Zyrtar/e për Ndihmë Juridike Falas

anjf afla e1562568292429
ANJF
Publikuar më
18/05/2020
Qyteti
Mitrovicë
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE
AGJENCIA PËR NDIHMË JURDIKE FALAS

Projekt mbështetur nga GIZ

KONKURS

Për plotësimin e vendeve të punës

 • Vendi i punës : Zyrtar/e për Ndihmë Juridike Falas – (1 pozitë)
 • Institucioni : Agjencia për Ndihmë Juridike Falas – Projekt i mbështetur nga GIZ
 • Departamenti : Departamenti për Shërbime Juridike
 • Koeficienti : Koeficienti 7
 • Vendi  Punës: Zyrtar për Ndihmë Juridike Falas 1 (një) pozitë, punë në teren, (Mitrovicë e Veriut, Zvecan, Zubin Potok, Leposavic)

Detyrat kryesore:

 1. Ofron ndihmë juridike falas, aplikuesve të kualifikuar, në lëmin: civile, administrative, penale dhe kundërvajtëse, nëpërmjet :
  • këshillave Juridike
  • përpilimit te parashtesave dhe shkresave,
  • pranimit te ankesave, kundër vendimeve për refuzimin e ndihmës juridike falas, duke e dorëzuar te njëjtën Komisionit për
 2. Ofron ndihmë juridike falas të menjëhershme, nëpërmjet telefonit, personave të arrestuar apo të ndaluar në polici, edhe pas orarit te punës (brenda 24 orëve).
 3. Angazhon avokatet nga lista e avokateve të ofruar nga OAK, njëkohësisht përcjell ecurinë e lëndës,
 4. Nxjerr vendime lidhur me aprovimin apo refuzimin e ndihmës juridike falas,
 5. Bashkëpunon me institucionet relevante lidhur me ofrimin e ndihmës juridike falas
 6. Kryen hulumtime dhe analiza lidhur me ofruesit dhe përfituesit e ndihmës juridike falas dhe prezanton rekomandimet nga të gjeturat hulumtuese,
 7. Kujdeset për respektimin e të gjitha afateve ligjore në pajtim me legjislacionin në fuqi të Republikës se Kosovës.
 8. Mban evidencë, ruan dhe arkivon lëndët e përfituesve të ndihmës juridike falas,
 9. Përpilon raporte të rregullta për mbikëqyrësin e drejtpërdrejtë,
 10. Kryen detyra tjera në përputhje me mandatin

Kualifikimet:

 • Njohuri të thellë dhe të specializuar në fushën e legjislacionit dhe hartimin e akteve nënligjore
 • Njohja e gjuhës shqipe dhe serbe rrjedhshëm
 • Njohuri te ligjeve dhe rregulloreve te aplikueshme
 • Shkathtësi ne komunikim planifikim të punës koordinimi eventual i personelit në nivel administrativ
 • Shkathtësi hulumtuese analitike vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Exel, Power Point, Access)
 • Diplomë Universitare-Fakulteti Juridik, minimum dy vite përvojë pune profesionale

Kohëzgjatja e emërimit: deri 31.12.2020

Procedura e konkurrimit

Formulari për punësim mund të merret në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas Rr.” Zenel Salihu” nr. 30 Prishtinë në zyrat rajonale per ndihme juridike falas në: Mitrovicë, dhe ne web faqen e ANJF-se, anjf.rks-gov.net

Së bashku me formularin e punësimit duhet të dorëzohet dëshmia për kualifikim shkollor, kurset e ndjekura, dëshmitë për përvojën e punës, dy referenca, kopjet e dy raporteve te fundit te njëpasnjëshme të vlerësimit të punës, dokumente identifikuese.

Përdorimi i formularit të gabueshëm dhe ai i pakompletuar me të dhënat e kërkuara do të konsiderohet i pavlefshëm.

Kërkesat dorëzohen në Zyrën e Personelit nr. Nr. 3 në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas Rr.” Zenel Salihu” nr. 30 Prishtinë ose me postë.

