Zyrtar/e ligjor/e (4), Zyrtar/e për Çështje Pronësore

komuna suhareke 150x150 1 e1605092574198
Komuna Suharekë
Publikuar
26/04/2022
Skadon
10/05/2022
Lokacioni
Suharekë
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008770
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 05/04/2022
Afati për aplikim: 26/04/2022 - 10/05/2022

Pozitat aktualisht të lira

Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni

 • RPC0000622 | RN00006744 | Zyrtar Ligjor 1 | Profesional 3 | 6 | Komuna Suharekë | Zyra e Kryetarit
 • RPC0000649 | RN00006772 | Zyrtar Ligjor 1 | Profesional 3 | 6 | Komuna Suharekë | Drejtoria për Shërbime- Pronsore Juridike dhe Kadaster
 • RPC0000669 | RN00006792 | Zyrtar Ligjor 1  | Profesional 3 | 6 | Komuna Suharekë | Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale
 • RPC0002177 | RN00008384 | Zyrtar Ligjor 1 | Profesional 3 | 6 Komuna Suharekë | Drejtoria për Arsim
 • RPC0002183 | RN00008390 | Zyrtar për Çështje Pronësore | Profesional 3 | 6 | Komuna Suharekë | Drejtoria për Shërbime-Pronsore Juridike dhe Kadaster /

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për  pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Suharekë shpall: 

Konkurs 

Pranim 

Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar. 

 • Emri i grupit Specialistë Ligjor 
 • Institucioni Komuna Suharekë 
 • Nr. i Referencës RN00008770 
 • Kodi RPC0002543 
 • Data e njoftimit 05.04.2022 
 • Afati për aplikim 26.04.2022 - 10.05.2022 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës 

 • Harton akte normative si dhe aktet tjera juridike të cilat dalin nga fushë veprimtaria e institucionit në  bazë të procedurave të përcaktuara sipas legjislacionit në fuqi; 
 • Siguron përputhshmërinë e projektligjeve dhe akteve tjera nënligjore me legjislacionin në fuqi në  Kosovë; 
 • Bashkëpunon dhe komunikon me njësitë tjera brenda dhe jashtë institucionit për aktivitetet që  ndërlidhen me fushën e legjislacionit;
 • Kryen punët tjera juridike dhe Administrative në përputhshmëri me ligjet dhe aktet nënligjore
 • Kujdeset për zhvillimin e procedurave të ekzekutimit;
 • Sipas kërkesës dhe sipas udhëzimeve të nivelit më të lartë jep opinione ligjore si dhe bën hartimin e  projektmarrëveshjeve, projektvendimeve dhe projekt akteve të tjera;
 • Kujdeset që përmbajtja e aktit normativ të jetë sa më e saktë si në aspektin përmbajtësor, gjuhësor teknik  etj.
 • Kryen edhe punë tjera në pajtim me qëllimin e vendit të punës të cilat mund të kërkohen kohë pas kohe  nga eprori;

Kërkesat e përgjithshme për pranim 

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; 
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët; 
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse; 
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij  ligji. 

Kërkesat e përgjithshme formale 

 • Arsimimi i kërkuar: Diplomë/a të studimeve universitare me të paktën 180 kredi/ECTS- Fakulteti Juridk.(Të  diplomuarit jashtë vendit duhet të kenë diplomën e Nostrifikuar nga MASHT-i). 
 • Kualifikime të posaçme formale:Fakulteti Juridik. 
 • Përvoja e punës e kërkuar: Nuk kërkohet. 

Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme 

 • Njohuri profesionale specifike në fushën përkatëse të punës, të fituar përmes arsimimit dhe trajnimeve  bazike; 
 • Aftësi për të kuptuar dhe zbatuar praktikat operative për të përmirësuar efikasitetin; 
 • Njohuri lidhur me procedurat standarde administrative/teknike në një fushë të caktuar;
 • Aftësi për të punuar me vet-iniciativë në kuadër të planeve dhe procedurave të përcaktuara; 
 • Shkathtësi të mira të komunikimit, përfshirë aftësinë për të dhënë udhëzime dhe përcjellë informata tek  të tjerët; 
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point). 

Mënyra e aplikimit 

Përmes portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim 

 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve
 • Certifkaten nga Gjyka që nuk është në hetime

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve 

 • Testimi me shkrim 
 • Vlerësimi i biografisë 
 • Intervistë 

Fusha e njohurive, cilësive dhe aftësive që do të vlerësohen 

 • Njohuri të plotë dhe të specializuara në fushën profesionale specifike 
 • Nivel të lartë të njohurive profesionale ose teknike të fushës përkatëse dhe të kuptuarit e fushave që  ndërlidhen me detyrat dhe përgjegjësit; 
 • Njohuri të mira metodave kërkimore, që ndihmojnë në përgatitjen e raporteve bazike ose analitike dhe  në marrjen e vendimeve; 
 • Aftësi të arsyetimit logjik dhe analizës; 
 • Aftësi për të bërë gjykime profesionale të pavarura dhe për të ushtruar diskrecion mbi çështjet dhe për të  dhënë një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin dhe zbatimin e politikave;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale;
 • Aftësi komunikimi dhe ndikim personal, përfshirë aftësi për të përfaqësuar. 

Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët 

 • Përmes email dhe portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net) 

Shpallja e rezultateve përfundimtare 

 • Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutim elektronik  (https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen  individualisht në mënyrë elektronike. 

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në  shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në Ligj. 

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara  inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura. 

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

Shpalljet e ngjashme