Zyrtar/e për Evidentimin e Pronës së Paluajtshme

komuna e vitise 150x150 1 e1605092567316
Komuna Viti
Publikuar
15/03/2022
Skadon
23/03/2022
Lokacioni
Viti
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008450
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 22/02/2022
Afati për aplikim: 15/03/2022 - 23/03/2022

Pozitat aktualisht të lira

Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni

 • RPC0001859 | RN00008058 | Zyrtar për Evidentimin e Pronës së Paluajtshme | Profesional 3 | 6 | Komuna Viti

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për  pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Viti shpall: 

Konkurs 

Pranim 

Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar. 

 • Emri i grupit Specialistë të Përgjithshëm të Tatim Taksave apo mbledhjes të të ardhurave
 • Institucioni Komuna Viti 
 • Nr. i Referencës RN00008450 
 • Kodi RPC0002242 
 • Data e njoftimit 22.02.2022 
 • Afati për aplikim 15.03.2022 - 23.03.2022 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës 

 • Identifikon pronat që do të tatohen dhe pronat që do të lirohën.
 • Identifikon tatimpagusit sipas Ligjit dhe  kryen hetime administrative për këtë qëllim,nëse është e nevojshme,
 • Klasifikon pronat e palujtshme,
 • Inspekton pronat e palujtshme,
 • Konstaton shkeljet e dispozitave ligjore dhe propozon vendosjen e  gjobave përkatëse,
 • Dërgon,dorëzon njoftimet ,faturat e tatimit në pronë,qertifikatat e vlerës së vlersuar  dhe aktet tjera zyrtare,
 • Bashkpunon dhe mbështetë zyrtarët e tjerë të sektorit të tatimit në pronë,
 • Përmbush qdo përgjegjesi dety 

Kërkesat e përgjithshme për pranim 

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; 
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët; 
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse; 
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij  ligji. 

Kërkesat e përgjithshme formale 

Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore Kopjet e dëshmisë së punësimit Kopjet e dëshmisë  së trajnimeve Dokument që dëshmon se nuk keni jeni nën hetime nga gjykata. 

Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme 

Arsimimi i kërkuar: Diplomë/a të studimeve universitare me të paktën 180 kredi/ECTS apo ekuivalente me  to. Fakulteti Juridik.Ekonomik

Kualifikime të posaçme formale:

Përvoja e punës e kërkuar: Nuk kërkohet.  

Mënyra e aplikimit 

Përmes portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim 

 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve 

 • Testimi me shkrim 
 • Vlerësimi i biografisë 
 • Intervistë 

Fusha e njohurive, cilësive dhe aftësive që do të vlerësohen 

 • Njohuri nga fusha e tatimit në pronë,
 • Shkathësi për të organizuar punën e vetë dhe për të kordinuar  punën me eprorin dhe stafin
 • Shkathësi hulumtuese,analitike,vlersuese të informacionit,
 • Aftësi për  përmbushjen të detyrave dhe punëve nën presion,
 • Komunikimi,vendimarrja dhe bashkpunimi  

Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët 

 • Përmes email dhe portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net) 

Shpallja e rezultateve përfundimtare 

 • Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutim elektronik  (https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen  individualisht në mënyrë elektronike. 

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në  shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në Ligj. 

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara  inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura. 

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

Shpalljet e ngjashme