Zyrtar/e për Efiçiencë të Energjisë

rahovec e1601100650626
Komuna e Rahovecit
Publikuar më
12/04/2021
Qyteti
Rahovec
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në bazë të nenit 62 të Ligjit mbi Vetëqeverisjen Lokale të Komunave të Kosovës 037L-040, nenit 8 të Ligjit të Punës së Kosovës Nr. 03L-212 dhe nenit 81.1 të Statutit të Komunës së Rahovecit, Drejtoria e Shëndetësisë dhe Përkujdesje Sociale, shpall këtë:

KONKURS
Për plotësimin e vendeve të lira të punës:

1. Zyrtar per Efiqience te Energjise ... kryes detyre 1 (një)

KUSHTET për zyrtar te efiçiencë të energjisë :

a) Të ketë të kryer fakultetin e Arqitektures
b) Çertifikatë mjekësore
c) Vërtetimi nga gjykata që nuk është i dënuar dhe që nuk është nën hetime
d) Vendi i punës (lokacioni)administrata e komunes

Detyrat kryesore te audituesit energjik (Zyrtar per Efiqenc te Energjise ) jane:

a) te vlerësoje dhe te analizoje se si po perdoret energjia ne nje ndertese apo instalim industrial
b) te identifikoj mundësitë per ruajtjen e kursimin e energjise
c) te rekomandoje se ku munde te reduktohet ose te optimizohet konsumi i energjisë
d) te përgatisë certifikatën e performances energjetike te nderteses dhe / ose instalimit industrial ne perputhje me legjislacionin ne fuqi per performance e energjise ne ndertesa
e) merret me përgatitjen e planeve vjetore per reduktimin e konsumit te energjise
f) audituesi duhet te krijoj kanale te drejteperdrejta bashkepunimi me Agjencine per Efiqiencen e Energjise si dhe organeve tjera per hartimin e planeve afatgjate dhe afatshkurta qe do te kontribojne ne uljen e konsumit te energjise,por njeherit edhe monitorimin e tyre.

Afati i aplikimit fillon nga data, 09.04.2021 dhe zgjat 15 ditë kalendarike, dhe atë deri më
datë, 23.04.2021. Aplikacioni merretishkarkohet nga linku: https://konkursi.rks-gov.net/

Dokumentacioni me aplikacion në fotokopje të vërtetuara të dërgohen në adresën: Drejtoria e
Shëndetësisë dhe Përkujdesje Sociale në Komunën e Rahovecit.

Dokumentacioni i pakompletuar dhe që arrin pas afatit të caktuar nuk do të merret në shqyrtim.

Listime të ngjashme

30/07/2021
Zyrtar/e për Transport (2)   Prishtinë e re
29/07/2021
Asfaltues (5)   Prishtinë
26/07/2021
21/07/2021