Zyrtar/e Korrektues/e (50)

kosovo logo 150x150 1 e1604661172151
Ministria e Drejtësisë
Publikuar më
11/11/2021
Qyteti
Kosovë
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

RN00007727
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 12/10/2021
Afati për aplikim: 11/11/2021 - 25/11/2021

bazë nenit 4 paragrafi 2 nën paragrafi 2.1, neni 8 Ligjit nr. 06/1 - 114 për Zyrtarët Publikë, si dhe nenit 8 Rregullores (QKR-NR.13/2018 për Procedurën e rekrutimit Zyrtarëve Korrektues Shërbimin Korrektues Kosovës, vendimit nr.1153 datë 11.10.2021, Shërbimi Korrektues i Kosovës me datë 12.10.2021, shpall

KONKURS 

Pozita: Zyrtar Korrektues, 50 (pesëdhjetë) vend pune 

 • Për Qendrën Korrektuese në Dubravë- 30 pozita - Referenca: MD/SHKK/001/12.10.2021
 • Për Burgun e Sigurisë së Lartë- 10 pozita - Referenca: MD/SHKK/002/12.10.2021
 • Për Qendrën e Paraburgimit në Prishtinë- 10 pozita - Referenca: MD/SHKK/ 003/12.10.2021

Paga Koeficienti 6
I përgjigjet: Mbikëqyrësit
Kohëzgjatja e emërimit: Me afate pacaktuar, përudha provuese 1 vit;
Vendi:

30 (tridhjete) pozita Qendrën Korrektuese Dubravë;
10 (dhjetë) pozita Burgun e Sigurisë Lartë;
10 (dhjetë) pozita Qendrën e Paraburgimit Prishtinë

Detyrat kryesore

 • Zyrtari Korrektues është përgjegjës për mbajtjen dhe kontrollin e burgosurve pajtim me rregullat dhe dispozitat ligjore cilat kanë bëjnë me punën e tyre 
 • sigurojë një ambient sa sigurt për burgosurit, personelin dhe vizitorët
 • Mbikëqyrë, kontrolloj dhe monitoroj lëvizjet dhe aktivitetet e burgosurve brenda dhe jashtë institucionit
 • Të bëjë verifikimin e sigurisë institucionale, mirëmbajë sigurinë institucion dhe jashtë  perimetrit si vezhgimin patrollimin siapas nevoje;
 • kontrolloj lëvizjet dhe aktivitetet e vizitorëve dhe kontrollit civil si kontraktorët e ndryshem brenda institucion
 • inkurajoj burgosurit përdorin aftësitë pozitive jetës shoqëri dhe rreth, si dhe kujdesen se drejtat humane burgosurve janë duke u respektuar gjatë gjithë kohës
 • Përgatitë raportet me shkrim lidhur me sjelljet e burgosurve
 • ketë njohuritë e nevojshme rregullave punës me cilat operon SHKK-ja
 • përkujdeset rutina ditore është duke u kryer sipas rregullave shkruara
 • bëjë kontrollimin dhe monitoroj kamerat, bëjë sigurimin e hapjes dhe mbylljes dyerve, monitorimin e sistemit alarmit zjarrit
 • Të bëjë numërimin e burgosurve dhe raporton numërin e burgosurve
 • bastisjen e dhomave dhe dënuarve, kontrollimi i grilave, mureve, sallave të  rekreacioneve
 • bëjë transportin e te burgosurve duke u bazuar rregulloret fuqi 
 • Zyrtari Korrektues ka për obligim ti kryej gjitha punët shtesë rast nevoje pavionet tjera, me urdhër Mbikëqyrësit

Kandidatet që aplikojnë për Zyrtar Korrektues në Shërbimin Korrektues duhet t'i përmbushin këto kritere: 

 • jetë shtetas i Republikës Kosovës;
 • ketë zotësi plotë për vepruar;
 • zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, pajtim me Ligjin për Gjuhët;
 • jetë i afpikëpamje shëndetësore për kryer detyrën përkatëse;
 • mos jetë i dënuar me vendim formës prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • mos ketë fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik;
 • ketë përfunduar shkollimin e mesëm, përkatësisht mesëm lartë;
 • jete i moshës 18-33 vjeçar (deri ne datën e mbylljen konkursit);
 • mos posedoj vend dukshëm tatuazh (fytyrë, qafë, duar)

Dokumentacioni për aplikimi duhet te përmbajë: 

 • Formularin e aplikimit
 • Kopjen e diplomës për arsimin e mesëm larte ose certifikata, ndërsa për kandidatet qe kane kryer shkollimin jashtë vendit, kopja e diplomës e notifikuar
 • Certifikatën e lindjes;
 • Vërtetim nga gjykata nuk është i dënuar dhe nuk është nën hetime
 • Kopjen e letërnjoftimit apo pasaportës
 • Dëshmi për kualifikimet tjera 

Fazat e testimit 

 • Testi me shkrim 
 • Testi i aftësive fizike .
 • Intervista 
 • Kontrollimi mjekësor 

Kandidati i cili dështon në njërën nga fazat e përzgjedhjes nuk ka të drejt të vazhdoj në fazat tjera të procesit të rekrutimit. 

Shërbimi Korrektues i Kosovës ofron mundësi barabarta punësimit për gjithë shtetasit e Republikës Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga gjitha komunitet Kosovë

Shënim: Marrja dhe dorëzimi i aplikacioneve: Ministria e Drejtësisë Shërbimi Korrektues i Kosovës/ Njësia e Burimeve Njerëzore, Rruga « Ish-Ndërtesa e Rilindjes>> kati i 6-, Zyra Nr. 606, Prishtinë, Kosovë; Për informata hollësishme mund kontaktoni , tel: ose 038/200 18-275, 038/200 18 282- prej orës 08:00 - 16:00 

Aplikimi për pozitën e zyrtar korrektues fillon me datë 11.11.2021 dhe do te jetë i hapur deri me 25.11.2021 që konsiderohet si ditë e fundit e mbylljes së konkursit. 

Aplikacionet e dërguara me postë, cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit afatit për aplikim, do konsiderohen vlefshme dhe do merren shqyrtim nëse arrin brenda 4 ditësh, aplikacionet arrin pas këtij afati dhe ato pakompletuara nuk do shqyrtohen fare. Aplikacionit i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit mbi kualifikimin, përvojën dhe dokumentacionet tjera nevojshme kërkon vendi i punës për cilin konkurrojnë

Kandidatët e përzgjedhur listën e ngushtë do njoftohen përmes ueb-faqes: shkk.rks-gov.net si dhe portalin ueb faqen e konkurrimeve SIMBNJ konkursi.rks-gov.net

Prano njoftimet me email

Listime të ngjashme

Zyrtar/e për Biblioteka   Prishtinë
23/11/2021
Zyrtar/e për Biblioteka   Prishtinë
23/11/2021
23/11/2021
22/11/2021