Zyrtar/e për Planifikim Hapësinor

kacanik 150x150 e1620113906267
Komuna Kaçanik
Publikuar
17/05/2022
Skadon
30/05/2022
Lokacioni
Kaçanik
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008877
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 26/04/2022
Afati për aplikim: 17/05/2022 - 31/05/2022

Pozitat aktualisht të lira

Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni

 • RPC0002472 | RN00008696 | Zyrtar për Planifikim Hapësinor | Profesional 2 | 7 | Komuna Kaçanik

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për  pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Kaçanik shpall: 

Konkurs 

Pranim 

Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar. 

 • Emri i grupit Specialistë të Planifikimit dhe të Arkitekturës Urbane
 • Institucioni Komuna Kaçanik
 • Nr. i Referencës RN00008877
 • Kodi RPC0002640
 • Data e njoftimit 26.04.2022
 • Afati për aplikim 17.05.2022 - 31.05.2022 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës 

 1. Harton dhe zhvillon planet e punës në pajtim me mbikëqyrësin për zbatimin e detyrave të  përcaktuara në bazë të objektivave të njësisë dhe jep rekomandime lidhur me realizimin e këtyre  objektivave; 
 2. Analizon dhe vlerëson proceset dhe procedurat e brendshme dhe rekomandon ndryshime dhe  përmirësime me qëllim të rritjes së efikasitetit dhe cilësisë së punës; 
 3. Ndihmon zyrtarët në lëshimin e lejeve ndërtimore dhe bënë përcaktimin e kushteve urbanistike për  zbatimin e planit urbanistik, planit të rregullimit, planit të parcelimit, vijës së rregullimit dhe  ndërtimit; 
 4. Koordinon punët rreth zhvillimit të planit urban të qytetit, përdorimit të tokës së komunës dhe  hapësirave publike si dhe rregulloreve lidhur me urbanizmin; 
 5. Merr pjesë në komisione punuese për hartimin e planit zhvillimor të komunës, planeve  rregulluese për territorin e komunës; 
 6. Siguron zbatimin e planeve urbane, rregulluese , vendimeve dhe dokumenteve tjera lidhur me  planifikimin urban dhe përdorimit të tokës së komunës dhe hapësirave publike;
 7. Bënë përgatitjen dhe hartimin e akteve të përgjithshme normative të planifikimit urban dhe rural  dhe bënë caktimin e kushteve për rregullim të hapësirës në bazë të planit urbanistik;
 8. Kryen edhe detyra tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë  të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi;

Kërkesat e përgjithshme për pranim 

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; 
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët; 
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse; 
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij  ligji. 

Kërkesat e përgjithshme formale 

a) Arsimimi i kërkuar: Diplomë/a të studimeve universitare me të paktën 180 kredi/ECTS apo ekuivalente  me to në Arkitekturë/Urbanistikë, Planifikim qytetesh dhe Gjeografi. 

b) Përvoja e punës e kërkuar: Së paku 2 (dy) vite përvojë punenë fushën për të cilën zhvillohet procedura  për plotësimin e pozitës së lirë të punës.. 

Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme 

 • Njohuri të plotë dhe të specializuara në fushën profesionale specifike
 • Nivel të lartë të njohurive profesionale ose teknike të fushës përkatëse dhe të kuptuarit e fushave që  ndërlidhen me detyrat dhe përgjegjësit;
 • Njohuri të mira metodave kërkimore, që ndihmojnë në përgatitjen e raporteve bazike ose analitike  dhe në marrjen e vendimeve;
 • Aftësi të arsyetimit logjik dhe analizës;
 • Aftësi për të bërë gjykime profesionale të pavarura dhe për të ushtruar diskrecion mbi çështjet dhe  për të dhënë një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin dhe zbatimin e politikave;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave  profesionale;
 • Aftësi komunikimi dhe ndikim personal, përfshirë aftësi për të përfaqësuar.

Mënyra e aplikimit 

Përmes portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim 

 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore (nostrifikimi i diplomës nëse është marrë  jashtë shtetit)
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve
 • Kopjet e dokumenteve që provojnë plotësimin e kushteve për aplikim të përcaktuara në shpalljen e  konkurrimit dhe të deklaruara në aplikacion
 • Kopja e letërnjoftimit, ekstrakti i lindjes
 • Dëshminë se nuk është nën hetime
 • Dëshminë shëndetësore (pas përzgjedhjes)

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve 

 • Testimi me shkrim 
 • Vlerësimi i biografisë 
 • Intervistë 

Fusha e njohurive, cilësive dhe aftësive që do të vlerësohen 

 • Njohuri të plotë dhe të specializuara në fushën profesionale specifike
 • Nivel të lartë të njohurive profesionale ose teknike të fushës përkatëse dhe të kuptuarit e fushave që  ndërlidhen me detyrat dhe përgjegjësit;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave  profesionale;
 • Aftësi komunikimi dhe ndikim personal, përfshirë aftësi për të përfaqësuar.

Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët 

 • Përmes email dhe portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net) 

Shpallja e rezultateve përfundimtare 

 • Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutim elektronik  (https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen  individualisht në mënyrë elektronike. 

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në  shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në Ligj. 

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara  inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura. 

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

Apliko
Drop files here browse files ...
Drop files here browse files ...

Shpalljet e ngjashme

23/05/2022
23/05/2022
Biblotekist/e   Istog
22/05/2022