Zyrtar/e për Çështje Pronësore

50x50 gjakove gjakova komuna e gjakoves
Komuna Gjakovë
Publikuar
31/05/2022
Skadon
11/06/2022
Lokacioni
Gjakovë
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008884
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 29/04/2022
Afati për aplikim: 01/06/2022 - 12/06/2022

Pozitat aktualisht të lira

Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni

 • RPC0002333 | RN00008544 | Zyrtar për Çështje Pronësore | Profesional 3 | 6 | Komuna Gjakovë

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për  pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Gjakovë shpall: 

Konkurs 

Pranim 

Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar. 

 • Emri i grupit Specialistë Ligjor
 • Institucioni Komuna Gjakovë
 • Nr. i Referencës RN00008884
 • Kodi RPC0002646
 • Data e njoftimit 29.04.2022
 • Afati për aplikim 01.06.2022 - 12.06.2022 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës 

 1. Harton planet e punës në pajtim me mbikëqyrësin për zbatimin e detyrave të përcaktuara në bazë të  objektivave të komunës dhe jep rekomandime lidhur me realizimin objektivave; 
 2. Pranon, regjistron dhe përpunon kërkesat e ushtruara nga personat fizik, juridik, përfaqësuesi ligjor i  komunës, organet e administratës publike etj.;
 3. Shqyrtimi i marrëdhënieve pasurore të krijuara me uzurpimin arbitrar të pronës shoqërore sipas  detyrës zyrtare dhe kërkesës së palëve si dhe vendosja meritore e kërkesave për shqyrtim të  uzurpimit arbitrar të pronës shoqërore;
 4. Është përgjegjës për ndjekjen e procedurave sipas legjislacionit në fuqi për uzurpimin e pronës  komunale (përfshi objektet), zhvillon procedurën sipas kërkesës apo detyrës zyrtare që kanë të bëjnë  me uzurpimin e pronave publike komunale siç janë objektet në pronësi të Komunës së Gjakovës,  rrugët lokale dhe ato me vendbanime; 
 5. Vepron sipas ankesës, padisë dhe hapjes së konflikteve administrative; 
 6. Ekzekuton aktvendimet e plotfuqishme si dhe ekzekuton aktvendimet e plotfuqishme sipas të cilave  uzurpuesit i është njohur e drejta e pronësisë në pronën e uzurpuar;
 7. Zhvillon procedurën e kompensimit të pronës së bashkangjitur me arondacion dhe shqyrton  kërkesat lidhur me çështjen e “Maksimumit të Tokave”;
 8. Kryen edhe detyra tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë  të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi.

Kërkesat e përgjithshme për pranim 

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; 
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët; 
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse; 
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij  ligji. 

Kërkesat e përgjithshme formale 

 • Arsimimi i kërkuar: Diplomë të studimeve universitare në Juridik me të paktën 180 kredi/ECTS apo  ekuivalente me to.
 • Përvoja e punës e kërkuar: Nuk kërkohet

Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme 

 • Njohuri profesionale specifike në fushën përkatëse të punës, të fituar përmes arsimimit dhe  trajnimeve bazike;
 • Aftësi për të kuptuar dhe zbatuar praktikat operative për të përmirësuar efikasitetin;
 • Njohuri lidhur me procedurat standarde administrative/teknike në një fushë të caktuar;
 • Aftësi për të punuar me vet-iniciativë në kuadër të planeve dhe procedurave të përcaktuara;
 • Shkathtësi të mira të komunikimit, përfshirë aftësinë për të dhënë udhëzime dhe përcjellë informata  tek të tjerët;
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point).

Mënyra e aplikimit 

Përmes portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net)

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim 

 • Kopjet e dokumentit personal (letërnjoftim ose pasaportë);
 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore (personat që kanë diplomuar jashtë Kosovës  duhet të kenë diplomat e nostrifikuara nga Ministria e Arsimit);
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit;
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve;
 • Dokumenti që nuk jeni dënuar me vendim të formës së prerë (lëshuar nga GjykataThemelore). 

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve 

 • Testimi me shkrim 
 • Vlerësimi i biografisë 
 • Intervistë 

Fusha e njohurive, cilësive dhe aftësive që do të vlerësohen 

 • Njohuri dhe përvojë në hartimin, harmonizimin e legjislacionit dhe akteve tjera juridike;
 • Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme në fushat e përgjegjësisë së komunës;
 • Shkathtësi në komunikim planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave  profesionale;
 • Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, Access,  Internetit).

Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët 

 • Përmes email dhe portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net) 

Shpallja e rezultateve përfundimtare 

 • Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutim elektronik  (https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen  individualisht në mënyrë elektronike. 

Të dhëna shtesë: 

Secili kandidat i suksesshëm nga konkursi për pranim mund të emërohet në shërbimin civil vetëm në pozitën në  të cilën i përmbush kërkesat e përgjithshme formale (Kredi/ECTS) sipas konkursit për lëvizje brenda kategorisë. 

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në  shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në Ligj. 

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara  inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura. 

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

Shpalljet e ngjashme

28/06/2022
Zyrtar/e i/e Logjistikes   Prishtinë e re
28/06/2022
28/06/2022
28/06/2022
Drejtor/e Menaxhues/e   Prishtinë e re
28/06/2022