Zyrtar/e për Pylltari

shtime e1608736731496
Komuna Shtime
Publikuar
15/06/2022
Skadon
22/06/2022
Lokacioni
Shtime
Kategoria
Mjedis  
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00009098
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 24/05/2022
Afati për aplikim: 14/06/2022 - 21/06/2022

Pozitat aktualisht të lira

Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni

 • RPC0002346 | RN00008557 | Zyrtar për Pylltari 2 | Profesional 2 | 6 | Komuna Shtime

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për  pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Shtime shpall: 

Konkurs 

Pranim 

Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar. 

 • Emri i grupit Specialist i Bujqësisë, Pyjeve dhe Tokës
 • Institucioni Komuna Shtime
 • Nr. i Referencës RN00009098
 • Kodi RPC0002847
 • Data e njoftimit 24.05.2022
 • Afati për aplikim 14.06.2022 - 21.06.2022 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës 

 1. Zhvillon dhe arrin pëlqimin për planet e punës dhe afatet me menaxherin dhe stafin tjetër  profesional për zbatimin e shërbimeve dhe produkteve përkatëse. 
 2. Kryen detyra të kërkuara në fushën profesionale specifike brenda afateve kohore të caktuara
 3. kryen detyra në fushën profesionale specifike nën mbikqyrje të përgjithshme  
 4. Bënë hulumtime dhe analiza bazë rreth temave të caktuara nga drejtuesi ose stafi i nivelit më të  lartë profesional  
 5. komunikon brenda institucionit dhe jashtë tij për shkëmbim të informatave në fushë e interesit të  përbashkët. 
 6. Raporton rregullisht te mbikëqyrësi rreth progresit në lidhje me planet e punës të miratuara
 7. Kryen çdo detyrë tjetër në fushën profesionale specifike të cilat mund të kërkohen në mënyrë të  arsyeshme kohë pas kohe 

Kërkesat e përgjithshme për pranim 

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; 
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët; 
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse; 
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij  ligji. 

Kërkesat e përgjithshme formale 

 • Arsimimi i kërkuar: diplomë/a të studimeve universitare në fakultetin juridik, ekonomik aop  administratë publike me të paktën 180 kredi/ECTS apo ekuivalente me to 
 • Kuaifikime të posaçme formale
 • Përvoja e punës e kërkuar: së paku 2 vite përvojë pune në fushën për të cilën zhvillohet procedura  për plotësimin e pozitës së lirë të punës

Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme 

 • Njohuri të plotë dhe të specializuara në fushën profesionale specifike 
 • Nivel të lartë të njohurive profesionale ose teknike të fushës përkatëse dhe të kuptuarit e fushave që  ndërlidhen me detyrat dhe përgjegjësitë
 • Njohuri të mira të metodave kërkimore, që ndihmojnë në përgatitjen e raporteve bazike ose  analitike dhe në marrjen e vendimeve.
 • Aftësi të arsyetimit logjik dhe analizës
 • Aftësi për të bërë gjykime profesionale të pavarura dhe për të ushtruar diskretcion mbi çështjet dhe  për të dhënë një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin dhe zbatimin e politikave
 • Shkathtësi hulumtuese,analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave  profesionale.
 • Aftësi komunikimi dhe ndikim personal përfshirë aftësitë për të përfaqësuar

Mënyra e aplikimit 

Përmes portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim 

 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve 

 • Testimi me shkrim 
 • Vlerësimi i biografisë 
 • Intervistë 

Fusha e njohurive, cilësive dhe aftësive që do të vlerësohen 

Aftësi lidhur me vendin e punës, logjike, të përgjithshme, njohuri lidhurme legjislacionin në fuqi 

Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët 

 • Përmes email dhe portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net) 

Shpallja e rezultateve përfundimtare 

 • Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutim elektronik  (https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen  individualisht në mënyrë elektronike. 

Të dhëna shtesë: 

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në  shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në Ligj. 

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara  inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura. 

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

Shpalljet e ngjashme

25/06/2022
Zyrtar/e për Logjistikë   Deçan e re
25/06/2022
Zyrtar/e i/e Pasurisë   Deçan e re
25/06/2022