Zyrtar/e i/e Teknologjisë Informative (TI) / Službenik za informacione tehnologije (TI)

Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF)
Publikuar
08/04/2022
Skadon
19/04/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Mundësi Punësimi:
Zyrtar/e i/e Teknologjisë Informative (TI)

Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF), është organizatë udhëheqëse në përkrahjen e nismave qytetare në Kosovë që nga viti 1998. KCSF ofron fonde për shoqërinë civile nëpërmjet mekanizmave e sistemeve të avancuara të dhënies së granteve, ndërton kapacitete e dije për sektorin nëpërmjet Qendrës së KCSF-së, si dhe mbron dhe shtyn përpara hapësirën për qytetari dhe ambientin e veprimit të shoqërisë civile në Kosovë dhe më gjerë, nëpërmjet hulumtimit të politikave, avokimit dhe mobilizimit të sektorit. KCSF beson që një shoqëri civile e fuqishme me përfshirje të vërtetë të qytetarëve në punën e vet është element kyq për një qeverisje gjithëpërfshirëse, transparente dhe llogaridhënëse, e që kontribuon në shndërrimin e Kosovës në një shoqëri demokratike me perspektivë të integrimit europian dhe me një situate të avancuar socio-ekonomike.

KCSF kërkon: Zyrtar/e të TI-së  për punësim me orar të plotë.

Zyrtari/ja i/e TI-së do t’i ketë këto detyra dhe përgjegjësi:

 • Planifikon dhe zbaton aktivitete që ndërlidhen me Teknologjinë Informative, përfshirë:
  • Rregullimin dhe administrimin e rrjetit të brendshëm (LAN),
  • Mirëmbajtjen dhe përditësimin e printerëve, PC-ve dhe shared drive,
  • Backup,
  • Blerjen e softuerëve të nevojshëm dhe menaxhimin e licencave,
  • Përditësimin e sistemeve operative dhe softuerëve,
  • Menaxhimin e përdoruesve, qasjes dhe funksionimin e Office 365,
  • Mirëmbajtjen e rrjetit të brendshëm telefonik,
  • Mirëmbajtjen e Uebfaqes (domain dhe hosting),
  • Arkivimin digjital.
 • Menaxhon identifikimin e nevojave për pajisje dhe zgjidhje të TI-së për të gjithë stafin, programet dhe projektet e KCSF-së, dhe propozon alternativa të mundshme,
 • I përgjigjet kërkesave për këshilla apo ndihmë (HelpDesk) për çështjet që kanë të bëjnë me TI-në për të gjitha programet dhe projektet e KCSF-së,
 • Siguron që operacionet e TI-së së KCSF-së janë në përputhje me kërkesat ligjore të aplikueshme në Kosovë dhe standardet ndërkombëtare,
 • Ndjek trendet teorike dhe praktike dhe siguron për KCSF-në zhvillimin e zgjidhjeve të reja ose përmirësimin e atyre ekzistuese që lidhen me IT,
 • Mbështet hartimin e programeve dhe projekteve të KCSF-së me të dhëna që lidhen me zgjidhjet e IT,
 • Siguron që të gjithë bashkëpunëtorët e jashtëm dhe ofruesit e shërbimeve të KCSF-së të lidhura me TI-në të kontraktohen dhe menaxhohen sipas standardeve të përcaktuara të KCSF-së,
 • Mbështet identifikimin dhe adresimin e nevojave për ngritjen e kapaciteteve të stafit të KCSF-së në lidhje me TI.

Kandidatët(et) e interesuar(a) duhet të kenë kualifikimet dhe kompetencat e mëposhtme:

 • Çertifikim profesional nga Microsoft dhe Cisco, ose përvojë të paktën 3 vjeçare në pozitë të ngjashme
 • Përvojë praktike në disajnim dhe diagnostikim të rrjeteve (LAN) dhe mjeteve për analizë të tyre, identifikimin dhe sanimin e problemeve në rrjet,
 • Njohuri në menaxhimin e userave dhe delegimin e qasjes në Azure Active Directory,
 • Njohuri mbi sigurinë në rrjet dhe konfigrimin e ruterave dhe firewall,
 • Aftësi për diagnostikim të problemeve dhe ofrim të zgjidhjeve,
 • Aftësi të shkëlqyera analitike dhe organizative,
 • Aftësi të mira të komunikimit në gjuhën shqipe dhe angleze, ndërsa aftësitë e njëjta në gjuhën serbe do të konsiderohen përparësi.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 • CV
 • Letër motivimi
 • Çertifikatat relevante për pozitën

Dokumentet e lartshënuara duhet të dërgohen në e-mail adresën aplikimi@kcsfoundation.org deri më 19 prill 2022. Nё fazёn e parё tё aplikimit, nuk kёrkohet dёrgimi i asnjё informate apo dokumenti shtesё.

Siguria e të dhënave dhe parimet e privatësisë janë të rëndësishme për ne. Të dhënat tuaja do t’i trajtojmë me konfidencialitet të plotë.

KCSF synon që të angazhojë Zyrtarin (en) e TI-së, duke filluar prej muajit maj 2022. Ambienti dhe kushtet e punës janë të shkëlqyeshme ndërsa pagesa vendoset varësisht nga kandidati(ja) i/e përzgjedhur.

Vetëm kandidatët(et) e përzgjedhur(a) në listën e ngushtë do të kontaktohen. Varësisht nga cilësia e aplikacioneve dhe numri i kandidatëve(eve) të përzgjedhur(a) në listën e ngushtë, KCSF mund të kërkojë nga kandidatët(et) e listës së ngushtë t’i nënshtrohen testeve dhe/ose intervistave shtesë.

