Zyrtar/e Ligjor/e

Agjencia Per Ndihme Juridike Falas ANJF e1624528379512
Agjencia për Ndihmë Juridike Falas
Publikuar
12/05/2022
Skadon
25/05/2022
Lokacioni
Ferizaj
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008856
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 21/04/2022
Afati për aplikim: 12/05/2022 - 25/05/2022

Pozitat aktualisht të lira

Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni

 • RPC0000944 | RN00007088 | Zyrtar Ligjor 2 | Profesional 2 | 7 | Agjencia për Ndihmë Juridike Falas | Zyra Rajonale për Ndihmë Juridike Falas - Ferizaj / Ferizaj

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për  pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Agjencia për Ndihmë Juridike  Falas shpall: 

Konkurs 

Pranim 

Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar. 

 • Emri i grupit Specialistë Ligjor 
 • Institucioni Agjencia për Ndihmë Juridike Falas 
 • Nr. i Referencës RN00008856 
 • Kodi RPC0002620 
 • Data e njoftimit 21.04.2022 
 • Afati për aplikim 12.05.2022 - 25.05.2022 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës 

 • Ofron ndihmë juridike falas, aplikuesve të kualifikuar, në lëmin: civile, administrative, penale dhe  kundërvajtëse, nëpërmjet :
  • këshillave Juridike
  • përpilimit te parashtesave dhe shkresave,
  • pranimit te ankesave, kundër vendimeve për refuzimin e ndihmës juridike falas, duke e dorëzuar te  njëjtën Komisionit për ankesa.
 • Ofron ndihmë juridike falas të menjëhershme, nëpërmjet telefonit, personave të arrestuar apo të ndaluar  në polici, edhe pas orarit te punës (brenda 24 orëve).
 • Angazhon avokatet nga lista e avokateve të ofruar nga OAK, njëkohësisht përcjell ecurinë e lëndës,
 • Nxjerr vendime lidhur me aprovimin apo refuzimin e ndihmës juridike falas, 
 • Bashkëpunon me institucionet relevante lidhur me ofrimin e ndihmës juridike falas 
 • Kryen hulumtime dhe analiza lidhur me ofruesit dhe përfituesit e ndihmës juridike falas dhe prezanton rekomandimet nga të gjeturat hulumtuese, 
 • Kujdeset për respektimin e të gjitha afateve ligjore në pajtim me legjislacionin në fuqi të Republikës se  Kosovës. 
 • Mban evidencë, ruan dhe arkivon lëndët e përfituesve të ndihmës juridike falas, 
 • Përpilon raporte të rregullta për mbikëqyrësin e drejtpërdrejtë, dhe kryen detyra tjera në përputhje me  mandatin ligjor.

Kërkesat e përgjithshme për pranim 

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; 
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët; 
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse; 
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij  ligji. 

Kërkesat e përgjithshme formale 

 • Arsimimi i kërkuar: Diplomë/a të studimeve universitare, Fakulteti Jurdike me të paktën 180 kredi/ECTS  apo ekuivalente me to.
 • Kualifikime të posaçme formale: 
 • Përvoja e punës e kërkuar: Së paku 2 (dy) vite përvojë punenë fushën për të cilën zhvillohet procedura për plotësimin e pozitës së lirë të punës. 

Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme 

 • Njohuri të thellë dhe të specializuar në fushën e legjislacionit dhe hartimin e akteve nënligjore
 • Njohuri te ligjeve dhe rregulloreve te aplikueshme 
 • Shkathtësi ne komunikim planifikim të punës koordinimi eventual i personelit në nivel administrativ
 • Shkathtësi hulumtuese analitike vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale
 • Shkatrhtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Exel, Power Point, Access) 

Mënyra e aplikimit 

Përmes portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim 

 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore Kopjet e dëshmisë së punësimit
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve
 • Kopje të vlerësimeve të punës për dy vitet e fundit
 • Dokument që dëshmon se nuk keni ndonjë masë disiplinore që nuk është shuar ende
 • Certifikatën nga evidenca e personave kundër të cilëve është duke u zhvilluar procedura penale dhe  personave të dënuar, nga gjykata kompetente 

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve 

 • Testimi me shkrim 
 • Vlerësimi i biografisë 
 • Intervistë 

Fusha e njohurive, cilësive dhe aftësive që do të vlerësohen 

 • Njohuri të plotë dhe të specializuara në fushën profesionale specifike 
 • Nivel të lartë të njohurive profesionale ose teknike të fushës përkatëse dhe të kuptuarit e fushave që ndërlidhen me detyrat dhe përgjegjësit;
 • Njohuri të mira metodave kërkimore, që ndihmojnë në përgatitjen e raporteve bazike ose analitike dhe në marrjen e vendimeve;
 • Aftësi të arsyetimit logjik dhe analizës; 
 • Aftësi për të bërë gjykime profesionale të pavarura dhe për të ushtruar diskrecion mbi çështjet dhe për të dhënë një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin dhe zbatimin e politikave;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale;
 • Aftësi komunikimi dhe ndikim personal, përfshirë aftësi për të përfaqesuar.

Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët 

 • Përmes email dhe portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net) 

Shpallja e rezultateve përfundimtare 

 • Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutim elektronik  (https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen  individualisht në mënyrë elektronike. 

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në  shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në Ligj. 

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara  inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura. 

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

Shpalljet e ngjashme