Zyrtar/e për Prokurim

drenas logo e1558609641693
Komuna e Drenasit
Publikuar më
07/07/2020
Qyteti
Drenas
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Bazuar në nenin 12, paragrafi 4 të Ligjit Nr.037L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe në Ligjin Nr.04)L-077 për Marrëdhëniet e Detyrimeve, me qëllim të ofrimit të shërbimeve të veçanta, Komuna Gllogoc/Drenas, Zyra e Personelit shpall:

KONKURS PUBLIK
ME MARRËVESHJE PËR SHËRBIME TË VEÇANTA

Për angazhim afatshkurter konform nenit 12 paragrafit 4, të Ligiit nr. O37L-149, për Shërbimin Civil të Republikës së Kosoves, (Marrëveshje për Shërbime të Veqanta).

Pozita e vendit të punës: | koeficienti :
1. Një Zyrtar për Prokurim - DAP | 6

Detyrat e punës:

 • Përgatitë materialet standarde, varësisht nga metoda e prokurimit,
 • Përgatitë dokumentacionin dhe ftesa për tenderë dhe dërgimin e tyre shpallje,
 • Pranon fletëpagesa për material të tenderëve në listë dhe regjistrimi i të gjitha kompanive që marrin materialin e tenderit në listën e hartuar për këtë qëllim:
 • Kontrollon faturat në pajtim me kushtet e kontratës, me shënimet mbi mallrat e pranuara të nënshkruara nga nëpunësi i emëruar për pranimin e mallrave, përgatitë dokumentacionin për pagesë dhe dërgon lëndët për ekzekutim,
 • Pranon oferta nga kompanitë në kohën e paraparë në tender dhe merr pjesë në përgatitjen e hapjes së ofertave:
 • Merr pjesë në përgatitjen e procedurave të vlerësimit të ofertave:
 • Mbanë të dhëna të detajuara për të gjithë ofertuesit pjesëmarrës, për veprimet dhe vendimet e marra, si dhe nënshkrimi i komenteve nga secili anëtar:
 • Kryen edhe punë tjera në pajtim me qëllimin e vendit të punës të cilat mund të kërkohen kohë pas kohe nga mbikëqyrësi.

Qëllimi i vendit të punës: Ndihma në planifikim, zhvillimin dhe menaxhimin e
aranzhimeve të prokurimit si dhe sigurimin që kontrata ti përmbushin objektivat e institucionit dhe kërkesat e biznesit.

Kualifikimet e nevojshme: Diplomë Universitare, Fakulteti Ekonomik, Juridik, dhe
Administratë Publike, 0 vite provojë pune profesionale.

 • Njohja e mirë e ligjeve, rregulloreve dhe kërkesave në fushën e prokurimit:
 • Aftësi komunikuese, negociuese dhe bindëse në menaxhim:
 • Shkathtësi në caktimin e objektivave, planifikim të punës dhe
  analizë,
 • Njohuri të plotë dhe përvojë të ligjeve dhe procedurave përkatëse,
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Vord, Excel, PovverPoint, Acce

Aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë rekrutimin:

Përzgjedhja bëhet në pajtim me nenin 12 paragrafi 4 të Ligjit Nr.037L-149 të Shërbimit Civil të
Republikës së Kosovës, Ligjin Nr.04:L-077, Për Marrëdhëniet e Detyrimeve.

Në këtë konkurs zbatohet një procedurë e thjeshtuar e rekrutimit.

Konkursi mbetet i hapur 8 (tetë) ditë kalendarike, nga dita e publikimit 06/07/2020 deri më
13/07/2020, që konsiderohet dita e fundit e mbylljes së konkursit.

Kohëzgjatja e angazhimeve është 5.5 muaj.

Vendi ku mund të merren dhe të dorëzohen aplikacionet: Në objektin e komunës, kati i parë sporteli nr.10-12, gjatë orarit të punës.

Aplikacionit i bashkangjitën kopjet dokumentacionit për kualifikim arsimor dhe
dokumentacionet e tjera të nevojshme për këtë vend pune, për të cilin konkurohet.

Shpallja e plote e punes.

Listime të ngjashme

Konkurs për bursa   Dragash
27/10/2020
27/10/2020
21/10/2020
20/10/2020
Zyrtar/e i/e Depos   Prishtinë
19/10/2020