Në mungesë të aplikacioneve të përshtatshme, KCSF mban të drejtën që të mos përzgjedhë asnjë nga kandidatët(et) e paraqitur(a).

KCSF është organizatë e cila e vlerëson diversitetin brenda stafit, përkushtohet për mos-diskriminim dhe siguron trajtim të barabartë të të gjithë kandidatëve e kandidateve gjatë procedurës së rekrutimit, pa paragjykime, pavarësisht nga gjinia, raca, feja, mosha, përkatësia kombëtare, orientimi seksual, gjendja martesore, vendbanimi, nevojat e veçanta apo ngjyra.

---

Mogućnost zapošljavanja: Službenik za informacione tehnologije (TI)

Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF), je vodeća organizacija u podršci građanskim inicijativama na Kosovu od 1998. KCSF obezbeđuje finansiranje civilnog društva kroz napredne mehanizme i sisteme dodele grantova, gradi kapacitete i znanje za sektor kroz KCSF Centar, a pritom štiti i promoviše prostor za građanstvo i okruženje delovanja civilnog društva na Kosovu i šire, kroz istraživanje politika, zastupanje i mobilizaciju sektora. KCSF veruje da je snažno civilno društvo sa stvarnim učešćem građana u svom radu ključni element za inkluzivno, transparentno i odgovorno upravljanje, koje doprinosi transformaciji Kosova u demokratsko društvo sa perspektivom evropskih integracija i društveno- ekonomskim napretkom.

KCSF traži: IT službenika sa punim radnim vremenom.

IT službenik će imati sledeće dužnosti i odgovornosti:

 • Planira i sprovodi aktivnosti koje su povezane sa Informacionom tehnologijom, obuhvatajući:
  • Regulisanje i administracija interne mreže (LAN),
  • Održavanje i ažuriranje printera, kompjutera i shared drive,
  • Backup,
  • Nabavka potrebnih softvera i upravljanje licencama,
  • Ažuriranje operativnih sistema i softvera,
  • Office 365 upravljanje korisnicima, pristup i rad,
  • Održavanje interne telefonske mreže,
  • Održavanje veb stranice (domain i hosting),
  • Digitalno arhiviranje.
 • Upravlja identifikacijom potreba za IT opremom i rešenja za svo osoblje KCSF-a, programe i projekte, i predlaže moguće alternative,
 • Odgovara na zahteve za savet ili pomoć (HelpDesk) o pitanjima vezanim za IT za sve programe i projekte KCSF-a,
 • Osigurava da su IT operacije KCSF-a u skladu sa zakonskim zahtevima koji se primenjuju na Kosovu i međunarodnim standardima,
 • Prati teorijske i praktične trendove i obezbeđuje KCSF-u razvoj novih rešenja ili poboljšanje postojećih u vezi sa IT,
 • Podržava dizajn KCSF programa i projekata sa podacima koji se odnose na IT rešenja,
 • Osigurava da su svi spoljni saradnici i pružaoci IT usluga u KCSF-u ugovoreni i da se njima upravlja u skladu sa postavljenim standardima KCSF-a,
 • Podržava identifikaciju i adresiranje potreba za izgradnjom kapaciteta za IT osoblje KCSF-a.

Zainteresovani kandidati treba da poseduju dole navedene kvalifikacije i kompetencije/veštine:

 • Profesionalna sertifikacija Microsoft i Cisco, ili iskustvo u trajanju od najmanje 3 godine na sličnim pozicijama
 • Praktično iskustvo u projektovanju i dijagnostici mreže (LAN) i alatima za njihovu analizu, identifikaciju i otklanjanje mrežnih problema,
 • Poznavanje upravljanja korisnicima i delegiranja pristupa Azure Active Directory,
 • Poznavanje mrežne bezbednosti i konfiguracije rutera i firewall,
 • Sposobnost dijagnostikovanja problema i pružanja rešenja,
 • Odlične analitičke i organizacione sposobnosti,
 • Dobre komunikacijske veštine na albanskom i engleskom jeziku, dok će se iste veštine na srpskom jeziku smatrati prednošću.

Dokumentacija koja je potrebna prilikom prijavljivanja:

 • CV
 • Motivaciono pismo
 • Sertifikati koji su relevantni za poziciju

Gore navedena dokumenta treba poslati na emajl adresu aplikimi@kcsfoundation.org do 19. aprila 2022. U prvoj fazi prijavljivanja nisu potrebne dodatne informacije ili dodatna dokumenta.

Bezbednost podataka i principi privatnosti su nam važni. Mi ćemo vaše podatke tretirati po principima potpune poverljivosti.

KCSF namerava da zaposli IT službenika počev od maja 2022. Okruženje i uslovi rada su odlični, a o plaćanju se donosi odluka u zavisnosti od izabranog kandidata.

Ovom prilikom biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor. U zavisnosti od kvaliteta prijava/aplikacija i broja kandidata koji su ušli u uži izbor, KCSF može zahtevati od kandidata(kandidatkinja) koji su ušli u uži izbor da prođu dodatne testove i/ili intervjue.

U nedostatku odgovarajućih prijava/aplikacija, KCSF zadržava pravo da ne izabere nijednog od prijavljenih kandidata.

KCSF je organizacija koja ceni različitost među zaposlenima, posvećena je nediskriminaciji i obezbeđuje ravnopravan tretman svih kandidata tokom procesa zapošljavanja, bez predrasuda, bez obzira na pol, rasu, veru, godine, nacionalnost, seksualnu orijentaciju, bračni status, mesto stanovanja, posebne potrebe ili boju.

Shpalljet e ngjashme

Biblotekist/e   Istog e re
22/05/2022