Zyrtar/e për Administrimin e Teknologjisë Informative (2)

Instituti Kombetar i Shendetesise Publike te Kosoves 150x150 1 e1622120620434
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës
Publikuar më
27/05/2021
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

SHPALLJA E KONKURSIT

Institucioni: Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosoves

Nr. | Pozita | Vendi | Plotësim i vendeve të lira | Koeficienti

2. Zyrtar për Administrimin e Teknologjisë Informative | Administratë / Teknologjia Informative | 2 | 7.2

Qëllimi i vendit të punës: Mbikëqyrja e zbatimit të legjislacionit, procedurave dhe standardeve lidhur me teknologjine informative.

Detyrat Kryesore:

 • Përgatitja e kërkesave të shfrytëzueseve dhe specifikacioneve tjera teknike
 • Kujdeset për montimin e pajisjeve të teknologjisë informative përfshirë kompjuter, printer, skaner dhe pajisje tjera
 • Ndihmon personelin e institucionit në përdorimin e pajisjeve të teknologjisë informative, aplikacioneve dhe bazave të dhënave dhe kryen aktivitete tjera me qëllim për t'iu ofruar gjithë personelit qasje të lehtë në sistemin e teknologjisë informative
 • Instalon kompjuterët me sisteme operative Vindovys, Office dhe softuer tjetër sipas nevojës duke u kujdesur për ruajtjen e shënimeve
 • Ndihmën në rregullimin dhe monitorimin e masave përforcuese të programeve softuerike dhe shërbimet ndihmëse Helpdesk
 • Është përgjegjës për sallën e internetit, kompjuterit dhe tërë inventarit i cili gjendet në salle
 • Mirëmban paisjet elektronike për regjistrim mbi ardhjen dhe vajtjen e punëtorëve nga puna
 • Mirëmban dhe bënë futjen e të dhënave në vvebfaqe
 • Detyra të tjera — në përputhje me ligjet dhe rregulloret momentale — të cilat me arsye mund të kërkohen kohë pas kohe.

Kualifikimet dhe Shkathtësitë e kërkuara:

 • Diploma universitare në Shkencat Kompjuterike, Teknologji Informative,
 • Së paku dy (2) vite përvojë punë në fushë Teknologjis Informative,
 • Shkathtesi hulumtuese, analitike dhe vlersim te iniormascionit, aitësi për përmbushje të
  detyrave dhe punëve nën presion.
 • Njohuri të gjera të sistemeve në Microsoft.
 • Certifikata e Lindjes —fotokopje dhe Letërnjoftimi -fotokopje.
 • Certifikatën nën hetime,

Afati dhe mënyra e aplikimit:

Data e njoftimit në vvebfaqen unike të procedurave të konkurimit (https://konkursi.rks-gov.net/) nga data: 30.04.2021 deri me 29.05.2021

Aplikacionet dorëhen nga data: 30.05.2021 deri me 13.06.2021

Paraqitja e kërkesave: Aplikacionet merren ne recepcion dhe dorëzohen në zyrën e personelit,

Në aplikacion duhet të cekët qartë titulli i vendit të punës dhe numri i referencës. Për informata të hollësishme mund të kontaktoni Zyrën e Personelit në tel: 038 7 551-431 prej orës 08:00 - 16:00.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Shpallja e plotë.

Listime të ngjashme