Zyrtar/e për Planifikim Hapësinor

komuna suhareke 150x150 1 e1605092574198
Komuna Suharekë
Publikuar
26/04/2022
Skadon
10/05/2022
Lokacioni
Suharekë
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008763
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 05/04/2022
Afati për aplikim: 26/04/2022 - 10/05/2022

Pozitat aktualisht të lira

Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni

 • RPC0000653 | RN00006776 | Zyrtar për Planifikim Hapësinor | Profesional 2 | 6 | Komuna Suharekë

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për  pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Suharekë shpall: 

Konkurs 

Pranim 

Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar. 

 • Emri i grupit Specialistë të Arkitekturës 
 • Institucioni Komuna Suharekë 
 • Nr. i Referencës RN00008763 
 • Kodi RPC0002537 
 • Data e njoftimit 05.04.2022 
 • Afati për aplikim 26.04.2022 - 10.05.2022 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës 

 1. Mbledhjen e të dhënave hapësinore nga drejtorit komunale dhe institucionet tjera si dhe përditësimin e  tyre për periudhën gjashtë mujore dhe vjetore për profile të Planeve Zhvillimore, Zonale dhe Rregulluese si  dhe për nevoja tjera komunale:
 2. Monitorimin e zbatimit të planeve dhe hartimin e raporteve vjetore për nevoja të nivelit komunal dhe  qendror në përputhje me dispozitat ligjore të planifikimit hapësinor;
 3. Mbledhja e komenteve dhe vërejtjeve të qytetarëve (të cilët lajmërohen gjatë zbatimit të planeve) për  dokumentet e aprovuara dhe arkivimi i tyre deri në rishqyrtim të planeve:
 4. Krijimi i dosjeve të Planeve zhvillimore, Zonale apo Rregulluese, përcjellja e takimeve gjatë procesit të  hartimit të tyre (foto, procesverbale, lista, raporte dhe kompletimi i tyre pas çdo takimi zyrtar dhe publik;
 5. Leximi i përshkrimit të parcelave, përgatitja dhe lëshimi i Pëlqimeve për ndarje të Parcelave, Pëlqimeve në  parim, Njoftimeve publike etj;
 6. Punimi, përgatitja dhe lëshimi i Kushteve ndërtimore, Lejeve të Ndërtimit etj.
 7. Kryen edhe punë tjera me kërkesë të Shefit, dhe Drejtorit të Drejtorisë ;

Kërkesat e përgjithshme për pranim 

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; 
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët; 
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse; 
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij  ligji. 

Kërkesat e përgjithshme formale 

 • Arsimimi i kërkuar: Diplomë/a të studimeve universitare me të paktën 180 kredi/ECTS apo ekuivalente me  to. Bachelor i Arkitekturës.(Të diplomuarit jashtë vendit duhet të kenë diplomën e Nostrifikuar nga MASHT i). 
 • Kualifikime të posaçme formale:Bachelor i Arkitekturës 
 • Përvoja e punës e kërkuar: Së paku 2 (dy) vite përvojë punenë fushën për të cilën zhvillohet procedura për  plotësimin e pozitës së lirë të punës. 

Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme 

 • Njohuri profesionale specifike në fushën përkatëse të punës, të fituar përmes arsimimit dhe trajnimeve  bazike; 
 • Aftësi për të kuptuar dhe zbatuar praktikat operative për të përmirësuar efikasitetin; 
 • Njohuri lidhur me procedurat standarde administrative/teknike në një fushë të caktuar;
 • Aftësi për të punuar me vet-iniciativë në kuadër të planeve dhe procedurave të përcaktuara; 
 • Shkathtësi të mira të komunikimit, përfshirë aftësinë për të dhënë udhëzime dhe përcjellë informata tek  të tjerët; 
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Exel, Power Point). 

Mënyra e aplikimit 

Përmes portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim 

 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve
 • Certifikaten e Gjykatës që nuk është nën hetime

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve 

 • Testimi me shkrim 
 • Vlerësimi i biografisë 
 • Intervistë 

Fusha e njohurive, cilësive dhe aftësive që do të vlerësohen 

 • Njohuri profesionale specifike në fushën përkatëse të punës, të fituar përmes arsimimit dhe trajnimeve  bazike; 
 • Aftësi për të kuptuar dhe zbatuar praktikat operative për të përmirësuar efikasitetin;
 • Njohuri lidhur me procedurat standarde administrative/teknike në një fushë të caktuar;
 • Aftësi për të punuar me vet-iniciativë në kuadër të planeve dhe procedurave të përcaktuara; 
 • Shkathtësi të mira të komunikimit, përfshirë aftësinë për të dhënë udhëzime dhe përcjellë informata tek  të tjerët; 
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point). 

Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët 

 • Përmes email dhe portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net) 

Shpallja e rezultateve përfundimtare 

 • Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutim elektronik  (https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen  individualisht në mënyrë elektronike. 

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në  shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në Ligj. 

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara  inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura. 

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

Shpalljet e ngjashme

17/05/2022