Afati i konkurrimit është prej datës 18.05.2020 deri me datë 25.05.2020 , në orën 16:00h

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit të konkurrimit nuk do të pranohen. Për informata shtesë, ju lutemi telefononi në numrin: 038 200 18 942

 

OGLAS ZA SLOBODNA RADNA MESTA AGENCIJA ZA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ

Projekat podrzan of GIZ K O N K U R S

Za popunu radnih mesta

 • Radno mesto: Službenik/ca za Besplatnu pravnu Pomoc (1 pozicije)
 • Institucija : Agencija za Besplatnu Pravnu Pomoć- Projekat podrzan od GIZ-a
 • Departament : Odeljenje Pravne službe
 • Koeficijent : Koeficijent 7
 • Radno mesto: Službenik/ca    za  Besplatnu  pravnu Pomoc Prishtina    1 pozicije, terenski rad,Severna Mitrovica, Zvecan, Zubin Potok, Leposavic

 Glavne dužnosti :

 1. Pruža besplatnu pravnu pomoć kvalifikovanim kandidatima iz oblasti: građanskog, upravnog, krivičnog i prekršajnog prava, kroz:
  • pravne savete
  • sastavljanje podnesaka i dopisa,
  • primanje žalbi protiv odluka o odbijanju besplatne pravne pomoći, dostavljanjem istih Komisiju za pritužbe.
 2. Preko telefona pruza momentalnu besplatnu pravnu pomoc uhapsenimn ili pritvorenim licima u policiji I nakon radnog
 3. Angažuje advokata sa liste advokata koju obezbeđuje AKK, takođe prati tok slučaja,
 4. Donosi odluke u vezi sa prihvatanjem ili odbijanjem besplatne pravne pomoći,
 5. Sarađuje sa relevantnim institucijama o pružanju besplatne pravne pomoći,
 6. Obavlja istraživanja i analize o pružaocima i korisnicima besplatne pravne pomoći i daje preporuke iz rezultata istraživanja,
 7. Stara se o usaglašenosti sa svim zakonskim rokovima u skladu sa važećim zakonima Republike
 8. Vodi evidenciju, pohranjuje i arhivira predmete korisnika besplatne pravne pomoći,
 9. Sastavlja redovne izveštaje za direktnog nadzornika,
 10. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonski

Kvalifikacije:

 • Odlično i specijalizovano znanje u oblasti zakonodavstva i sastavljanje podzakonskih akata
 • Poznavanje tecnog albaskog i sprskog jezika
 • Poznavanje važećih zakona i propisa;
 • Sposobnost u komunikaciji, planiranju rada, i eventualnom koordinaranju osoblja na administrativnom nivou;
 • Sposobnost u istrazivanju analitiku i u proceni, i formuliranju preporuka i profesionalnih saveta;
 • Odlične veštine u korišćenju računara, u aplikacijama ( Microsoft Word, Excel, Power Point, Acces);
 • Univerzitetska Diploma -Pravni Fakultet i najmanje dve godine profesionalnog radnog iskustva;

Tajanje imenovanja: Do 31.12.2020

Procedura konkurisanja

Formulari za zapošljavanje mogu se podići u Agenciju za Besplatnu Pravnu Pomoć ul.” Zenel Salihu” br. 30, Priština, u regionalnim kancelarijama za besplatnu pravnu pomoc u Mitrovici, kao i na internet stranici ABPP anjf.rks-gov.net

Formularu se priloze i dokaz o školskoj kvalifikaciji, pohadjani kursevi, dokazi o radnom iskustvu, dve preporuke, kopije dva zadnja izveštaja o oceni rada, i lićna dokumenta.

Upotreba pogrešnog formulara, i formulari nekompletirani sa traženim podacima smatraće se nevažećim.

Zahtevi se dostavljaju u kancelariji personala br. 3, u Agenciji za Besplatnu Pravnu Pomoć, ul. “Zenel Salihu” br. 30 Priština ili poštanskim putem.

Rok konkurisanja je od datuma 18.05.2020 do datuma 25.05.2020 do 16:00 časova

Zahtevi dostavljani posle zadnejg datuma konkurisanja neće se primati.

Za dodatne informacije, molimo vas da telefonirate na br. tel. 038 200 18 942

Listime të ngjashme

Junior Zyrtar për Blerje   Drenas e re
20/10/2020
Mësimdhënës/e (2)   Malishevë e re
20/10/2020
Zyrtar/e i/e Depos   Prishtinë e re
19/10/2020