Zyrtar/e për Mbështetje Administrativo Teknike

komuna e vitise 150x150 1 e1605092567316
Komuna Viti
Publikuar
15/03/2022
Skadon
22/03/2022
Lokacioni
Viti
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008449
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 22/02/2022
Afati për aplikim: 15/03/2022 - 22/03/2022

Pozitat aktualisht të lira

Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni

 • RPC0000628 | RN00006750 | Zyrtar për Mbështetje Administrativo Teknike të Kuvendit Komunal | Profesional 3 | 6 | Komuna Viti

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për  pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Viti shpall: 

Konkurs 

Pranim 

Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar. 

 • Emri i grupit Specialistë të Përkthimit dhe Interpretimit
 • Institucioni Komuna Viti 
 • Nr. i Referencës RN00008449 
 • Kodi RPC0002241 
 • Data e njoftimit 22.02.2022 
 • Afati për aplikim 15.03.2022 - 22.03.2022 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës 

 • Njohuri lidhur me procedurat standarde administrative/teknike në një fushë të caktuar; 
 • Bënë përkthimin e dokumenteve zyrtare te Kuvendit Komunal dhe administrates nga gjuha shqipe ne  serbokrate dhe anasjelltas.
 • Aftësi për të punuar me vet-iniciativë në kuadër të planeve dhe procedurave të përcaktuara;
 • Shkathtësi të mira të komunikimit, përfshirë aftësinë për të dhënë udhëzime dhe përcjellë informata tek të  tjerët;
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point)

Kërkesat e përgjithshme për pranim 

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; 
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët; 
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse; 
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij  ligji. 

Kërkesat e përgjithshme formale 

 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore 
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit 
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve 
 • Kopje të vlerësimeve të punës për dy vitet e fundit 
 • Dokument që dëshmon se nuk keni jeni nën hetime nga gjykata. 

Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme 

Arsimimi i kërkuar: Diplomë/a të studimeve universitare me të paktën 180 kredi/ECTS apo ekuivalente me  to. e rezervuar per komunitete jo shumic. 

Kualifikime të posaçme formaleBaqelor.Ekonomik.Juridik.Administratë Publike 

Përvoja e punës e kërkuar: Nuk kërkohet.  

Mënyra e aplikimit 

Përmes portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim 

 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve 

 • Testimi me shkrim 
 • Vlerësimi i biografisë 
 • Intervistë 

Fusha e njohurive, cilësive dhe aftësive që do të vlerësohen 

 • Njohuri profesionale specifike ne fushen perkatse te punes te fituar permes asrimit dhe trajnimve bazike.
 • Aftesi per te kuptuar dhe zbatuar praktiket operatve per te permisuar efikasitetin.
 • Njohuri te lidhura me procedurat standarde administrative teknike ne nji fush te caktuar.
 • Aftsi per te punuar me vete iniciativ ne kuader te planeve dhe procedurave te percaktuara. shkathsi te mira te komunikimit,perfshir aftsin per te dhene udhzime dhe informata tek te tjeret,

Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët 

 • Përmes email dhe portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net) 

Shpallja e rezultateve përfundimtare 

 • Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutim elektronik  (https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen  individualisht në mënyrë elektronike. 

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në  shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në Ligj. 

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara  inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura. 

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen 

Shpalljet e ngjashme