Zyrtar/e për Emergjenca

hani i elezit e1610131295562
Komuna Hani i Elezit
Publikuar
29/04/2022
Skadon
03/06/2022
Lokacioni
Hani i Elezit
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008815
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 29/04/2022
Afati për aplikim: 20/05/2022 - 03/06/2022

Pozitat aktualisht të lira

Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni

 • RPC0000299 | RN00006414 | Zyrtar për Emergjenca | Profesional 2 | koeficienti 7 | Komuna Hani i Elezit

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për  pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Hani i Elezit shpall: 

Konkurs 

Pranim 

Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar. 

 • Emri i grupit Specialistë të Shkencave natyrore 
 • Institucioni Komuna Hani i Elezit  
 • Nr. i Referencës RN00008815 
 • Kodi RPC0002584 
 • Data e njoftimit 29.04.2022 
 • Afati për aplikim 20.05.2022 - 03.06.2022 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës 

Detyra 1: Në bashkëpunim me ekipet emergjente merr pjesë aktive në reagim emergjent në territorin e  komunës -20% 

Detyra 2:Në bashkëpunim me zyrtarët tjerë të drejtorisë dhe subjektet relevante përgjegjëse, merr pjesë në  hartimin e planeve për gatishmëri Emergjente në komunë; -15% 

Detyra 3: Ndihmon në hartimin dhe vlerësimin e planeve për vlerësimin e rreziqeve10% 

Detyra 4: Bën regjistrimin e resurseve njerëzore dhe teknike në bashkëpunim me sektorët dhe agjencionet  tjera për periudhën operacionale 10% 

Detyra 5: Përcjell dhe i jetëson standardet lidhur me zvogëlimin e rreziqeve 10 % 

Detyra 6: Mirëmban dhe shpërndan planet e veprimit palëve të interesuara 10% 

Detyra 7: Kërkon në mënyrë institucionale mbështetjen logjistike të planeve të veprimit 10%

Detyra 8: Bashkëpunon ngushtë me ekipet emergjente si :SHZSH-ja,SHEM,FS dhe Policia e Kosovës 10%

Detyra 9: Kryen edhe detyra tjera që i delegon Drejtori i drejtorisë-5% 

Kërkesat e përgjithshme për pranim 

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; 
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët; 
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse; 
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij  ligji. 

Kërkesat e përgjithshme formale 

Arsimi i kërkuar: Diplomë/a të studimeve universitare me të paktën 180 kredi /ETCS apo ekuivalente me  to në fushën e Menaxhimit të Emergjencave 

Përvoja e punës e kërkuar: Së paku dy vite përvojë pune në fushën për të cilën zhvillohet procedura për  plotësimin e pozitës së lirë të punës 

Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme 

Njohuri të plotë dhe të specializuara në fushën profesionale specifike 

Nivel të lartë të njohurive profesionale ose teknike të fushës përkatëse dhe të kuptuarit e fushave që  ndërlidhen me detyrat dhe përgjegjësitë 

Njohuri të mira metodave kërkimore që ndihmojnë në përgaditjen e raporteve bazike ose analitike dhe në  marrjen e vendimeve  

Aftësi të arsyetimit logjik dhe analizës 

Aftësi për të bërë gjykime profesionale të pavarura  

Mënyra e aplikimit 

Përmes portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim

 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve
 • Dëshmi që nuk jeni nën hetime (nga gjykata)

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve 

 • Testimi me shkrim 
 • Vlerësimi i biografisë 
 • Intervistë 

Fusha e njohurive, cilësive dhe aftësive që do të vlerësohen 

Ligji për mbrojtje nga fatkeqësit natyrore dhe fatkeqësit tjera  

Ligji Për mbrojtje nga Zjarri, 

Ligji Për zjarrëfikje dhe shpëtim, 

Plani reagimit kombëtarë, 

Sistemi I integruar menaxhimit të emergjencave 

Rregullore për përmbajtjen dhe procedurat e hartimit të planeve të reagimit emergjent si dhe ligjeve tjera  që kanë lidhje të drejtpërdrejt ose të tërthort me emergjencat civile, nisur dhe nga përvoja e krijuar për  përballimin e emergjencave civile në vitet e fundit.? 

Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët 

 • Përmes email dhe portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net) 

Shpallja e rezultateve përfundimtare 

 • Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutim elektronik  (https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen  individualisht në mënyrë elektronike. 

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në  shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në Ligj. 

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara  inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura. 

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

Apliko
Drop files here browse files ...
Drop files here browse files ...

Shpalljet e ngjashme

25/05/2022