Zyrtar/e për Mirëqenie Sociale

fushe kosove e1558609477125
Komuna Fushë Kosovë
Publikuar
06/06/2022
Skadon
20/06/2022
Lokacioni
Fushë Kosovë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00009035
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 16/05/2022
Afati për aplikim: 06/06/2022 - 20/06/2022

Pozitat aktualisht të lira

Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni

 • RPC0002493 | RN00008717 | Zyrtar për Mirëqenie Sociale 1 | Profesional 3 | 6 | Komuna Fushë Kosovë

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për  pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Fushë Kosovë shpall: 

Konkurs 

Pranim 

Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar. 

 • Emri i grupit Specialistë të Punëve Sociale 
 • Institucioni Komuna Fushë Kosovë 
 • Nr. i Referencës RN00009035 
 • Kodi RPC0002786 
 • Data e njoftimit 16.05.2022 
 • Afati për aplikim 06.06.2022 - 20.06.2022 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës 

 • Harton dhe zhvillon planet e punës në pajtim me mbikëqyrësin për zbatimin e detyrave të përcaktuara  në bazë të objektivave të njësisë dhe jep rekomandime lidhur me realizimin e këtyre objektivave. 
 • Analizon dhe vlerëson proceset dhe procedurat brendshme dhe rekomandon ndryshime dhe  përmirësime me qëllim të rritjes së efikasitetit dhe cilësisë së punës. 
 • Shqyrton aplikacione në kohën e duhur dhe merr vendime në bazë të kritereve që i përcakton Ligji mbi  Skemën e Asistencës Sociale. 
 •  Llogarit saktë ndihmën që duhet t’i ndahet familjes në bazë të kritereve të përcaktuara me ligj. 
 • Shqyrton aplikacione në kohën e duhur dhe merr vendime në bazë të kritereve që i përcakton Ligji mbi  Skemën e Asistencës Sociale. 
 •  Përgatit lëndën nga aspekti teknik dhe administrativ për futjen e shënimeve në baze të dhënave. 
 •  Bën verifikimin e të gjithë shfrytëzuesve të ndihmës sociale si dhe përgatit lendet për komisionin  mjekësor. 
 • Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të  arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi. 

Kërkesat e përgjithshme për pranim 

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; 
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët; 
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse; 
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij  ligji. 

Kërkesat e përgjithshme formale 

 • Arsimimi i kërkuar: Diplomë/a të studimeve universitare me të paktën 180 kredi/ECTS apo ekuivalente me  to. 
 • Kualifikime të posaçme formale:Fakulteti i Psikologjisë, Administratë Publike, Pedagogjisë, Sociologjisë,  Juridik, Punës Sociale 
 • Përvoja e punës e kërkuar: Nuk kërkohet. 

Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme 

 • Njohuri profesionale specifike në fushën përkatëse të punës, të fituar përmes arsimimit dhe trajnimeve  bazike; 
 • Aftësi për të kuptuar dhe zbatuar praktikat operative për të përmirësuar efikasitetin; 
 • Njohuri lidhur me procedurat standarde administrative/teknike në një fushë të caktuar;
 • Aftësi për të punuar me vet-iniciativë në kuadër të planeve dhe procedurave të përcaktuara; 
 • Shkathtësi të mira të komunikimit, përfshirë aftësinë për të dhënë udhëzime dhe përcjellë informata tek  të tjerët; 
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point). 

Mënyra e aplikimit 

Përmes portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim

 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve
 • Vërtetim që nuk jeni nën hetime nga Gjykata

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve 

 • Testimi me shkrim 
 • Vlerësimi i biografisë 
 • Intervistë 

Fusha e njohurive, cilësive dhe aftësive që do të vlerësohen 

 • Aftësi të komunikoj lirshëm me qytetaret dhe stafin menaxhues dhe atë vartës: 
 • Njohuri profesionale specifike në fushën përkatëse të punës, të fituar përmes arsimimit dhe trajnimeve  bazike; 
 • Aftësi për të punuar me vet- iniciativë në kuadër të planeve dhe procedurave të përcaktuara;
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të progameve (Word, Exel, Power Point). 

Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët 

 • Përmes email dhe portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net) 

Shpallja e rezultateve përfundimtare 

 • Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutim elektronik  (https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen  individualisht në mënyrë elektronike. 

Të dhëna shtesë: 

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në  shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në Ligj. 

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara  inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura. 

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

Shpalljet e ngjashme

24/06/2022