Zyrtar/e për çështje studentore

Universiteti Haxhi Zeka Pejë e1652904879788
Universiteti Haxhi Zeka Pejë
Publikuar
18/05/2022
Skadon
26/05/2022
Lokacioni
Pejë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008832
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 19/04/2022
Afati për aplikim: 19/05/2022 - 26/05/2022

Duke u bazuar në nenin 8 Ligjit Punës Nr. 03/L-212, nenin 66 paragrafi 3, nënpargrafi 3.1., nenin 67 dhe nenin 68 Ligjit për Zyrtaret Publik Nr. 06/L-114, nenin 4 dhe 5 Udhëzimit Administrativ Nr. 07/2017, për Rregullimin e Procedurave Konkursit Sektorin Publik, Universiteti Haxhi ZekaPejë, shpall

KONKURS 

Për plotësimin e këtij vendi lire pune Administratën e Universitetit "Haxhi ZekaPejë

 • Pozita: Zyrtar për çështje studentore Fakultetin Juridik-1 (një vend pu)
 • Numri i referencës : UHZ-/001/22
 • Lloji i pozitës: Afat caktuar zëvendësim)
 • Kategoria: A
 • Mbikëqyrësi drejtpërdrejt: Sekretari i Njësisë Akademike 

Detyrat – përgjegjësitë: 

 • E bën regjistrimin e vitit studentëve, respektivisht semestrit dimëror dhe veror;
 • I pranon fletëparaqitjet dhe dokumentacionin e kandidatëve paraqitur konkursin për pranimin e studentëve rinj dhe për këtë harton lista nevojshme;
 • E mban librin e amzës studentëve dhe evidenca tjera nevojshme për studentët dhe gjitha këto shënime i ruan kompjuter sipas programit kompjuterik unik Universitetit;
 • Mban korrespondencë me studentët drejtpërdrejt ose nëpërmes tabelës shpalljeve,
 • I pranon fletëparaqitjet e provimeve nga studentët dhe i regjistron ato;
 • Harton lista dhe formularë lidhur me procesverbalet për provimet e studentëve dhe ato ua dorëzon mësimdhënësve;
 • Merr pjesë përpilimin e raporteve dhe shënimeve statistikore për studentët;
 • Fletëparaqitjet, fletë semestralet dhe dokumentet e tjera, pas evidencimit, i vendos dosjen e studentëve;
 • Lëshon vërtetime për statusin e studentit, certifikata notave dhe dokumente tjera nga evidenca e shërbimit të studentëve;
 • Përpilon procesverbalin mbi përfundimin e studimeve;
 • Bënë futjen e dhënave studentëve diplomuar SEMS për lëshimin e diplomave;
 • Bën verifikimin dhe kompletimin e dosjes studentit për procedim të mëtejmë për lëshimin e certifikatës diplomimit apo diplomës;
 • Kryen edhe punë tjera sipas rregullave për arkivin dhe delegimit nga Sekretari i Fakultetit dhe Dekani

KËRKESAT /KUALIFIKIMET PROFESIONAL

 • Diplomë universitare nga Fakulteti Ekonomik, Juridik, ose fusha ngjashme.
 • Një (1) vite përvojë pune,
 • Njohuri dhe përvojë fushën e shërbimeve administrative;
 • Aftësi për përmbushje detyrave dhe punëve nën presion;
 • E dëshirueshme njohja e gjuhës angleze;
 • Shkathtësi kompjuterike aplikacioneve programeve (Word, Excel, Power Point, Internetit)

INFORMATË E PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT LIDHUR ME PROCEDURAT E KONKURIMIT 

Universiteti Haxhi Zekanë Pejë ofron mundësi të barabarta punësimit për gjithë shtetasit e Republikës Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga gjitha komunitetet Kosovë

Dokumentet e kompletuara dorëzohen Rektoratin e Universitetit 'Haxhi Zeka- Pejë, Rr. UÇK-, p.n. 30000 Pejë, Republika e Kosovës, zyra e protokollit. Formulari për aplikim mund shkarkohet (www.unhz.eu)

Konkursi mbetet i hapur 8 dite pas kalimit te afatit 30 ditore te njoftimit, përkatësisht nga data 19.05.2022 deri 26.05.202

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen. Vetëm kandidatët e përzgjedhur listën e shkurtër do kontaktohen. procedurën e pranimit kandidatëve do bëhet testimi dhe intervista e kandidatëve, cilët i plotësojnë kushtet sipas konkursit

Shpalljet e ngjashme

27/06/2022
Operator/e për Telefoni   Prishtinë e re
27/06/2022
Zyrtar/e i/e Ri për Prokurime   Prishtinë e re
27/06/2022