëse;  
 • Mbledhë, organizon dhe kryen verifikimin paraprak të informacionit të tregut që mund të përdorët për  vlerësimin e pronave;  
 • Dërgon/ dorëzon njoftimet, faturat e tatimit në pronë , qertifikatat e vlerës së vlerësuar dhe aktet tjera  zyrtare;  
 • Bashkëpunon dhe mbështetë zyrtarët e tjerë të Sektorit të tatimit në pronë;  
 • Bashkëpunon dhe shkëmben informacion me Agjencinë Kosovare për Krahasim dhe verifikim të pronës,  Gjykatat apo çdo autoritet tjetër publik, kompetent për të shqyrtuar rastët e uzurpimeve të paligjshme në  Kosovë;  
 • Përmbushë çdo përgjegjësi/detyrë tjetër të përcaktuar nga legjislacioni në fuqi apo të përcaktuar nga  Shefi i Sektorit të Tatimit në Pronë.  

Kërkesat e përgjithshme për pranim 

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; 
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët; 
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse; 
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij  ligji. 

Kërkesat e përgjithshme formale 

 • Arsimimi i kërkuar: Diplomë/a të studimeve universitare me të paktën 180 kredi/ECTS apo ekuivalente me  to.  
 • Fakulteti Juridik, Ekonomik;  
 • Kualifikime të posaçme formale:  
 • Përvoja e punës e kërkuar: Nuk kërkohet.  

Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme 

 • Njohuri profesionale specifike në fushën përkatëse të punës, të fituar përmes arsimimit dhe trajnimeve  bazike;   
 • Aftësi për të kuptuar dhe zbatuar praktikat operative për të përmirësuar efikasitetin;
 • Njohuri lidhur me procedurat standarde administrative/teknike në një fushë të caktuar;
 • Aftësi për të punuar me vet-iniciativë në kuadër të planeve dhe procedurave të përcaktuara;  
 • Shkathtësi të mira të komunikimit, përfshirë aftësinë për të dhënë udhëzime dhe përcjellë informata tek  të tjerët;  
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point).  

Mënyra e aplikimit 

Përmes portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net) 

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim 

 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve 

 • Testimi me shkrim 
 • Vlerësimi i biografisë 
 • Intervistë 

Fusha e njohurive, cilësive dhe aftësive që do të vlerësohen 

 • Njohuri nga fusha e tatimit në pronë;  
 • Shkathtësi për të organizuar punën e vet dhe për të koordinuar punën me eprorin dhe stafin;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese të informacionit;  
 • Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;  
 • Komunikimi, vendimmarrja dhe bashkëpunimi.  

Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët 

 • Përmes email dhe portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net) 

Shpallja e rezultateve përfundimtare 

 • Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutim elektronik  (https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen  individualisht në mënyrë elektronike. 

Të dhëna shtesë: 

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në  shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në Ligj. 

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara  inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura. 

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

Apliko
Drop files here browse files ...
Drop files here browse files ...

Shpalljet e ngjashme

25/06/2022
Zyrtar/e për Logjistikë   Deçan e re
25/06/2022
Zyrtar/e i/e Pasurisë   Deçan e re
25/06/2022